Startsida


Välkommen! Här har jag samlat några egna tolkningar av horoskop för ett antal kända personer.

Tolkningarna har till syfte att visa på astrologins giltighet - att en människas karaktär och egenskaper verkligen speglas av planeternas positioner och inbördes förhållanden vid födelsen. Att det förhåller sig så är naturligtvis högst förunderligt och går inte att förklara med naturvetenskapens nuvarande verklighetssyn.

Astrologin visar därför - liksom för övrigt livet självt - att vår tillvaro och verklighet är annorlunda beskaffad och långt mer förunderlig än vad vetenskapen förmår belysa.

Jag har försökt göra presentationerna och tolkningarna så enkla och tydliga som möjligt. För att kunna följa med i resonemangen är det ändå en fördel att ha en grundläggande förståelse av det mest elementära i astrologin. Horoskopet visar planeternas inbördes positioner i relation till zodiaken och till de tolv astrologiska husen. Tolkningen utgår från planeternas och zodiaktecknens symboliska innebörder och hur dessa förhåller sig till varandra i varje särskilt fall.

Det skulle bli för omständligt att först förklara allting. Men jag tror ändå att det går att följa med hjälpligt i tolkningarna. Det mesta klarnar nog under läsningen.

Några ord om mig själv och mitt astrologiintresse. Jag har aldrig varit "utövande astrolog" men har intresserat mig för ämnet under lång tid och har studerat och utforskat det noga. Jag har också skapat webbsidan Galaktiska Gondolen där jag beskriver astrologin.

I navigeringsspalten till vänster hittar du i bokstavsordning de olika personer vars horoskop presenteras.

Trevlig läsning!

Mats Bergman


Alla tolkningar © Mats Bergman 2011-2015

In English