Положення про орган учнівського самоврядування

Положення про орган учнівського самоврядування

Девіз учкому: "Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!"

Мета: Розширення діапазону діяльності дорослих і дітей - членів єдиного колективу, можливості їх співдруж­ності, творчого пошуку, ініціативи.

Завдання: Формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

Права органу учнівського самоврядування:

1. Приймати рішення;

2. Реалізовувати інтереси;

3. Контролювати виконання правових, моральних, етичних норм;

4. Самостійно приймати рішення, що сприяють покращенню життя в учнівському колективі;

5. По необхідності бути присутніми на класних, батьківсь­ких зборах, педраді.

Обов’язки органу учнівського самоврядування:

1. Проектування планів соціального розвитку школи, трудових обов’язків класних колективів, участь у шкільному та позашкільному житті.

2. Порядок аналізу і підведення підсумків діяльності, оцінювання

результатів і заохочення творчої Ініціативи.

3. Розгляд правил виконання статуту школи і інших документів, що встановлюють взаємовідносини між адміністрацією і учнями, клас­ними колективами і в колективів

Шляхи підвищення активності та ролі учнівського самоврядування

1. Надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності.

2. Активне залучення учнів до всіх сфер життя учнівського колективу.

3. Поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих.

4. Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена колективу через привабливість соціально-колективних ініціатив.

5. Надання учням реальних прав і обов'язків.

6. Повага педагогів до самостійних думок і рішень учнівського самоврядування, його органів,

7. Відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Реалізація в перспективі принципу: жодного підлеглого - усівідповідальні.

8. Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу.

9. Розширення меж гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи всіх органів самоврядування.

Функції учнівського самоврядування в школі

Забезпечення порядку в школі, організація чергування по школі, у класах.

Організація дозвілля на перервах.

Проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок.

Організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Організація роботи зі збереження шкільного майна, збереження води, електроенергії, підручників.

Організація роботи з благоустрою території школи.

Підготовка та проведення конкурсів, творчих свят, змагань.

Контроль за відвідуванням учнями школи.

Заслуховування звітів органів учнівського самоврядування.

Організація трудових загонів старшокласників.

Проведення соціологічних досліджень з проблем життє­діяльності учнівських колективів.

Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.

Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розгля­даються питання життєдіяльності учнівських колективів.


Значення і актуальність учнівського самоврядування

Пошук шляхів розвитку учнівського самоврядування - один з найголовніших напрямків виховної роботи в сучасній школі, яка виконує соціальне замовлення суспільства по вихованню активної особистості, здатної вирішувати найважливіші питання життя кра­їни, окремого колективу.

Значення і роль шкільного самоврядування невпинно зростає. Участь у само­врядуванні сприяє формуванню у старшокласників відповідальності, ініціативи, творчості, вироблення у них організаторських нави­чок, потреб у суспільно - корисній діяльності, а також участь шкільної молоді у радикальних перетвореннях, що відбуваються у нашому суспільстві.

Учнівське самоврядування - це принцип організації життя уч­нівського колективу, який дав змогу залучати учнів до планування, організації, контролю та підведення підсумків їх навчальної, тру­дової, суспільно - корисної діяльності з допомогою педагогічного колективу. Воно сприяє виробленню в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах рівності, гласності, демократизму. Тому учнівське самоврядування є одним із найважливі­ших факторів формування у сучасного школяра таких якостей.

Розвиток учнівського самоврядування в школах дає змогу учням глибоко усвідомити свої права і обов'язки, стати творцями друж­нього, єдиного шкільного колективу.


Мета учнівського самоврядування

Впровадження в практику дієвого учнівського самоврядування;

виховання соціальної відповідальності, соціальної актив­ності, ініціативності особистості, здатної приймати життєво нео­бхідні, не стандартні рішення;

залучення широкого кола учнів до участі в управлінні шкіль­ними справами через організацію колективної творчої діяльності та учнівського самоврядування.