Linh Vụ (Pastoral Staffs):

 

Interim Pastor - Mục sư Quan Chí Văn Raymond
(925) 989-9028 (Mobile)
email: rvquan@yahoo.com


Địa Điểm (Direction): 

Google Map: 38325 Cedar Boulevard, Newark, CA 94560

Ban Chấp Hành (Board Members):

 
Treasurer - Thủ Quỹ - Ông Khúc Duy Minh
              
     
   
  
Secretary - Thư Ký - Ông Kevin Minh Le

  
   
Deacon -Nghị Viên - Bà Đào Thị Ngọc Nga  

  
Deacon - Nghị Viên - Ông Nguyễn Văn Nuôi 

 
Deacon - Nghị Viên - Ông Huỳnh Văn Tường