Кафедра

Соціальної роботи

Робота на кафедрі, щодо підготовки фахівців, ґрунтується на принципах законності, демократизму, відданості ідеї правової держави, гуманізму, науковості, інтеграції науки з практикою, органічного зв’язку із загальнолюдськими цінностями, гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції, забезпечення прав і свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх обов’язків, професіоналізму, справедливості, свободи творчого пошуку, рівності умов кожного учасника освітнього процесу для реалізації своїх здібностей, а також незалежності від втручання в її діяльність будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.

На кафедрі працюють 26 викладачів, серед них 4 професори, 5 докторів наук, 11 кандидатів наук, 5 доценти.

Волкова Катерина Сергіївна

Kateryna Volkova


Посада завідувачка кафедри соціальної роботи


Головною метою роботи колективу кафедри є: забезпечення реалізації державної політики у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців соціальної сфери.

Відповідно до мети викладачі кафедри ставлять перед собою наступні завдання:

  • організація та безпосереднє здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальностями, рівнями вищої освіти, які визначені ліцензіями і сертифікатами, наданими Академії Міністерством освіти і науки України;

  • організація та проведення актуальних фундаментальних і прикладних наукових досліджень за профілем кафедри та розвиток науково-дослідницької роботи серед здобувачів освіти, підготовка і видання наукової, навчальної та методичної літератури для забезпечення освітнього процесу;

  • надання методичної допомоги керівництву академії в організації і проведенні виховної роботи зі здобувачами освіти;

  • співробітництво зі спорідненими кафедрами інших закладів освіти, відомими вченими з метою підготовки кадрів і проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом, організації освітнього процесу та науково-дослідної роботи;

  • реалізація науково-дослідної роботи з урахуванням освітніх потреб регіону;

  • вдосконалення профорієнтаційної роботи кафедри.

Кафедра соціальної роботи здійснює свою діяльність, щодо підготовки фахівців соціальної сфери, в наступних напрямах:

  • удосконалення освітнього процесу з урахуванням рівневої системи підготовки;

  • забезпечення якості результатів освітнього процесу: моніторинг результатів освітньої діяльності; створення умов для реалізації особистісно-орієнтованих освітніх маршрутів здобувачів освіти; залучення роботодавців до оцінки якості професійної підготовки; залучення практичних працівників до реалізації основних освітніх програм;

  • інтеграція науки і освіти, забезпечення єдності між освітнім процесом і науково-дослідною діяльністю на основі різних форм участі викладачів і здобувачів освіти у науково-дослідній та експериментальній роботі за напрямом кафедри.

На кафедрі працює науковий гурток здобувачів освіти, метою якого є залучення здобувачів освіти до науково-дослідної та науково-пошукової діяльності, підвищення рівня наукової підготовки здобувачів освіти; забезпечення активної їх участі у наукових конференціях, конкурсах; формування в здобувачів освіти інтересу до наукової діяльності; допомога здобувачам освіти в оволодінні методикою й навичками проведення досліджень з актуальних соціально-педагогічних проблем; а також волонтерська студія, метою якої є підготовка здобувачів вищої освіти до здійснення професійних функцій шляхом залучення їх до доброчинної діяльності, підтримка і розвиток соціальних ініціатив студентської молоді, сприяння реалізації державної політики у сфері соціальної роботи, сприяння створенню оптимальних умов для творчого розвитку особистості здобувачів вищої освіти, формування її соціально-громадського досвіду, професійно-особистісних якостей, гармонії взаємин у суспільстві.

Для здобувачів освіти створені організаційні, методичні та матеріально-технічні умови для розвитку різних форм наукової творчості, що базуються на вітчизняному та зарубіжному досвіді, результатах наукових та науково-технічних розробках, що створює сприятливі умови для формування високопрофесійної і творчо-активної особистості майбутнього фахівця і вченого.