กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนรินทร์ เทพศิริ

ครูชำนาญการnarin@tbs.ac.th

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอุไรวรรณ ชัยรัตนวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษuraiwan.cr@tbs.ac.th

นางกนกวรรณ ศศิธร

ครูชำนาญการพิเศษkanokwan@tbs.ac.th

ว่าที่ ร.ต.ภูดิศ ควรระงับ

ครูชำนาญการbhudit@tbs.ac.th

นายพรรษา จรเขตต์

ครูชำนาญการpahnsa@tbs.ac.th

นายพงศ์ประชา คงนอง

ครู

นายกฤตภาส มีคำแสน

ครูkritpas@tbs.ac.th

นายศิริพงษ์ แสนศิริภัทรพงศ์

ครูsiriphong@tbs.ac.th

นางอภิรดี สุริยวงษ์

ครู

นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรพราว

ครู

นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์

ครู

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีตังตา

ครูnuengruethai@tbs.ac.th

นางสาวกัญญพัสร ผลสุด

ครูkanyaphat@tbs.ac.th

นางสาวจุฑามาศ กมล

ครู

นางสาวสุนีย์ หงษจินดา

ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงดาว เวียงจันทร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชยา สันติชัยศรี

ครูผู้ช่วย