Formule de calcul prescurtat. Descompuneri in factori

Teorie: Formule de calcul prescurtat - (a±b)², (a+b)(a-b), (a±b)³

Exercitiul 1

Exercitiul 2

Teorie: Descompunere in factori, numere reale reprezentate prin litere

Exercitiul 3

Exercitiul 4

Exercitiul 5