กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา และพลศึกษา

นายศิวะเมศวร์ ภักดีบรรดิษฐ์

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสุพจน์ ไหมสมบุญ

ครูชำนาญการ

นายชวลิต แช่มเจริญ

ครูชำนาญการ

นายอภินันท์ วันทา

ครูชำนาญการ

นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์

ครูชำนาญการ

นายดอน วงษ์สุด

ครู

นายปรมะ กสิณกรณ์

ครูผู้ช่วย