Competències‎ > ‎

3-Informació i Digital

3. Tractament de la informació i competència digital


Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. 


Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals.


Aquesta competència es desenvolupa en la cerca, captació, selecció, registre i
processament de la informació, amb l’ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital). Requereix el domini de llenguatges específics bàsics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor) i de les seves pautes de descodificació i transferència.

Transformar la informació en coneixement exigeix el domini de les destreses relacionades amb el raonament per organitzar-la, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferents  nivells de complexitat; en definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs de coneixement.
Vídeo de YouTube
01 cdd lleida Competència digital del professorat
View more presentations from lpalacin

ENLLAÇOS: