กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา และพลศึกษา

นายคณาธิป ใสแจ่ม

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางพันธุ์วดี วิทวัสพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ ไหมสมบุญ

ครูชำนาญการ

นายชวลิต แช่มเจริญ

ครูชำนาญการ

นายอภินันท์ วันทา

ครูชำนาญการ

นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์

ครู

นายดอน วงษ์สุด

ครู

นายศิวะเมศวร์ ภักดีบรรดิษฐ์

ครู