Samfundets skole

Samfundets skole, Sentrum AS

Kristian IV´s gt 65 - 4614 Kristiansand

Tlf: 38 12 57 00 - post@samfundet.org

Rektor: Brynjulf Korsmo

brynjulf.korsmo@samfundet.org

Samfundets skole er en privatskole opprettet etter friskoleloven. På Oftenes i Søgne og Dvergsnes i Randesund har vi 1-4 skoler, og i Kristiansand Sentrum har vi 5-10. Vi har i flere år hatt et nært samarbeid med Universitetet i Agder (UiA), spesielt innen matematikk. Nå er dette samarbeidet utvidet med norsk-faget fra høsten 2019, og på sikt også engelsk. Skolenes felles prosjekt: Kvalitet i basisfagene, inneholder bl a digital satsing, i tillegg til Lesson Study som en del av lærersamarbeidet og bruk av analyseverktøy i nasjonale prøver.

Ve skole, Samfundets skole og UiA hadde et nært samarbeid fra 2015 til 2018 i DIM-prosjektet www.dim2015-18.no . Tre klasser, sju lærere, flere matematikkdidaktikere og studenter fra UiA var deltakere i dette digitale, interaktive forskningsprosjektet. Målet med prosjektet var å skape innovativ undervisning i matematikk ved å kombinere interaktive digitale enheter og utnytte simuleringer, film og digitale kommunikasjonsformer.

Samfundets skole deltar også i Lektor2-ordningen og har et nært samarbeid med UiA og bedriftene Odderøya Renseanlegg og Returkraft energigjenvinningsanlegg i MathEUS-prosjektet. MathEUS-opplegget (Mathematics - Enterprise – University – School) er det også andre ungdomsskoler i Kristiansand som deltar på.

De alle yngste elevene i småskolen har iPad, mens resten av elevene ved skolene har Chromebook 1-1 med utstrakt bruk av digitale verktøyprogrammer og digitale læremidler i flere fag. Vi har flere ansatte med høy kompetanse innen IKT, fra lærere med lang fartstid til nyutdannede grunnskolelærere med digitalisering i fagkretsen, og skolen satser også på videreutdanning innen programmering. Nå skal vi også starte opp et nytt prosjekt: Fremtidens Klasseroms Laboratorium - futureclassroomlab.no (FCL) der vi ønsker å prøve ut fremtidens undervisning og læring. Vi startet høsten 2019 med én 9. klasse og 240 m2 læringsareal til disposisjon for prosjektet.