מילון מונחים מתמטי

א 
 אומדן - הערכה, השערה, חישוב מקורב
אחוז - אחוז משמש להבעת גודל יחסי של דבר מה. אחוז אחד (1% ) - הוא מאית של שלם. כך אחוז אחד של 100 קילו תפוחים - שווה לקילו אחד.
אלכסון - קטע המחבר בין שני קודקודים של מצולע שאינם נמצעים על צלע אחת. במשולש אין אלכסונים, במרובע יש שני אלכסונים ובמחומש יש 5 אלכסונים.
ב
 
ג
גאומטריה - (הנדסה) ענף של המתמטיקה העוסק בצורות ובמבנים.
גורם (ההרחבה/ הצמצום) - המספר, בו אנו כופלים, או מחלקים את המונה ואת המכנה של השבר, על מנת להרחיבו, או לצמצמו, נקרא גורם ההרחבה/הצמצום.
לדוגמה: אם נצמצם את השבר 2/4 ל- 1/2 , גורם הצמצום יהיה 2 , כי חילקנו ב-2 את המונה ואת המכנה.
גימטריה - שיטת חישוב של ערך מספרי של האותיות העבריות וגם מתן פרשנות למילים או למשפטים שלמים, לפי סכום ערכן האותיות שלהם. על פי שיטת הגמטריה וכו': א=1 , ב= 2 , ג=3 .
ד
דיאגרמה - שיטה גרפית של הצגת הנתונים.
דלתון - מרובע בעל שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות באורכן.
  
ה
הרחבת שברים - הרחבת השבר היא פעולה הפוכה לצימצום. כשאנו מצמצמים אנו מחלקים את המונה והמכנה באותו מספר, וכשאנו מרחיבים את השבר כופלים את המונה והמכנה באותו מספר.

לדוגמה: אם נבחר כגורם ההרחבה 3 , ניתן יהיה לרשום ש- 6/21= 2/7

היקף - אורך הקו המקיף את הצורה.
הפרש - תוצאה של פעולת החיסור
ו
ז
זוויות שונות - קיימים חמישה סוגים של זוויות שונות: זווית ישרה - בת °90
 
זווית חדה - בת פחות מ-°90 
 
זווית קהה - בת יותר מ- °90
 
 
זווית שטוחה -  בת °180
 
 
זווית נישאה - בת יותר מ- °180
ח
חילוק ערוך - חילוק ארוך הוא טכניקה מתמטית, שמאפשרת לבצע חילוק ולמצוא את המנה (תוצאת החילוק) והשארית (בחילוק מספרים שלמים). היא שימושית במיוחד כשהמנה היא בת יותר מספרה אחת.
 
ט
 
טרפז - מרובע ששתיים מצלעותיו מקבילות
 
י
ישר המספרים - קו ישר, עליו מסומנות נקודות או שנתות, המציינות את המספרים בסדר העולה. הנקודות המציינות את המספרים השלמים מצויות במרחקים שווים אחת משכנתה, המרחק בין שתי נקודות סמוכות מכונה יחידה אחת. על ישר המספרים ניתן לציין גם שברים או מספרים מעורבים.

יחס - 

כ

כפל - חיבור חוזר של אותו המספר.
ל
מ

מונה - זהו המספר שרשום מעל קו השבר. מונה מציין את מספר החלקים בשבר. לדוגמה: בשבר 2/3 , 2 - הוא המונה. 

מחומש -מצולע בעל חמש צלעות

מכנה - זהו המספר שרשום מתחת קו השבר. מכנה מציין את מספר החלקים השווים בו מחולק השלם.

מכפלה - תוצאה של פעולת הכפל

מלבן - מרובע, שכל זוויותיו שוות. מלבן הוא גם מקבילית עם זוויות ישרות.

מנה - תוצאה של פעולת החילוק

מספר טבעי - הוא כל מספר שלם וחיובי. אנו משתמשים במספרים הטבעיים לספירת פריטים בקבוצה.

מספר פריק - הוא מספר שלם, חיובי, שאפשר לרשום אותו כמכפלה של שני מספרים גדולים מ-1. לדוגמה: 4, 6, 8, 9, 10 וכו'

מספר ראשוני - מספר טבעי גדול מאחד שלא ניתן להציגו כמכפלה של שני מספרים טבעיים קטנים ממנו. במילים אחרות, מספר ראשוני הוא מספר גדול מ-1, אשר מתחלק רק ב-1 ובעצמו. לדוגמה: 2, 3, 5, 7, 11, 13 וכו'

מעוין - מצולע בעל ארבע צלעות שוות

מצולע - צורה הנדסית מישורית סגורה ומוגבלת על ידי קטעים

מקבילית - מרובע שצלעותיו הנגדיות מקבילות ושוות

מרובע - מצולע בעל ארבע צלעות

משובע - מצולע בעל שבע צלעות

משושה - מצולע בעל שש צלעות

מתומן - מצולע בעל שמונה צלעות

מתושע - מצולע בעל תשע צלעות

מנסרה - פאון בעל שני בסיסים חופפים הנמצאים במישורים מקבילים וכל שאר פאות הגוף הן מלבנים

נ

נוסחה - הנוסחה (פורמולה) היא ביטוי אלגברי הממלא תפקיד של כלל לגבי כל השאלות מסוג אחד. משפטים רבים במתמטיקה מבוטאים באמצעות נוסחה

