Taekwon-do


Taekwon-do

De taekwon-do stijl die door Taekwon-do Academie Jan Ekema (afgekort TA-JE) beoefend wordt is vastgelegd door de grondlegger van het Taekwon-do, generaal Choi Hong Hi. Choi Hong Hi is in 1946 in Korea begonnen de technieken systematisch te ontwikkelen, waarna in 1955 deze nieuwe gevechtskunst de naam Taekwon-do kreeg. De introductie van het Taekwon-do in Nederland begon in 1965. Het heeft dus nog een jonge geschiedenis en is nog bezig zich te ontwikkelen.

1965 Introductie in Nederland

De introductie van het taekwon-do in Nederland begon in 1965, toen de Koreaanse Meester Kwon Moo-Gun (5e dan) startte met het verzorgen van taekwon-do trainingen in Venlo.

1966 Oprichting Taekwon-do Associatie

Wordt de Nederlandse Taekwon-do Associatie opgericht, welke vrijwel direct aansluiting verkreeg bij International Taekwon-do Federation. Gedurende het begin van 1966 werd het taekwon-do officieel in Nederland gepresenteerd en werd de eerste bondstrainer Park Jong Soo als zodanig geïntrodudceerd.

1968 N.T.A. verkrijgt koninklijke goedkeuring

Verkreege N.T.A. koninklijke goedkeuring. In april van dat jaar bezocht de president van de I.T.F. (generaal Choi Hong Hi) Nederland. Vanaf de oprichting in 1966 had de N.T.A. contacten onderhouden met de Nederlandse Judo en Jiu-Jitsu Bond (N.J.J.B.), met als doel alle budosporten in één organisatie onder te brengen, waarbinnen de N.T.A. dan als zelfstandige Taekwon-do organisatie zou kunnen opereren. Op 10 juni 1970 werden de contracten hiervoor ondertekend. Na veel strubbelingen en problemen werd de liquidatie van de N.T.A. op 19 maart 1972 voltooid en begon een periode als Sectie Taekwon-do van de Budo Bond Nederland (B.B.N.). Niet nagekomen beloften van de B.B.N. betreffende de zelfstandigheid van de taekwon-do sectie was er de oorzaak van dat er een splitsing ontstond in het taekwon-do, waarna op 5 augustus 1974 de N.T.A. opnieuw werd opgericht.

In het begin van de jaren '70 waren er moeilijkheden ontstaan tussen de I.T.F. en de Koreaanse overheid, wat resulteerde in een verplaatsing van het I.T.F. hoofdkwartier naar Canada (1972). In Korea werd vervolgens een veranderde stijl taekwon-do geïntroduceerd, met aangepaste
oefenvormen en een veranderd wedstrijdsysteem.

1974 Andere stijl geïntroduceerd

In 1974 werd deze veranderde stijl in Nederland geïntroduceerd en overgenomen door de sectie taekwon-do van de Budo Bond Nederland. De N.T.A. besloot om de I.T.F. stijl te blijven beoefenen.

1975 Nederland vertegenwoordiger van het I.T.F.

In 1975 komt de president van de I.T.F. opnieuw naar Nederland en wordt de N.T.A. erkend als de enige vertegenwoordiger van het I.T.F. taekwon-do in Nederland. De N.T.A. was ondertussen weer begonnen de organisatie op te bouwen en organiseert in 1976 de eerste Europese Kampioenschappen Taekwon-do in Ahoy te Rotterdam.

1979 Samenwerking voor nationale erkenning

In 1979 start de N.T.A., samen met alle budo organisaties in Nederland, onderhandelingen met de Nederlandse Sport Federatie (N.S.F.) om nationale erkenning te verkrijgen. Dit resulteert in 1980 tot een afwijzing van de N.T.A. en een erkenning van de T.B.N., op voorwaarde dat de T.B.N. onderhandelingen begint met de N.T.A. om tot samenwerking te komen. Gedurende de jaren '80 en '81 is er een voorzichtige samenwerking tussen beide organisaties, onder andere door een gezamenlijke stijlwedstrijd en de organisatie van de eerste lerarenopleiding taekwon-do. Door de onderhandelingen over de samenwerking zijn de opbouwende activiteiten van de N.T.A. op een laag pitje komen te staan, in afwachting van de toekomstige ontwikkelingen.

1983 Eisen I.T.F. verzwaard

In 1983 worden de onderhandelingen met de T.B.N. bevroren, wat gedurende een tweetal jaren veel onduidelijkheid binnen de N.T.A. veroorzaakt over de te volgen koers. In datzelfde jaar wordt het I.T.F. hoofdkwartier verplaatst van Canada naar Oostenrijk (Wenen) en wordt de N.T.A. geconfronteerd met aanzienlijke financiële en organisatorische eisen van de I.T.F. De in het verleden opgebouwde democratische opzet en financiële mogelijkheden dreigden hierdoor verloren te gaan.

