VISIE

Onze school heeft een eigen christelijke identiteit.

Onze christelijke identiteit vindt zijn grondslag in de visie en in de woorden en daden van Jezus. Zijn mens- en wereldbeeld inspireren onze opvoedingswaarden en -normen.

Onze katholieke school is een dialoogschool waarin we elkaar willen ontmoeten en in dialoog willen gaan. Katholiek wil zeggen dat onze school geen school is voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school is voor alle kinderen. Binnen ons opvoedingsproject staan we open voor kinderen van verschillende levensovertuigingen en andere godsdiensten. We gaan de verrijking aan door de dialoog met andere levensvisies, in wederzijds respect.

Ons katholiek onderwijs is als een gerecht dat we aanbieden en waarvan de leerlingen proeven. Soms is het wat zuur, wat zout, lekker, maar je beslist zelf wat je ermee doet.

Katholiek zijn is immers niet iets dat je zomaar bent, maar dat je elke dag wordt.

Onze school biedt een degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod.

We zijn een hartelijke school waar kinderen graag komen en de warmte van het samenzijn ervaren.

Hoe doen we dat?

  • Het lerende kind staat op een positieve manier centraal.
  • Het krijgt de kans om te groeien als mens en zich harmonisch te ontplooien in alle aspecten van zijn persoonlijkheid (hart, hoofd en handen).
  • Het kan zich ontwikkelen, vertrekkend vanuit zijn eigen leefwereld en interesses.
  • We moedigen de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheidszin aan omdat dit de basis is van het leren.
  • We streven naar een maximale motivatie.
  • Als leerkrachten streven we ernaar dat de leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes spontaan kunnen toepassen in het dagelijkse leven. Zo krijgen kinderen 'zin in leren' en 'zin in leven'.

Onze school biedt een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

We bieden onderwijs aan waar we de ster in elk kind laten schitteren.

Hoe doen we dat?

  • We leren respect opbrengen voor het anders zijn.
  • We proberen iedereen bewust te maken van zijn eigen talenten en tekorten om:
     • betere keuzes te maken
     • te functioneren in het dagelijkse leven
     • een positief zelfbeeld te ontwikkelen

Zo stimuleren we hun eigen groeimogelijkheden.

  • We willen meer dan alleen kennis overbrengen en ook levenswaarden, persoonlijkheid en structuur leren ontwikkelen.
  • We bieden onderwijs aan met een hedendaagse kijk op de toekomst.
  • We professionaliseren ons en investeren in de verdere ontwikkeling van onze pedagogische kennis en didactische expertise. Door als team samen te werken, benutten we onze 'teamkracht'.

Wij werken als school aan de ontplooiing van ieder kind.

Elk kind mag zich goed voelen op school en krijgt voldoende impulsen om zichzelf te ontwikkelen.

Hoe doen we dat?

  • We proberen hen weerbaar te maken zodat ze optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.
  • We besteden aandacht aan de basiscompetenties van elk kind; dingen die de basis vormen voor een goed persoonlijk en maatschappelijk functioneren: goed onderwijs effent het pad voor een harmonische ontwikkeling.
  • We maken gebruik van gedifferentieerde werkvormen, zowel voor de sterkere kinderen als voor de minder sterke kinderen.
  • We wensen elk kind te aanvaarden zoals het is en gericht te benaderen, zolang dit binnen de haalbaarheid van het kind zelf ligt en binnen de mogelijkheden en de draagkracht van de school.
  • We organiseren op regelmatige tijdstippen overleg met ouders, leerkrachten, CLB, directie en externe partners.
  • We bieden onderwijs aan dat werkelijkheidsnabij is en gericht is op betekenisvol leren.
  • We blijven geloven in de groeikracht van elk kind.

Onze school als gemeenschap en als organisatie.

School maken we samen! Dat vinden we als school heel belangrijk.

Naast het leren, helpen wij kinderen ook op weg in hun omgang met anderen. We leren 'samen-leven', we leren de kinderen op een beleefde en respectvolle manier omgaan met anderen.

Hoe doen we dat?

  • We besteden aandacht aan een goede samenwerking tussen alle participanten: schoolbestuur, leerkrachten, personeel, leerlingen, ouders, therapeuten, ...
  • We werken samen met het oudercomité en de schoolraad.
  • We zorgen voor een sfeer waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn, waar allerlei zaken in een harmonische sfeer bespreekbaar zijn.
  • We wensen ons teamwerk uit te bouwen in allerhande projecten en organisaties, tijdens en buiten de schooluren.
  • We durven rekenen op een goede verstandhouding met ouders op basis van een wederzijds respect.
  • We besteden de nodige zorg aan ons proces van vernieuwen.