Một số loài cây xanh bóng mát, hoa, cỏ, kiểng

trồng ở thành phố Hồ Chí Minh