กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศิริพงษ์ แสนศิริภัทรพงศ์

ครูsiriphong@tbs.ac.th

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประกอบ น่วมจิตร

ครูชำนาญการพิเศษprakob@tbs.ac.th

นางสาวลันทม อุตระ

ครูชำนาญการพิเศษlantom@tbs.ac.th

นางอุไรวรรณ ชัยรัตนวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษuraiwan.cr@tbs.ac.th

นางกนกวรรณ ศศิธร

ครูชำนาญการkanokwan@tbs.ac.th

ว่าที่ ร.ต.ภูดิศ ควรระงับ

ครูชำนาญการbhudit@tbs.ac.th

นายพรรษา จรเขตต์

ครูpahnsa@tbs.ac.th

นายกฤตภาส มีคำแสน

ครูkritpas@tbs.ac.th

นายนรินทร์ เทพศิริ

ครูnarin@tbs.ac.th

นายพงศ์ประชา คงนอง

ครู

นางเขมจิรา ด่านขุนทด

ครูkemjira@tbs.ac.th

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีตังตา

ครูnuengruethai@tbs.ac.th

นางสาวกัญญพัสร ผลสุด

ครูkanyaphat@tbs.ac.th

นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์

ครู

นางอภิรดี สุริยวงษ์

ครู

นางสาวจุฑามาศ กมล

ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรพราว

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนีย์ หงษจินดา

ครูผู้ช่วย