กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

นางประภาพรรณ ลีลาวัฒน์ศรีชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวสุพรรณี แย้มเนตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนียา  เขตจัตุรัส

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณี มากบริบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัญจพร มีสมภพ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววารีรัตน์ ชายสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางขนิษฐา  เสน่ห์นุกูล

ครูชำนาญการ

นางสาวกมลชนก  ทูปแป้น

ครูชำนาญการ

นายไพฑูรย์  เอื้อบุญประดิษฐ์

ครู

นายภูริวัจน์  นาเมือง

ครู

นางสาวพาฝัน  แซ่ตั้ง

ครู

นายจิรายุทธ  เหลืองพุฒิกุลชัย 

ครู

นายกิตติกานต์   เจ๊ะโส๊ะ

ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชชา ยิ้มเผือก

ครูผู้ช่วย

นางสาวธนพร  กัลยาศิลปิน

ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤภร  ขุมเพ็ชร

ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา  วะรงค์

ครูผู้ช่วย

นางสาวปภาดา  อินทรพาณิชย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวมุทิตา  จันทะโยชน์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพรรณ  ขรวงศ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาภรณ์  กิ่งทวยหาญ

ครูอัตราจ้าง