กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

นายกิตติภพ  รุจิศักดิ์

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเด็น มีสมภพ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์ทิพย์ บุญไทย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวศิน ศุภนคร

ครูชำนาญการ

นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์

ครู

นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด

ครู

นางสาวอิสรา  โรจนบุรานนท์

ครู

นางสาวมณีรุ้ง เหลืองทอง

ครูผู้ช่วย

นางสาวนพิชญา ชี้แจง

ครูผู้ช่วย