กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

นายกิตติภพ ปักเชิญเชื้อ

ครูkittiphop@tbs.ac.th

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเด็น มีสมภพ

ครูชำนาญการพิเศษden@tbs.ac.th

นางกชนิกา พลจันทึก

ครูชำนาญการพิเศษkachanika@tbs.ac.th

นางจันทร์ทิพย์ บุญไทย

ครูชำนาญการพิเศษjantip@tbs.ac.th

นายวศิน ศุภนคร

ครูชำนาญการwasin@tbs.ac.th

นายรัชชานนทิ์ พิพิธธนพงษ์

ครู

นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด

ครู

นางสาวอิสรา โรจนบุรานนท์

ครู

นายพงศกร ซ่องสกุล

ครูอัตราจ้างpongsakhon@tbs.ac.th