กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

นางพัสวี ไพศาลธนสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางบังอร ปัสมะริสสา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลทิพย์ สายแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพย์วิภา ถิรพรพงษ์ศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา ภิญญาพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนีย์ คำมงคุณ

ครูชำนาญการ

นางสุกัญญา จังโส

ครูชำนาญการ

นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์แก้ว

ครูชำนาญการ

นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ

ครูชำนาญการ

นางสาวปาลิตา อาจเดช

ครู

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณพรม

ครู

นางสาวนิชดา สุมาลี

ครู

นางสาวภนัทชา ทรงประยูร

ครู

นายณัฐวุฒิ เงินบำรุง

ครู

นางสาวมินทิรา โหมขุนทด

ครู

นางสาวกฤษณภรณ์ กุตระแสง

ครู

นางสาวไอรดา ปาทอง

ครู

นางสาวพรทิพย์ เนตรทอง

ครู

นางสาวมินตรา ธงศิริ

ครูอัตราจ้าง

นายภัทรพงษ์ มากแก้ว

ครูอัตราจ้าง