คณะผู้บริหาร

นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี


นางสาวเกศินี พันธุมจินดา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสิณัฐตา นิรันด์พันธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางกชนิกา พลจันทึก

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวชลธิชา กลิ่นจันทร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล