Grunnregler

§ 1

TRO, BEKJENNELSE OG LÆRE

Samfundet tror, bekjenner og lærer at Den hellige skrift, Det gamle og Det nye testamente, i rett oversettelse etter grunnteksten, er Guds sanne, åpenbarte ord og derfor den eneste visse og fullkomne regel for tro, lære og liv.

Det er også aldeles nødvendig til salighet at det skrevne Guds ord til enhver tid fremlegges i ren og rett forkynnelse av levende vitner, og at sakramentene, den hellige dåp og den hellige nattverd, blir forvaltet rett i alle deler.

Med levende vitner forstås menn som er i live, lært av Gud og ordentlig kalt.

§ 2

DEN BIBELSKE LÆRES UTVIKLING

Som grunnlag for den sanne og rette utvikling av den bibelske lære fastholdes den evangelisk-lutherske bekjennelse, slik den kommer frem i følgende symbolske skrifter:

  1. Den apostoliske trosbekjennelse
  2. Den nikenske trosbekjennelse
  3. Den athanasianske trosbekjennelse
  4. Den augsburgske konfesjon
  5. Luthers lille katekismus

Samtlige skrifter etter de gamle og uforandrede utgaver.

§ 3

LEDELSE AV SAMFUNDET

Samfundet ledes av Samfundsstyret som er det øverste styret for menighetene.

Styret har til sammen 12 medlemmer og består av medlemmene i begge menighetsstyrene. Antall medlemmer i menighetsstyrene fordeles forholdsvis etter menighetenes størrelse, men slik at det ikke blir færre enn fem medlemmer i den menigheten som har lavest medlemstall.

Samfundsstyret er forpliktet til å lede menighetene i overensstemmelse med Bibelens lære og grunnreglenes paragraf 1 og 2. Styret skal arbeide etter vedtatte retningslinjer og påse at grunnreglene og de øvrige regler og bestemmelser blir overholdt. Retningslinjene for Samfundsstyret vedtas i årsmøtet. Når styret finner det nødvendig, forelegger det saker til uttalelse i menighetene før vedtak fattes.

§ 4

LEDELSE AV DEN LOKALE MENIGHET

I hver menighet skal det være et menighetsstyre, et skolestyre og et drifts- og oppvekststyre. I tillegg kan det være andre styrer til å ta seg av spesielle oppgaver når det er behov for det. Styrene skal arbeide etter vedtatte retningslinjer. Retningslinjene vedtas av Samfundsstyret.

Menighetsstyret leder den lokale menigheten. Det bør være et nært samarbeid med det andre Menighetsstyret.

Forstanderen har den daglige ledelse av menigheten.

§ 5

MEDLEMSKAP

Medlem av Samfundet er enhver som er døpt og innført i menighetsprotokollen. Udøpte barn hører inn under menigheten når foreldrene er medlemmer.

Den som ønsker å bli medlem av menigheten, må motta undervisning hvis vedkommende ikke tidligere er blitt undervist i Samfundets lære. Etter at undervisningen er gjennomført, må han/hun sende skriftlig søknad til Menighetsstyret om å bli opptatt i menigheten. Hvis vedkommende tidligere har tilhørt et annet kirkesamfunn, må utmeldings­attest vedlegges. Opptakelsen foregår etter Samfundets ritual.

Alle medlemmer må slutte seg til Samfundets grunnregler, særlig fremheves paragraf 1 og 2, og må rette seg etter de øvrige regler og bestemmelser i menigheten.

§ 6

VALG, STEMMERETT

OG VALGBARHET

Menighetsstyret, Skolestyret og Drifts- og oppvekststyret velges på valgmøte i hver menighet. Valget holdes før nyttår og gjelder for det følgende kalenderår. Valget foregår etter valgregler vedtatt i årsmøtet.

Alle nattverdberettigede medlemmer har stemmerett, og valget avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet blir resultatet avgjort ved loddtrekning.


Alle stemmeberettigede menn er valgbare og er pliktige til å påta seg de verv de blir valgt til.

§ 7

GUDSTJENESTE OG

MØTEVIRKSOMHET

Menigheten har i regelen gudstjeneste eller oppbyggelsesmøte på alle søn- og helligdager. Tjenesten er offentlig. Tjenesten og alle kirkelige handlinger utføres etter Samfundets ritual.

I den enkelte menighet holdes det møter for menighetens medlemmer for å drøfte aktuelle saker og for å orientere om styrenes arbeid. I vinterhalvåret samles menigheten ukentlig til møter med bibellesning og samtale. I samme periode samles de unge ukentlig til møter for å samtale om aktuelle religiøse spørsmål og andre saker som angår dem.

Saker som skal behandles i årsmøte, blir i regelen forberedende behandlet på møte i hver menighet.

Hvert år holdes det menighetsmøte der menighetens virksomhet blir gjennomgått, og der andre forhold i menigheten kan tas opp. Forstanderen fra den andre menigheten er til stede på møtet.

§ 8

FORSTANDER OG

HJELPEFORSTANDER

Forstander og hjelpeforstander velges av menigheten. Alle nattverd­berettigede medlemmer har stemmerett, og valget avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet skal det foretas omvalg. Valget foregår etter valgregler vedtatt i årsmøtet.

Når en mann i Samfundet er valgt til forstander eller hjelpeforstander, stadfester Samfundsstyret valget og utsteder kallsbrev. Ordinasjonen utføres etter Samfundets ritual.

Forstander og hjelpeforstander skal forkynne Guds ord rent og rett, slik det finnes i Det gamle og Det nye testamentes kanoniske bøker, og forvalte sakramentene etter Kristi innstiftelse. Alle kirkelige handlinger utføres etter Samfundets ritual. Ritualet vedtas av Samfundsstyret.

Forstanderen for en av Samfundets menigheter forplikter med sin underskrift vedkommende menighet i de vedtak som er fattet av Menighetsstyret. Dette gjelder også i saker som angår kjøp, salg, pantsettelser og andre tinglige heftelser vedrørende menigheten.

§ 9

SKOLEVIRKSOMHET

Barn som tilhører menigheten opplæres ved Samfundets grunnskoler. Skolestyret er ansvarlig for skolens drift. Skolen drives etter gjeldende plan for Samfundets skoler. Skolen har eget inntaksreglement.

Samfundet har egen lærerutdanning. Plan for lærerutdanningen vedtas av Samfundsstyret, som også velger styre for lærerutdanningen og vedtar retningslinjer for styrets arbeid.

Lærere i Samfundets skoler skal i regelen ha gjennomgått Samfundets lærerutdanning. De må være medlemmer av menigheten og undervise i overensstemmelse med menighetens tro og bekjennelse. I særlige tilfeller kan en benytte lærere som ikke tilhører menigheten.

§ 10

MENIGHETENS ØKONOMI

Drifts- og oppvekststyret tar seg av menighetens økonomi.

Utgifter til menighetens drift dekkes ved utlignet skatt på menighetens medlemmer og ved eventuelle offentlige tilskudd.

Samtlige skattytere har plikt til å innbetale skatt i henhold til bestemmelsene i «Ligningsregler for Samfundet». Alle som ikke har ordnet sin skatt i rett tid, dvs. klagd på ligningen, betalt skatten eller gjort avtale med hensyn til betalingen, betraktes som om de selv har meldt seg ut av menigheten. Den formelle utskrivning foretas etter at saken har vært behandlet i Menighetsstyret.

§ 11

BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Menigheten skal gjennom møter, fritidsaktiviteter og andre arrangementer arbeide aktivt for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår og legge til rette for at de kan få et bevisst forhold til menighetens lære. Samfundets ungdomsforeninger skal drive ungdomsarbeid for medlemmer fra konfirmasjonsalderen. Ungdomsforeningene drives etter vedtatte regler.

Drifts- og oppvekststyret har ansvar for barne- og ungdomsarbeidet.

§ 12

ÅRSMØTE

En gang årlig samles menighetene til årsmøte for å behandle saker som har betydning for hele Samfundet.

Alle menighetsmedlemmer kan sende inn forslag til årsmøtesaker. Samfundsstyret avgjør hvilke saker som skal behandles i årsmøtet.

Etter at sakene har vært behandlet i årsmøtet, gir Samfundsstyret sin uttalelse og fatter vedtak i de saker som krever det. Vedtak fattet av Samfundsstyret i årsmøtet kan bare oppheves etter ny årsmøtebehandling.

Hvis Samfundsstyret finner det nødvendig, kan det innkalle menighetene til ekstraordinært årsmøte.

§ 13

FORANDRING

Forslag til forandring i grunnreglene må fremmes skriftlig for Samfundsstyret. Paragrafene 1 og 2 i grunnreglene må imidlertid aldri forandres, og ingen forandring må komme i strid med disse to paragrafene.

Forandringer i grunnreglene må vedtas med alminnelig flertall i tre årsmøter etter hverandre for å være gyldige. Avstemningen skjer i regelen skriftlig.

§ 14

GYLDIGHET

Disse grunnregler er vedtatt i årsmøtet 2003 og 2004 og 2005 og gjelder fra siste årsmøte de ble vedtatt.