Năm 2014 - Year 2014

Giáng Sinh - Christmas - December 21, 2014
Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving
Hội Mùa Thu - Harvest Festival
Ngày Thanh Niên - Youth Day  
Trại Gia Đình - Family Camp  
Chương Trình Ngày Hiền Phụ - Father's Day Sunday Service 
Chương Trình Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day Sunday Service  
Dạ Tiệc - Banquet  
Sinh Hoạt Linh Tinh - Miscellaneous Activities
Lễ Phục Sinh - Easter Celebration 
Sinh Hoạt Thanh Niên - Youth Rally
Tết - New Year

Năm 2013 - Year 2013

Lễ Giáng Sinh - Christmas Service
Lễ Giáng Sinh - Christmas Musics
Tiệc Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day Celebration
Sinh Hoạt Hội Thánh - Church Activities
Tiệc Gây Quỹ - Mid Autumn Fest Banquet
Tết - New Year

Năm 2012 - Year 2012

Lễ Giáng Sinh - Christmas Service
Tiệc Gây Quỹ - Mid Autumn Fest Banquet
Tết - New Year

Năm 2011 - Year 2011

Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving
Thánh Kinh Mùa Hè - Vacation Bible School
Sinh Hoạt Ngoài Trời - Church Outdoor Activities
Tiệc Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day Banquet Album I - Mother's Day Banquet Album II
Tết - New Year

Năm 2010 - Year 2010

Sinh Hoạt Đêm Giao Thừa - Year End Celebration
Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving
Tiệc Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day Banquet
Tết - New Year

Năm 2009 - Year 2009

Sinh Hoạt Đêm Giao Thừa - Year End Celebration
Lễ Giáng Sinh - Christmas Service
Ca Nhạc Giáng Sinh - Christmas Music Program
Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving
Sinh Hoạt Mùa Thu - Fall Activities
Picnic Ngoài Biển - Beach Picnic
Thánh Kinh Mùa Hè - Vacation Bible School
N am Giới Gây Quỹ - Men's Group Fund Raising
P icnic Ngày Hiền Phụ - Father's Day Picnic
Tiệc Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day Banquet
Tết - New Year

Năm 2008 - Year 2008

Giáng Sinh - Christmas
Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving
Hội Mùa Thu - Harvest Festival
Ngày Thanh Niên - Youth Day  
Trại Gia Đình - Family Camp  
Chương Trình Ngày Hiền Phụ - Father's Day Sunday Service 
Chương Trình Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day Sunday Service  
Dạ Tiệc Mừng Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day Banquet  
Sinh Hoạt Linh Tinh - Miscellaneous Activities
Lễ Phục Sinh - Easter Celebration 
Sinh Hoạt Thanh Niên - Youth Rally
Tết - New Year

Năm 2007 - Year 2007

Lễ Giáng Sinh - Christmas Celebration  
Lễ Báp Tem II - Baptism II
Sinh Hoạt HT Mùa Hè - Church Summer Activities
Chương Trình Dạy Nhạc Hè - Summer Music Program
Khóa Thánh Kinh Thần Học - Area Bible Training
Trại Hè Gia Đình - Summer Family Camp
Gây Quỹ TN & Thăm Viếng - Fund Raising & Visitation
Ngày Hiền Phụ - Father's Day
Sinh Hoạt Ngoài Trời - Church Picnic
Lễ Báp-tem - Baptism
Tiệc Văn Nghệ Ngày Hiền Mẫu - Mother's Day Banquet
Trường Việt Ngữ - Vietnamese School
Phục Sinh - Easter
Bồi Linh & Truyền Giảng - Revival & Outreach
Các Mục Vụ Hội Thánh - Church Ministries
Tết - New Year Celebration  
Hội Đồng & Dâng Con - Conference & Child Dedications

Năm 2006 - Year 2006

Lễ Giáng Sinh - Christmas Celebration  
Lễ Báp-tem & Dâng Con - Baptism & Child Dedication
Mừng Mùa Gặt - Harvest Festival
Lễ Tạ Ơn & Kỹ Niệm 15 Năm - Thanksgiving & 15th Anniversary
Trại Gia Đình - Family Camp
Thánh Kinh Mùa Hè - Vacation Bible School
Tết - New Year
General Activities

Năm 2005 - Year 2005

Tết - New Year

Năm 2004 - Year 2004

Garage Sale
Thánh Kinh Mùa Hè  - Summer Bible School
Trại Gia Đình
Harvest Festival
Thanksgiving
Giáng Sinh - Christmas

Năm 2003 - Year 2003

Giáng Sinh - Christmas
Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving
Harvest Festival
Ngày Thanh Niên - Youth Day
Tết - New Year

Năm 2002 - Year 2002

Bổ Nhiệm Mục Sư - Ordination
Giáng Sinh - Christmas

Năm 2001 - Year 2001

Christmas

Năm 2000 - Year 2000

Tết - New Year
Mother's Day
Family Camp
Children Day Children Picnic
Christmas 
General Activities

Năm 1999 - Year 1999

Tết - New Year
Harvest Festival
Christmas

Năm 1998 - Year 1998

Tết - New Year
Mother's Day
General Activities

Năm 1997 - Year 1997

Giáng Sinh - Christmas

Những Năm Đầu Tiên - The First Few Years (1991-1996)

General Activities