กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

นายนรินทร์ เทพศิริ

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกนกวรรณ ศศิธร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤตภาส มีคำแสน

ครูชำนาญการ

นางอภิรดี สุริยวงษ์

ครูชำนาญการ

นายพรรษา จรเขตต์

ครูชำนาญการ

นายศิริพงษ์ แสนศิริภัทรพงศ์

ครูชำนาญการ

นายธนัชช์เดชน์ พันธ์ทรัพย์

ครูครูชำนาญการ

นางสาวกัญญพัสร  ผลสุด

ครู

นางสาวจุฑามาศ กมล

ครู

นางสาวสุนีย์ หงษจินดา

ครู

นางสาวดวงดาว  เวียงจันทร์

ครู

นายธนภูมิ   ทองเพียรพงษ์

ครู

นายปภาวิท ผลเจริญสุข 

ครู

นางสาวปนิตา ขุนโนนเขวา

ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร  ทวีศรี

ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐญาพร บุญมาก

ครูผู้ช่วย

นายพูนทรัพย์ วงค์ศักดิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวดี  มนตรีวงค์  

ครูอัตราจ้าง

นางสาวปาริชาติ  นาชัยเริ่ม

ครูอัตราจ้าง