Ban Chấp Hành & Ban Cố Vấn 

Với ao ước tạo điều kiện để các ông trong ban Nam Giới thông công, chia sẻ niềm tin, phước hạnh cùng các nhu cầu, thử thách trong cuộc sống theo Chúa. Trong năm nay, Ban Nam Giới nguyện xin Chúa ban ơn dư dật để thực hiện các mục tiêu sau đây:
  • Trung bình sinh hoạt mỗi tháng có 12 ông tham dự. Sẽ có 2 thân hữu tin nhận Chúa.
  • Quỹ của Ban Nam Giới sẽ tăng đến $2,500.
  • Tổ chức những tổ cầu nguyện gồm 3 người.
  • Sinh hoạt mỗi tháng một lần. Kết hợp thông công và thăm viếng trong Ban Nam Giới
  • Tích cực tham gia các sinh hoạt của Giáo Hạt: Đoàn Nam Giới, các sinh hoạt các hội thánh vùng Bay, dâng hiến đều đặn về Đoàn Nam Giới …
Xin hội thánh cầu nguyện và ủng hộ các sinh hoạt của Ban Nam Giới.

     
 
Trưởng Ban: Anh Nguyễn Văn Thiện