คณะผู้บริหาร

นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี


นางสาวเกศินี พันธุมจินดา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเกรียงไกร ดำประภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ และงานบุคคล

นางกชนิกา พลจันทึก

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวสิณัฐตา นิรันด์พันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป