Кафедра

Соціальної роботи

Робота на кафедрі, щодо підготовки фахівців, ґрунтується на принципах законності, демократизму, відданості ідеї правової держави, гуманізму, науковості, інтеграції науки з практикою, органічного зв’язку із загальнолюдськими цінностями, гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції, забезпечення прав і свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх обов’язків, професіоналізму, справедливості, свободи творчого пошуку, рівності умов кожного співробітника для реалізації своїх здібностей, а також незалежності від втручання в її діяльність будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.

На кафедрі працюють 25 викладача, серед них 6 професорів, 5 докторів наук, 11 кандидатів наук, 6 доцентів.

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Рассказова Ольга Ігорівна.

Ольга Ігорівна Рассказова

Olha Rasskazova


Посада завідувач кафедри соціальної роботи

Науковий ступінь доктор педагогічних наук

Вчене звання професор

Головною метою роботи всього педагогічного колективу кафедри є: забезпечення реалізації державної політики у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців соціальної сфери.

Відповідно до мети викладачі кафедри ставлять перед собою наступні завдання:

· організація та безпосереднє здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальностями, рівнями вищої освіти, які визначені ліцензіями і сертифікатами, наданими Академії Міністерством освіти і науки України;

· організація та проведення актуальних фундаментальних і прикладних наукових досліджень за профілем кафедри та розвиток науково-дослідницької роботи серед здобувачів освіти, підготовка і видання наукової, навчальної та методичної літератури для забезпечення освітнього процесу;

· надання методичної допомоги керівництву академії в організації і проведенні виховної роботи зі здобувачами освіти;

· співробітництво зі спорідненими кафедрами інших закладів освіти, відомими вченими з метою підготовки кадрів і проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом, організації освітнього процесу та науково-дослідної роботи;

· реалізація науково-дослідної роботи з урахуванням освітніх потреб регіону;

· вдосконалення профорієнтаційної роботи кафедри.

Кафедра соціальної роботи здійсню свою діяльність, щодо підготовки фахівців соціальної сфери, в наступних напрямах:

· удосконалення освітнього процесу з урахуванням рівневої системи підготовки;

· забезпечення якості результатів освітнього процесу: моніторинг результатів освітньої діяльності; організація та контроль самостійної роботи студентів; створення умов для реалізації особистісно-орієнтованих освітніх маршрутів студентів; залучення роботодавців до оцінки якості професійної підготовки; залучення практичних працівників до реалізації основних освітніх програм;

· інтеграція науки і освіти, забезпечення єдності між освітнім процесом і науково-дослідною діяльністю на основі різних форм участі викладачів, аспірантів і здобувачів освіти у науково-дослідній та експериментальній роботі за напрямом кафедри.

Чотири роки поспіль організовується відкрита кафедральна науково-практична конференція за участі викладачів, здобувачів освіти та соціальних педагогів ЗЗСО міста Харкова і області з актуальних соціально-педагогічних проблем і питань професійної підготовки працівників соціальної сфери до роботи з вразливими категоріями населення в умовах загострення соціальних конфліктів з виданням збірників тез доповідей. Здобувачами освіти під керівництвом викладачів підготовлено більше 425 тез доповідей з актуальних соціально-педагогічних проблем.

На кафедрі працює студентський науковий гурток «Крок», метою роботи якого є сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки здобувачів освіти; забезпечення активної їх участі у проведенні наукових конференцій, конкурсів; формування в здобувачів освіти інтересу до наукової творчості; допомога здобувачам освіти в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень.

Для здобувачів освіти створені організаційні, методичні та матеріально-технічні умови для розвитку різних форм наукової творчості, що базуються на вітчизняному та зарубіжному досвіді, результатах наукових та науково-технічних розробках, що створює сприятливі умови для формування високопрофесійної і творчо-активної особистості майбутнього фахівця і вченого.