กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

นางทัศนียา เขตจัตุรัส

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

tusaneeya@tbs.ac.th

นายจำเลียง สมสืบ

ครูชำนาญการพิเศษchumliang@tbs.ac.th

นางสาวสุพรรณี แย้มเนตร์

ครูชำนาญการพิเศษsupannee@tbs.ac.th

นางประภาพรรณ ลีลาวัฒน์ศรีชัย

ครูชำนาญการพิเศษpraphaphan@tbs.ac.th

นางฎิฐาภรณ์ โยธินวัชรชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจรัตน์ ทานธรรม

ครูชำนาญการbenjarat@tbs.ac.th

นางสาวอรุณี มากบริบูรณ์

ครูชำนาญการarunee@tbs.ac.th

นางปัญจพร มีสมภพ

ครูชำนาญการpanchaporn@tbs.ac.th

นางสาวณัฎฐพัชร์ เพิ่มกสิกรรม

ครูชำนาญการnattapat@tbs.ac.th

นางนลินี เอกพงษ์พันธ์

ครูชำนาญการnalinee@tbs.ac.th

นางสาววารีรัตน์ ชายสวัสดิ์

ครูชำนาญการwarirat@tbs.ac.th

นางสาวกมลชนก ทูปแป้น

ครูkannika@tbs.ac.th

นางสาวจิราวรรณ ปะโนรัมย์

ครูjirawan_panoram@tbs.ac.th

นายภูริวัจน์ นาเมือง

ครู

นายไพฑูรย์ เอื้อบุญประดิษฐ์

ครูphaithun@tbs.ac.th (ลาศึกษาต่อ)

นางสาวชลธิชา ช้างคำ

ครูผู้ช่วย

นางสาวพาฝัน แซ่ตั้ง

ครูผู้ช่วย

นายจิรายุทร เหลืองพุฒิกุลชัย

ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษกร จันทะนุภา

ครูอัตราจ้าง