Sunday - Chúa Nhật
1:30 - 1:55 PM: Prayer Meeting - Cầu Nguyện
2:00 - 3:30 PM: Worship Service - Thờ Phượng
2:30 - 3:30 PM: English Worship Service - Thờ Phượng
4:00 - 4:55 PM: VN Sunday School - Trường Chúa Nhật
4:00 - 4:55 PM: English Sunday School - TCN Tiếng Anh

Monday - Thứ Hai
8:15 - 9:00 PM: Prayer Meeting - Cầu Nguyện

Friday - Thứ Sáu
7:30 - 8:30 PM: Bible Study - Nhóm Nhỏ

Special Programs - Chương Trình Đặc Biệt:

  • Jan. 29, 2017:     Lunar New Year
  • Apr. 16, 2017:     Easter
  • May. 14, 2017:    Mother's Day
  • Jun. 18, 2017:     Father's Day
  • Aug. 00, 2017:     Fund Raising
  • Oct. 22, 2017:     Youth & Teacher Day
  • Nov. 25, 2017:     Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn
  • Dec. 24, 2017:     Christmas Outreach- Truyền Giảng Giáng Sinh
  • Dec. 31, 2017:     Year End Celebration - Tất Niên