1985 N.T.A. als zelfstandige organisatie verder

In 1985 besluit de N.T.A. om orde op zaken te gaan stellen. Na hernieuwde onderhandelingen met de T.B.N. wordt besloten de contacten te verbreken en als zelfstandige organisatie verder te gaan. Na een jaar van vruchteloos overleg worden de contacten met de I.T.F. verbroken en besluit de N.T.A. om ook op internationaal niveau een eigen koers te gaan volgen.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat in 1986 een aantal scholen besluiten over te stappen naar de T.B.N., terwijl een tweede groep scholen besluit de N.T.A. te verlaten en de belangengroep I.T.F. op te richten. Ruim 80% van de aangesloten scholen blijft echter de N.T.A. trouw en de opbouw van de organisatie wordt nu met kracht ter hand genomen.

In de jaren '87 tot '90 wordt de N.T.A. gereorganiseerd, worden internationale contacten opgebouwd, een eigen stijl taekwon-do ontwikkelt, de centrale trainingen hervat, een lerarenopleiding opgezet en bewijst de N.T.A. om zonder hulp als een volwaardige taekwon-do organisatie te kunnen functioneren.

1987 Oprichting belangengroep

In 1987 werd onder leiding van de toenmalige bondscoach Wim Bos, de I.T.F. belangengroep opgericht. Deze belangengroep had als enige organisatie in Nederland de erkenning van de I.T.F. Wereldfederatie.

1992 Oprichting ITF Nederland 

In 1992 is vanwege de gunstige ontwikkelingen binnen de belangengroep I.T.F. Nederland opgericht als volwaardige Taekwon-Do organisatie, de "National Governing Body" voor I.T.F. Taekwon-Do binnen Nederland.

1992 N.T.A. bestuur legt functie neer

Eind juni 1992 ontstond er enige onrust binnen de organisatie, welke er in januari 1993 in geresulteerd heeft dat het gehele N.T.A. bestuur gedwongen werd de functie neer te leggen, wanneer de leden geen gehoor gaven aan het opvolgen van een door het toenmalige bestuur uitgegeven dwingend advies.

1993 Nieuw N.T.A. bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van maart 1993 is een nieuw bestuur aangesteld. Een bestuur dat direct werd geconfronteerd met een aantal zeer zware en moeilijke beslissingen betreffende de handelswijze van enkele vooraanstaande personen binnen de organisatie. Deze beslissingen hadden tot gevolg dat een aantal personen de N.T.A. hebben moeten verlaten. Helaas met als gevolg dat er weer enkele taekwon-do organisaties zijn opgericht.

2001 Oprichting Taekwon-do International Nederland (T.I.N.)

In de voorbereiding naar de WK 2002 te Miami ontstaan eind 2001 wederom problemen binnen de NTA. Een aantal niet geselecteerde taekwon-doka’s zorgen voor onrust en weten het NTA bestuur achter zich te krijgen. De trainingsselectie commissie stapt op en mede daarom wordt wederom een nieuwe bond opgericht.

Taekwon-do International Nederland (T.I.N.) is een feit. Op de WK te Miami probeert de N.T.A aansluiting van  T.I.N bij Taekwon-do International (T.I) nog te voorkomen. Door goed opgebouwde contacten heeft dit geen resultaat en blijft aansluiting van T.I.N bij Taekwon-do International een feit.

2003 Park Yong Soo verzorgt seminar

In maart 2003 komt Park Yong Soo naar Nederland om een seminar te verzorgen, waarna hij T.I.N verzoekt om de I.T.F in Nederland weer op te bouwen.

2005 Voorzitter T.I.N. gehuldigd

Op het WK te Cardiff wordt de voorzitter van TIN gehuldigd, o.a. wegens jarenlange steun aan Taekwon-do International. Dit zal tevens het laatste toernooi van Taekwon-do International zijn waar TIN aan deelneemt. 

2007 T.I.N. mag naam en logo van Taekwon-do International niet langer gebruiken

Op 19 september deelt Mr. Dave Oliver voorzitter van Taekwon-do International, de voorzitter van TIN per mail mede, dat TIN de naam en logo van Taekwon-do International niet langer mag gebruiken. Tevens worden alle gegevens van TIN van de TI website verwijderd. Hieraan ten grondslag ligt o.a. het niet meer verschijnen op de door Taekwon-do International georganiseerde wedstrijden en het verzwijgen van de definitieve overstap van TIN naar de ITF. Vanaf 14 oktober zal Jan Ekema de belangen voor TI in Nederland behartigen.

2007 en later (eigen mening)

Na 2007 zijn er nog diverse organisaties en bonden opgericht, veelal voorkomend uit ongenoegen / wrijving tussen bestuursleden die voor eigen belang gaan en geen rekening houdend met het belang van leden die taekwon-do beoefenen. 
De DTF – Dutch Taekwon-do Federation, ITF Royal Dutch en ITF-HQ Nederland zijn zo ontstaan en dit zullen waarschijnlijk ook niet de laatste splitsingen zijn.

2012 Oprichting ITF Nederland en N.T.A gaan weer samen

In de zomer van 2012 is besloten door de besturen van de N.T.A. en I.T.F. Nederland om weer samen te gaan werken. De N.T.A.  gaat als organisatie op in I.T.F. Nederland. Een historische en unieke ontwikkeling.