กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

นายกิตติภพ ปักเชิญเชื้อ

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเด็น มีสมภพ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์ทิพย์ บุญไทย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวศิน ศุภนคร

ครูชำนาญการ

นายรัชชานนทิ์ พิพิธธนพงษ์

ครู

นายสงกรานต์ เอี่ยมรอด

ครู

นางสาวอิสรา โรจนบุรานนท์

ครู

นายพงศกร ซ่องสกุล

ครูอัตราจ้าง