Konungens Kastanj

Konungens Kastanj ~ Jönköping 700 år ~ 18 maj 1984

Inför firandet av att Jönköping varit stad i 700 år planterades 700 träd runt om i kommunen. Det sista - det 700:de - en hästkastanj planterades av Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf på jubileumsdagen den 18 maj 1984 kl 18:00 utanför Viktor Rydbergs Museum, på Kastanjegården. Trädet frodas och lever ännu 2019, men jordmånen är nog lite mager då kastanjen ännu efter 35 år inte nått ryktbar storlek och styrka ...

Konungens Kastanj med vy ut mot Vättern. Foto af Mellyrn.se
Konungens Kastanj ~ Art by Elli1 beställningsverk inför 35-årsdagen 2019
Konungens Kastanj med vy mot gården. Foto af Mellyrn.se

BakgrundsFakta

Idén till de 700 träden kom från Skogsmästare Rune Ahlander, men den skrivelse om detta som inkom till Jubileumskommittén lämnades av Centerns KommunOrganisation i Jönköping. Ärendet skickades sedan från Bestyrelsen till Planerings- & UtsmyckningsKommittén.

De 700 träden var av mångahanda slag - bl a Lind, Lönn, Rönn, Ek, Poppel, Pil, Ask, Björk. Den Hästkastanj som H.M.K. planterade på Kastanjegården vid Johan den III Hospital flyttades från Österängen, där den tillbringat sina första 18 levnadsår, av en tysk firma som hade specialmaskin för ändamålet.

avskrift ur Jönköping 700 år - Beskrivning av planteringsställen för de 700 träden - Jönköpings kommun 1984-05-18

[Träd nr] 700 Hospitalgården:

Det sista av de 700 träden, planterades den 18 maj kl 18.00 av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustav och i närvaro av Hennes Majestät Drottning Silvia.

Trädet, som är en hästkastanj, Aesculus Hippocastanium, var en gåva från Stiftelsen Vätterhem. Kastanjens omkrets 1 m över marken, var 1 m och åldern ca 20 år. Flyttning och plantering utfördes med hjälp av en speciell trädflyttningsmaskin från Västtyskland av märket “Optimal 2 200”. Flyttningen bekostades av Jungs Trädgårdsplanering AB, Täby.

Före flyttningen växte trädet inom Österängen i hörnet av Polstjärnevägen och Orionvägen. Förberedelserna för flyttningen påbörjades hösten 1982, då trädkronan beskars för att erhålla en samlad krona. Våren 1983 fortsatte förberedelserna med att ett 20 cm brett och 40 cm djupt dike skars upp 90 cm från stammen. 75% av rätterna skars a i det gjorda dikets innerkant, medan övriga 25% lämnades orörda. Diket delades upp i 4 delar, där del 1 och 3 fylldes med välgödslad kompostjord, för att förbereda ny rottillväxt och del 2 och 4 fylldes med lecakulor för att förhindra rottillväxt. Med detta förfaringssätt skulle de rötter som var avskura i dikets innerkant söka sig ny tillväxt innanför diket. Under hela sommaren vattnades trädet.

Vid flyttningen den 18 maj 1984, användes en trädflyttningsmaskin som kunde ta en vidare jordklump än den uppgrävda cirkeln. På så vis skadades inte de nya rötterna som bildats innanför och i det uppgrävda diket.

Transporten från Österängen till Hospitalsgården var besvärlig att lösa p g a fordonets och trädets totala höjd. Broar som begränsar den fria höjden gjorde att trädet med den stora jordklumpen fraktades liggande. Dispens gavs av Polismyndigheten för det långsamgående fordonets framförande på E4:an.

Trädets ny växtplats var noga förberedd. En renovering av Hospitalsgården hade genomförts tidigare och den 18 maj på förmiddagen tog trädflyttningsmaskinen bort jord motsvarande den volym som trädet med jordklump utgjorde. ¹

Efter planteringsdagen försågs kastanjen med en kraftig uppbindningskonstruktion. Vattning och gödsling påbörjades.

Vid trädet är en minnesplatta placerad.


¹) avskrift ur GudmundsGillets Årsbok 1985 sid 89

Inför jubileet hade gården iordningställts med kullersten, gräsmatta och en kryddgård med humlestörar. Gården hade blivit omgärdad med ett rött staket. Det hela är utfört efter ett förslag från Melker Fredbrant. För Konungens del vidtog nu uppdraget att plantera det 700:e trädet i Jönköping. Trädet skulle planteras mitt på gården, där en grävmaskin grävt en stor grop. Ett 18-årigt kastanjeträd från Österängen väntade i en specialmaskin för flyttning av stora träd. Säkert och fint manövrerade Konungen ned trädet i gropen. Där har det nu rotat sig och grönskat. Detta kanske tack vare att Märta Haglund, som bor i det grå huset på gården, vattnat trädet med många hinkar vatten mest var dag under sommaren.

Det är vår förhoppning att vårdträdet skall växa sig stort och vackert, för att i framtiden minna oss om kungabesöket och 700-årsjubileet den 18 maj 1984.

Träd nr 1, av de 700, är 1 bok, Fagus Silvatica, som planterades den 12 maj 1981 i Arboretum i Stadsparken. (Bilder finns i FotoAlbumet nedan)

Konungens Kastanj finns på TrädPotralen.se 🔗

TrädId: 1713501

🔗 Direktlänk till Konunges Kastanj uppdaterade mars 2020" ... Kungen planterade en kastanj på gamla Hospitals området, vid Viktor Rydbergs museum, när Jönköping fyllde 700 år och nu har Par Bricole planterat skönhet och väldoft vid entren till Jönköpings äldsta stenhus. ... " från artikel i Avisa nr2, november 2001 (pdf)

Läs även artikel i Jönköpings-Posten av Yvonne Teiffel publicerad 16 maj 2016 🔗 jp.se 🔗