กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

นางประภาพรรณ ลีลาวัฒน์ศรีชัย

ครูชำนาญการพิเศษpraphaphan@tbs.ac.th

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายจำเลียง สมสืบ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรณี แย้มเนตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนียา เขตจัตุรัส

ครูชำนาญการพิเศษ

นางฎิฐาภรณ์ โยธินวัชรชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฎฐพัชร์ เพิ่มกสิกรรม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจรัตน์ ทานธรรม

ครูชำนาญการ

นางสาวอรุณี มากบริบูรณ์

ครูชำนาญการ

นางปัญจพร มีสมภพ

ครูชำนาญการ

นางนลินี เอกพงษ์พันธ์

ครูชำนาญการ

นางสาววารีรัตน์ ชายสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

นายไพฑูรย์ เอื้อบุญประดิษฐ์

ครู
(ลาศึกษาต่อ)

นางสาวกมลชนก ทูปแป้น

ครู

นางสาวจิราวรรณ ปะโนรัมย์

ครู

นายภูริวัจน์ นาเมือง

ครู

นายกิตติพจน์ เปียงาม

ครู

นางสาวชลธิชา ช้างคำ

ครู

นางสาวพาฝัน แซ่ตั้ง

ครู

นายจิรายุทร เหลืองพุฒิกุลชัย

ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษกร จันทะนุภา

ครูอัตราจ้าง