Sunday - Chúa Nhật
1:30 - 1:55 PM: Prayer Meeting - Cầu Nguyện
2:00 - 3:30 PM: Worship Service - Thờ Phượng
2:30 - 3:30 PM: English Worship Service - Thờ Phượng
4:00 - 4:55 PM: VN Sunday School - Trường Chúa Nhật
4:00 - 4:55 PM: English Sunday School - TCN Tiếng Anh

Monday - Thứ Hai
8:15 - 9:00 PM: Prayer Meeting - Cầu Nguyện

Friday - Thứ Sáu
7:30 - 8:30 PM: Bible Study - Nhóm Nhỏ

Special Programs - Chương Trình Đặc Biệt:

  • Feb. 18, 2018:     Lunar New Year
  • Apr. 01, 2018:     Easter
  • May. 13, 2018:    Mother's Day
  • Jun. 16, 2018:     Father's Day
  • Sep, 08, 2018:     Gala
  • Oct. 20, 2018:     Youth & Teacher Day
  • Nov. 25, 2018:     Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn
  • Dec. 22, 2018:     Christmas Outreach- Truyền Giảng Giáng Sinh
  • Dec. 31, 2018:     Year End Celebration - Tất Niên