Trung Quốc - Bắc Kinh        
KHỞI HÀNH HẰNG NGÀY
 

NGAØY 1 - 23JUN           

TPHCM  Q BAÉC KINH

AÊN TỐI (VNA)

 

Quý khách tập trung tại cổng số 1 Ga đi quốc nội - Sân bay Tân Sơn Nhất. Hướng dẫn viên làm thủ tục xuất cảnh cho đoàn đi đáp chuyến bay đi Bắc Kinh VN 902N SGNPEK SS1  1820  0005   24JUN. Xe ñoùn ñoaøn đưa quyù khaùch veà khaùch saïn nhaän phoøng nghæ ngôi.

 

NGAØY 2- 24JUN

BAÉC KINH –VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

S,T,C

 

 Sau khi aên saùng,  Quyù khaùch tham quan: Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh ñöôïc meänh danh: Baát Ñaùo Tröôøng Thaønh Phi Haûo Haùn, aên tröa taïi nhaø haøng noåi tieáng Kim Töø Hy. Buoåi chieàu ñoaøn tham quan nhaø thuoác Ñoàng Nhaân Ñöôøng nơi khám và chữa bệnh cho các vị hoàng đế đã có trên 300 năm. Thaäp Tam Laêng –(Trường Lăng) một trong 13 lăng Mộ của các vị hoàng đế đời nhà Minh. Sân vận động tổ chim, Thuỷ Lập Phương. Sau ñoù duøng côm toái . Sau ñoù quyù khaùch töï do.

 

NGAØY 3 - 25JUN

BAÉC KINH – DI HÒA VIÊN

S,T,C

 

Sau khi duøng ñieåm taâm, quyù khaùch tham quan Đức Thắng Môn – nơi linh thiêng v truyền thuyết Bì Hưu tại Bắc Kinh. Sau khi aên tröa Di Hoaø Vieân – Cung ñieän Muøa Heø cuûa Töø Hy Thaùi Haäu ñôøi nhaø Thanh gồm: Thọ Lão Đường, Hồ Côn Minh. Dùng böõa toái bằng món vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng xem chöông trình bieåu dieãn taïp kyõ ñaëc saéc: Xieác, Kung Phu Thieáu Laâm cuûa Trung Quoác, , quyù khaùch töï do khám phá Bắc Kinh về đêm.

 

NGAØY 4 - 26JUN

BẮC KINHTHIÊN ĐÀN -  SHOPING

S,T,C

Sau khi duøng ñieåm tâm sáng, quyù khaùch khôûi haønh tham quan Thiên Đàn, Kì Niên Điện (nơi các vị vua đời nhà Minh và nhà Thanh từng làm lễ tế trời). Ăn trưa, chiều tự do mua sắm tại Khu phố sầm uất Vương Phủ Tĩnh hoặc Chợ Thủy Tú Ăn tối . Khám phá Bắc Kinh về đêm. Nghĩ đêm Bắc Kinh.

 

NGAØY 5 - 27JUN

BẮC KINHT CẤM THÀNH Q TP HCM

S,T,C

Ăn sáng tại khách sạn. Quý khách trả phòng tham quan Thieân An Moântrung taâm chính trò cuûa Trung Quoác, nhaø töôûng nieäm cuûa Mao chuû tòch, töôïng ñaøi anh huøng lieät só, sau ñoù tham quan Coá Cung(Töû Caám Thaønh) vôùi 9999 gian ñieän nguy nga traùng lệ (cung ñieän cuûa 2 trieàu ñaïi Minh – Thanh), thöôûng thöùc traø Cung Ñình. Ăn trưa Chiều tham quan Đại Quan Viên. Xe đón Quý khách đưa đi ăn tối höôùng daãn seõ ñöa ñoaøn ra saân bay laøm thuû tuïc trôû veà Vieät Nam VN 903N 28JUN PEKSGN SS1  0105  0515, keát thuùc chuyeán ñi ñaày thuù vò.

 

GIÁ TOUR: 620 USD/KHÁCH

 Bao Goàm :

                Ë Visa nhaäp caûnh Trung Quoác theo ñoaøn.

Ë Veù maùy bay khöù hoài VNA TP.HCM – BẮC KINH – TP.HCM.

Ë HDV suoát tuyeán – Xe maùy laïnh.ø

Ë Khaùch saïn tieän nghi 3 sao (1 phoøng 2 khaùch).

Ë Caùc böõa aên theo chöông trình ( thöïc ñôn thay ñoåi töøng ngaøy 8 món + 1 canh).

Ë Bảo Hiểm Du Lịch (không áp dụng cho người từ 70 tuổi trở lên)

Ë Veù tham quan theo chöông trình.

 

 Khoâng bao goàm :

Ë Hoä chieáu (coøn thôøi haïn treân 6 thaùng)

Ë Phí an ninh haønh khoâng, phí xaêng daàu, thueá saân bay 2 nöôùc tăng lên nếu có

Ë Tieàn Tip cho HDV, Taøi xeá (3USD / ngaøy).

Ë Phụ thu phòng đơn, chi tiêu cá nhân, đồ uống, chi phí điện thoại, giặt là.

Ë Phụ thu Visa nhập cảnh Trung Quốc mang quốc tịch Mỹ 110USD.

Ë Hành lý quá cước qui định. Xe vận chuyển ngoài chương trình + Các show về đêm.

Ë Lệ phí Visa nhập cảnh Việt Nam dành cho Việt kiều, người nước ngoài : 45 USD/khách/lần
 

 

LÖU YÙ:  Hoä Chieáu (coøn giaù trò ít nhaát 6 thaùng).

  • Quyù khaùch vui loøng ñaët coïc 400 USD khi ñaêng kyù tour vaø hoaøn taát thanh toaùn 5 ngaøy tröôùc khi tour khôûi haønh.
  • Chöông trình tham quan coù theå thay ñoåi thöù töï cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa ñoaøn, tuy nhieân toång soá ñieåm vaãn ñaûm baûo ñaày ñuû cho Quyù khaùch!
  • Neáu Quyù khaùch ñoùng VND tæ giaù Quy ñoåi ñöôïc thu theo tæ giaù thò tröôøng töï do.
 

 

 

Comments