Harjoituksia

Tavoitteet:

 • laatia toimivaa koodia "from scratch" eli tyhjältä pohjalta

 • soveltaa aiemmin opiskeltuja asioita

   • tiedon tulostaminen näyttöön: print "Terve!"

   • merkkien lukeminen näppäimistöltä merkit = input("Anna haluamasi merkkijono")

   • muuttujien tyyppi

     • kokonaisluku, int

       • jos merkit ovat numeroita, ne voidaan muuntaa kokonaisluvuksi luku = int(merkit)

     • desimaaliluku eli liukuluku, float

       • jos merkit ovat numeroita, ne voidaan muuntaa liukuluvuksi luku = float(merkit)

     • merkkijono, str

       • kun merkit luetaan näppämistöltä, niiden tyyppi on merkkijono eli str

   • for-silmukka

     • silmukan kiertäminen z kertaa: for i in range(0,z):

   • Turtle-grafiikka

     • grafiikka-kirjaston lataaminen: import turtle

     • koordinaatiston hahmottaminen (-200...200)

     • piirto-olion luominen: olio = turtle.Turtle()

       • huomaa, että nimi olio on itse keksitty ja nimetty

     • olion kynä ylös: olio.penup()

     • olion siirtyminen pisteeseen x,y: olio.goto(x,y)

     • olion kynä alas: olio.pendown()

     • olion kääntyminen vasemmalle tai oikealle a astetta: olio.left(a), olio.right(a)

     • olion eteneminen b askelta: olio.forward(b)


Tee kaikki harjoitukset alkaen "valkoiselta paperilta" eli tyhjästä pohjasta. Kirjaudu siis Trinketiin, mikäli teet ko. ohjelmalla ja luo sitten uusi Python-koodi valitsemalla "New Trinket" ja sitten Python:

Tallenna sitten jokainen työsi itsellesi tehtävän mukaan.

Voit hypätä yli sellaisten tehtävien, jotka mielestäsi jo osaat tai eivät ole tarpeeksi haastavia.

Harjoitus 1: Tervehdys

Laadi yksirivinen koodi, jolla tervehditään käyttäjää haluamallasi tavalla.

Harjoitus 2: Merkkijonon lukeminen

Laadi kaksirivinen koodi, jossa ensimmäisellä rivillä luetaan käyttäjän antama merkkijono (input) ja toisella rivillä tulostetaan se sellaisenaan näyttöön.

Harjoitus 3: Merkkijonon muuttaminen kokonaisluvuksi

Laadi yksirivinen koodi, jossa input-komennolla luetaan käyttäjän antamat numerot ja muutetaan se samalla kokonaisluvuksi. Vihje =int(input("Anna numerot").

Huomaa, ettei käyttäjälle tule mitään palautetta siitä, että lukeminen onnistuu. Sen sijaan virheellisestä koodista saattaa tulla punaista väriä virheen merkkinä.

Harjoitus 4: Kokonaisluvuilla laskeminen

Kopioi koodi:

luku1 = 12

luku2 = 4

Laadi kolmas rivi, joka tulostaa näyttöön muuttujien luku1 ja luku2 tulon.

Harjoitus 5: Laskin

Laadi koodi, jolla käyttäjältä pyydetään kaksi lukua, ne muutetaan liukuluvuiksi (float) ja näyttöön tulostetaan lukujen tulo ja osamäärä.

Harjoitus 6: Vaakaviiva vasemmalta oikealle

Kopioi oheinen koodi ja muuta se siten, että koodilla piirretäänkin vaakaviiva vasemmalta oikealle.

import turtle

olio = turtle.Turtle()

olio.penup()

olio.goto(200,0)

olio.pendown()

olio.left(180)

olio.forward(400)

Harjoitus 7: Pystyviiva

Kopioi oheinen koodi ja täydennä se siten, että koodilla piirretään myös pystyviiva vaakaviivan lisäksi.

import turtle

olio = turtle.Turtle()

olio.penup()

olio.goto(-200,0)

olio.pendown()

olio.forward(400)

Harjoitus 8: Tasasivuinen kolmio

Laadi koodi, jolla piirretään tasasivuinen kolmio. Sivun pituus on 100 ja vasen alakulma sijaitsee pisteessä (-150, -150).

Varmista!

Mikäli toistit samoja lauseita, muuta koodisi siten, että käytät for x in range (0,3): -silmukkaa.

Harjoitus 9: Säännöllinen monikulmio

Laadi koodi, jolla piirretään säännöllinen monikulmio. Käyttäjä antaa kulmien lukumäärän ja sivun pituuden.

Huomaa!

Tehtävää ei voi toteuttaa käyttämättä for x in range (0,kulmienMaara): -silmukkaa.