กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

นางประภาพรรณ ลีลาวัฒน์ศรีชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นายจำเลียง สมสืบ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรณี แย้มเนตร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนียา เขตจัตุรัส

ครูชำนาญการพิเศษ

นางฎิฐาภรณ์ โยธินวัชรชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรุณี มากบริบูรณ์

ครูชำนาญการ

นางปัญจพร มีสมภพ

ครูชำนาญการ

นางนลินี เอกพงษ์พันธ์

ครูชำนาญการ

นางสาววารีรัตน์ ชายสวัสดิ์

ครูชำนาญการ

นายไพฑูรย์ เอื้อบุญประดิษฐ์

ครู
(ลาศึกษาต่อ)

นางสาวกมลชนก ทูปแป้น

ครู

นางสาวจิราวรรณ ปะโนรัมย์

ครู

นายภูริวัจน์ นาเมือง

ครู

นายกิตติพจน์ เปียงาม

ครู

นางสาวชลธิชา ช้างคำ

ครู

นางสาวพาฝัน แซ่ตั้ง

ครู

นายจิรายุทธ เหลืองพุฒิกุลชัย

ครูผู้ช่วย

นางสาวบุษกร จันทะนุภา

ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภาภรณ์ กิ่งทวยหาญ

ครูอัตราจ้าง