Mục Tiêu của Ban Phụ Nữ
  • Ban Thăm Viếng sẽ do chị Huệ Hương phối hợp cùng với chị Nga Rạng, chị Nga Đào, và chị Tâm
  • Ban Phụ Nữ sẽ hát thờ phượng mỗi tháng một lần vào tuần lễ thứ nhì.
  • Hướng dẫn Ban Cầu Nguyện sẽ là bác Mây. Bác sẽ cầu nguyện cho các nhu cầu trong đời sống cũng như gia đình và hội thánh.
  • Phối hợp cho phần ăn nhẹ sau giờ thờ phượng sẽ là chị Thu. Xin liên lạc với chị để ghi tên và đóng góp. 
  • Đóng góp tích cực cho quỹ tạo mãi.
  • Họp Phụ Nữ vào tháng 3, tháng 5, và tháng 9.
  • Sẽ có buổi outing đặc biệt vào mùa hè.
  • Mời dì Nuôi lo về phần ẩm thực cho chương trình Tết năm nay. Chị Huệ Hương sẽ phụ giúp dì trong mục vụ này.
  • Xin quý chị mặc áo dài trong dịp tết để tăng phần trang trọng và gây niềm vui chung hội thánh.

 Trưởng Ban: Chị Mai Thị Thanh Tâm  
 Thư Ký: Chị Nguyễn Ngọc Nga          
 
Thủ Quỹ: Chị Đào Thị Ngọc Nga