กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

นางพัสวี ไพศาลธนสุข

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอุไรวรรณ เจริญโสภา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบังอร ปัสมะริสสา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกมลทิพย์ สายแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพย์วิภา ถิรพรพงษ์ศิริ

ครูชำนาญการพิเศษมาช่วยราชการ

นางมาลีรัตน์ นิลสาริกา

ครูชำนาญการพิเศษ


นางชุติมา ภิญญาพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนีย์ คำมงคุณ

ครูชำนาญการ

นางสุกัญญา จังโส

ครูชำนาญการ

นางปิยาภรณ์ วีระพันธุ์

ครูชำนาญการ

นางสาวอาทิตยา สุขศรี

ครูชำนาญการ

นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์แก้ว

ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐณิชา หัสราช

ครู

นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ

ครู

นางสาวภนัทชา ทรงประยูร

ครู

นายณัฐวุฒิ เงินบำรุง

ครู

นางสาวสมัญญา ศรีมาตร

ครู

นางสาวปาลิตา อาจเดช

ครู

นางสาวขวัญหทัย ฟูเตฟ

ครู

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณพรม

ครู

นายธนพงศ์ ปิ่นอินทร์

ครู

นางสาวนิชดา สุมาลี

ครู

นางสาวกฤษณภรณ์ กุตระแสง

ครู

นางสาวไอรดา ปาทอง

ครู

นางสาวมินทรา โหมขุนทด

ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ เนตรทอง

ครูผู้ช่วย