กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา และพลศึกษา

นายสุพจน์ ไหมสมบุญ

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายชวลิต แช่มเจริญ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์

ครูชำนาญการ

นายอภินันท์  วันทา

ครูชำนาญการ 

นายดอน วงษ์สุด

ครู

นายศิวะเมศวร์ ภักดีบรรดิษฐ์

ครู

นายปรมะ  กสิณกรณ์

ครู

นางสาวณัฏฐา  อวนมิน

ครูผู้ช่วย