กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

นางกมลทิพย์ สายแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางพัสวี ไพศาลธนสุข

ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสุนีย์ คำมงคุณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพย์วิภา  ถิรพรพงษ์ศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุติมา ภิญญาพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา จังโส

ครูชำนาญการพิเศษ

นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ศรีสันติ

ครูชำนาญการ

นางสาวปาลิตา  อาจเดช

ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ  เงินบำรุง

ครูชำนาญการ

นางภนัทชา  ศุภนคร

ครูชำนาญการ

นางนิชดา เอียดยอด

ครู

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณพรม

ครู

นางสาวมินทิรา  โหมขุนทด

ครู

นางสาวไอรดา ปาทอง

ครู

นางสาวพรทิพย์  เนตรทอง

ครู

นางสาวกฤตนันท์  มิ่งขวัญ

ครู

นางสาวจิดาภา  เวียงวอ

ครูผู้ช่วย

นางสาวภาวิณี  เลื่อนฤทธิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวพันทิพา พันธ์พงศ์
ครูผู้ช่วย

นายฐิติพันธ์ุ  บัวเจริญ

ครูผู้ช่วย

นายภัทรพงษ์  มากแก้ว

ครูอัตราจ้าง