กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา และพลศึกษา

นายดอน วงษ์สุด

ครูdon.ws@tbs.ac.th

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสุพจน์ ไหมสมบุญ

ครูชำนาญการ

นางพันธุ์วดี วิทวัสพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษpanwadee@tbs.ac.th

นายชวลิต แช่มเจริญ

ครูชำนาญการchawalit@tbs.ac.th

นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์

ครูkittipat@tbs.ac.th

นายเชวงศักดิ์ ทัศคร

ครูchawangsak@tbs.ac.th

นายคณาธิป ใสแจ่ม

ครู

นายศิวะเมศวร์ ภักดีบรรดิษฐ์

ครูผู้ช่วย