กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา และพลศึกษา

นายคณาธิป ใสแจ่ม

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางพันธุ์วดี วิทวัสพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษpanwadee@tbs.ac.th

นายสุพจน์ ไหมสมบุญ

ครูชำนาญการ

นายชวลิต แช่มเจริญ

ครูชำนาญการchawalit@tbs.ac.th

นายอภินันท์ วันทา

ครูชำนาญการchawalit@tbs.ac.th

นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์

ครูkittipat@tbs.ac.th

นายดอน วงษ์สุด

ครูdon.ws@tbs.ac.th

นายศิวะเมศวร์ ภักดีบรรดิษฐ์

ครูผู้ช่วย