กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนรินทร์ เทพศิริ

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอุไรวรรณ ชัยรัตนวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกวรรณ ศศิธร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรรษา จรเขตต์

ครูชำนาญการ

นายกฤตภาส มีคำแสน

ครู

นายศิริพงษ์ แสนศิริภัทรพงศ์

ครู

นางอภิรดี สุริยวงษ์

ครู

นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรพราว

ครู

นายวุฒิชัย พันธ์ทรัพย์

ครู

นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีตังตา

ครู

นางสาวกัญญพัสร ผลสุด

ครู

นางสาวจุฑามาศ กมล

ครู

นางสาวสุนีย์ หงษจินดา

ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงดาว เวียงจันทร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชยา สันติชัยศรี

ครูผู้ช่วย

นายธนภูมิ ทองเพียรพงษ์

ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย ลูกรัตน์

ครูอัตราจ้าง