คณะผู้บริหาร

นายชาลี วัฒนเขจร

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี


นางสาวเกศินี พันธุมจินดา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเกรียงไกร ดำประภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป