กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

นางประภาพรรณ ลีลาวัฒน์ศรีชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสาวสุพรรณี แย้มเนตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนียา เขตจัตุรัส

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณี มากบริบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัญจพร มีสมภพ

ครูชำนาญการ

นายไพฑูรย์ เอื้อบุญประดิษฐ์

ครู

นางสาววารีรัตน์ ชายสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

นางสาวกมลชนก ทูปแป้น

ครู

นางสาวจิราวรรณ ปะโนรัมย์

ครู

นายภูริวัจน์ นาเมือง

ครู

นางสาวชลธิชา ช้างคำ

ครู

นางสาวพาฝัน แซ่ตั้ง

ครู

นายจิรายุทธ เหลืองพุฒิกุลชัย

ครู

นายกิตติกานต์ เจ๊ะโส๊ะ

ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาภรณ์
กิ่งทวยหาญ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวดวงหทัย
พันธ์เจริญ

ครูอัตราจ้าง

นายปัทวี บุญย์ศิลป์

ครูอัตราจ้าง