กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

นางพัสวี ไพศาลธนสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอุไรวรรณ เจริญโสภา

ครูชำนาญการพิเศษuraiwan.ch@tbs.ac.th

นางบังอร ปัสมะริสสา

ครูชำนาญการพิเศษbangorn@tbs.ac.th

นางกมลทิพย์ สายแสง

ครูชำนาญการพิเศษkmolthip@tbs.ac.th

นางทิพย์วิภา ถิรพรพงษ์ศิริ

ครูชำนาญการพิเศษthipwipa@tbs.ac.th มาช่วยราชการ

นางมาลีรัตน์ นิลสาริกา

ครูชำนาญการพิเศษไปช่วยราชการ จ.นครราชสีมา


นางชุติมา ภิญญาพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษchutima@tbs.ac.th

นางสุนีย์ คำมงคุณ

ครูชำนาญการsunee@tbs.ac.th

นางรุ่งนภา โชติกรณ์

ครูชำนาญการrungnapa@tbs.ac.th

นางสุกัญญา จังโส

ครูชำนาญการsukanya@tbs.ac.th

นางปิยาภรณ์ วีระพันธุ์

ครูชำนาญการpiyaporn@tbs.ac.th

นางสาวอาทิตยา สุขศรี

ครูชำนาญการathittaya@tbs.ac.th

นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์แก้ว

ครูชำนาญการjeerasak@tbs.ac.th

นางสาวณัฐณิชา หัสราช

ครูnatnicha@tbs.ac.th

นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ

ครูjuraiporn@tbs.ac.th

นางสาวภนัทชา ทรงประยูร

ครูpanatcha@tbs.ac.th

นายณัฐวุฒิ เงินบำรุง

ครูnattawut_ngern@tbs.ac.th

นางสาวสมัญญา ศรีมาตร

ครู

นางสาวปาลิตา อาจเดช

ครูpalita@tbs.ac.th

นางสาวขวัญหทัย ฟูเตฟ

ครู

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณพรม

ครูผู้ช่วย

นายธนพงศ์ ปิ่นอินทร์

ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชดา สุมาลี

ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤษณภรณ์ กุตระแสง

ครูผู้ช่วย

นางสาวไอรดา ปาทอง

ครูผู้ช่วย

นางสาวมินทรา โหมขุนทด

ครูผู้ช่วย