schoolraad

De schoolraad is een orgaan met advies- en overlegbevoegdheid, samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voorgenoemde geledingen.


 • oudergeleding

   • Ann Maertens

   • Margit De Vos

   • Lieven Goethals (voorzitter)

 • personeelsgeleding

   • Els Matthys (secretaris)

   • Bruno Zutterman

   • Ruben De Rynck

 • lokale gemeenschap

   • Nathalie Michils

   • Mathias De Waele

 • directeur

   • Jan Vanhixe

 • schoolbestuur

   • Mieke Vanroose

   • Martin Vanhevel