Calcul de arii

Teorie: Aria dreptunghiului. Aria patratului. Aria triunghiului dreptunghic. Aria triunghiului (caz general)

Teorie: Aria paralelogramului. Formula h-b

Teorie: Aria trapezului. Stabilirea formulei h-(B+b)/2