Home - Trang Nhà

Announcing Our Annual Fundraising Gala

Chúc bạn mùa hè nhiều ơn phước Chúa nhất trong đời! Wishing you the Most Blessed Summer ever!

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Newark là một cộng đồng của những người Việt đã được Chúa kêu gọi làm con cái Ngài. Đây là nơi bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống lành mạnh qua: Tinh thần thờ phượng Thiên Chúa, Sự thông công gây dựng niềm tin, và Những sinh hoạt trong nhóm nhỏ. Chúng tôi rất vui được giới thiệu những sinh hoạt của Hội Thánh với quí vị và các bạn và xin thân ái mời gọi các bạn cùng đến sinh hoạt với chúng tôi trong những giờ Thờ Phượng, Học Kinh Thánh, Hát Thánh Ca, và Cầu Nguyện.

The Newark Vietnamese Alliance Church (NVAC) is a community of Vietnamese people who are called to be Children of God. We are very happy to introduce you to our activities and invite you to join us in Worshiping, Bible Study, Choir Practice, and Prayer Meetings.