กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

นางบุษรา มิ่งขวัญ

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนปภัช สุขสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษnapaphat@tbs.ac.th

นางระเบียบ ละโว้ชัย

ครูชำนาญการrabearb@tbs.ac.th

นางกฤตพร ดวงชาทม

ครูชำนาญการkittaphorn@tbs.ac.th

นางจินตนา สมโนชัย

ครูชำนาญการjintana.som@tbs.ac.th

นายสันติ จั่นผ่อง

ครูชำนาญการsanti@tbs.ac.th

นางสาวสุขุมาภรณ์ เกษรจรุง

ครูชำนาญการsukhumaporn@tbs.ac.th

นางสาวพรสวรรค์ มูลสาร

ครูชำนาญการbhornsawan@tbs.ac.th

นางปุณยานุช มัฆนาโส

ครูชำนาญการ

นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย์

ครูชำนาญการnarisara.air@tbs.ac.th

นายธิติพงษ์ โกสุม

ครูชำนาญการtitipong@tbs.ac.th

ว่าที่ ร.ต. สุขสวัสดิ์ เชียงหว่อง

ครูชำนาญการsuksawat@tbs.ac.th

นายณชพัฒน์ จุฑานุต

ครูครูชำนาญการnachapat@tbs.ac.th

นางสาวจิราพร ดอกพะยอม

ครูชำนาญการjiraporn@tbs.ac.th

นางสาวนุชนาถ บัวพุทธา

ครูชำนาญการnuchanart@tbs.ac.th

นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่น

ครูชำนาญการamornrat@tbs.ac.th

นางสาวอรรถกานท์ ทองแดงเจือ

ครูtonliu@tbs.ac.th

นางสาวจิราวรรณ ผินนอก

ครูjirawan@tbs.ac.th

นางสาวสายจิตรา นิสาย

ครูsaijittra@tbs.ac.th

นางสาวสุรีรัตน์ ชื่นอารมณ์

ครูsureerat@tbs.ac.th

นางสาวสิธาภรณ์ ปั่นพิมาย

ครู

นางประภาพร โชคชื่น

ครูผู้ช่วย

กาญจนา กันไชย

ครูผู้ช่วย