Ban biên tập

Ban Biên tập "Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh" thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

(được thành lập theo Quyết định số 3324/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng UEH)

Chịu trách nhiệm xuất bản: GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng.

Trưởng ban Biên tập: ThS. Nguyễn Thiện Duy, Trưởng phòng Công tác chính trị.

Ban Biên tập:

TS. Trần Thế Hoàng, Chủ tịch Hội đồng trường;

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng;

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng;

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng;

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Giám đốc Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

TS. Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;

TS. Trần Mai Đông, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế;

ThS. Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên;

TS. Nguyễn Tấn Khuyên, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Tại chức;

PGS.TS. Hồ Viết Tiến, Viện trưởng viện đào tạo Sau đại học;

ThS. Phan Ngọc Anh, Phó trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng;

Ông Trần Anh Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Công tác chính trị.

Tổ chức thực hiện và trình bày: Ông Trần Anh Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Công tác chính trị.

Thư ký: ThS. Ngô Đức Tiên, Chuyên viên phòng Công tác chính trị.