ס

סכום - תוצאה של פעולת החיבור

 

 

 
 
ע
עיגול מספרים - זוהי הפעולה שהופכת מספר מסובך למספר יותר פשוט (מספר עגול), שערכו קרוב לערך המספר המקורי.
1) תמיד משתדלים לעגל למספרים בצורה שלמה: לעשרות שלמות, למאות שלמות וכו'. 2) אם ספרת היחידות שווה או גדולה מ-5, תמיד מעגלים למעלה, כלומר מגדילים את המספר עד לעשרת השכנה הקרובה אליו ביותר. לדוגמה: את המספרים 45 ו-46 נעגל ל- 50.
3) אם ספרת היחידות קטנה מ-5, תמיד מעגלים למטה, כלומר מקטינים את המספר עד לעשרת השכנה הקרובה אליו ביותר. לדוגמה: את המספר 44 נעגל ל- 40.  
עשרות שכנות - אלה הן שתי עשרות שלמות שביניהן נמצא המספר על ציר המספרים. העשרות האלו - הן השכנות למספר. לדוגמה: למספר 45 העשרות השכנות הן - 40 ו-50 . 
פ 
פאון - גוף הבנוי ממצולעים בלבד
פירמידה - פאון הבנוי מבסיס שהוא מצולע כל שהוא, ושאר פאות המעטפת הן משולשים מחוברים בקדקוד משותף. הפירמידה נקראת על פי שם מצולע הבסיס.
צ
ציר המספרים - ציר המספרים או ישר המספרים הוא תמונה חד-ממדית של קו ישר עליו מסומנות נקודות או שנתות, המציינות את המספרים. הנקודות המציינות את המספרים מצויות במרחקים שווים אחת משכנתה.
צלע - צד של מצולע. שמות מצולעים רבים ניתנים להם בהתאם למספר הצלעות שיש בהם. כך למצולע בעל 3 צלעות קוראים משולש, למצולע בעל 4 צלעות קוראים מרובע, למצולע בעל 5 צלעות קוראים מחומש וכו'.
צמצום שברים - זוהי פעולה מתמטית, אשר נעשית ע"י חלוקת המונה והמכנה במספר הגדול ביותר האפשרי. צמצום השבר אינו משנה אותו, אך עושה אותו יותר נוח.
ק
קדקוד - זוהי הנקודה בה נפגשות שתי צלעות סמוכות של מצולע.
קווים מקבילים - לשני קווים שיש ביניהם מרחק קבוע קוראים קווים מקבילים
קווים מאונכים - לשני קווים שחותכים זה את זה ויוצרים זווית ישרה קוראים קווים מאונכים.
ר
רבע - חלק אחד מתוך ארבעה חלקים שווים, אשר להם מחולק השלם. לדוגמה: אם נחלק תפוח שלם לארבעה חלקים שווים, לכל אחד מהחלקים נקרא - רבע (1/4).
ריבוע - מצולע בעל ארבע צלעות שוות וארבע זוויות שוות וישרות. אין להתבלבל בין ריבוע למרובע, שהו המצולע בעל 4 צלעות לאו דווקא שוות.
ש
שבר - שבר הוא מספר המוצג כחילוק של מספר שלם אחד במספר שלם שני.
שבר אמיתי: שבר שבו המונה קטן מהמכנה. שבר כזה גדול מ-0 וקטן מ-1.      לדוגמה:  1/2
 שבר יסודי - זהו השבר שהמונה שלו שווה ל-1 והמכנה שלו הוא המספר הטבעי. שבר יסודי מייצג חלק אחד מתוך שלם שמחולק לכמה חלקים. לדוגמה: אם נחלק תפוח אחד ל-8 חלקים וניתן יהיה לייצג חלק אחד מתוך שמונת החלקים על ידי השבר היסודי 1/8 .
שבר מדומה - זהו השבר שמייצג מספר שווה ל-1 או גדול ממנו. בשבר המדומה המונה תמיד גדול מהמכנה, או שווה לו . לדוגמה:  3/2, 7/4, 5/5.
שבר עשרוני - זהו השבר שהמכנה שלו - הוא תמיד כפולה של 10. לדוגמה: 1/10 (עשירית), 1/100 (מאית), 1/1000 (אלפית) וכו'. את השברים העשרוניים נהוג לרשום בעזרה הנקודה העומדת בצד הימין מספרת היחידות במספר. הספרה הראשונה אחרי הנקודה מציינת עשיריות, הספרה השניה אחרי הנקודה מציינת מאיות וכו'. כך למשל, מספר 0.1 מייצג 0 שלמים ועשירית אחת. מספר 2.03 מייצג 2 שלמים ו-3 מאיות. דוגמאות נוספות לשברים עשרוניים הם: 
0.5=5/10 ,  1.25=125/100

 שברים שקולים - שברים בעלי אותו ערך, אשר מייצגים את אותו חלק משלם. לדוגמה: בשברים 2/8, 3/12, 4/16 המונה - הוא רבע מהמכנה, לכן אלה הם השברים ששקולים לרבע (1/4). 

שטח

שליש - חלק אחד מתוך שלושה חלקים שווים, להם מחולק השלם. לדוגמה: אם נחלק תפוח שלם לשלושה חלקים שווים לכל אחד מהחלקים נקרא - שליש (1/3).

ת

 
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments