กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

นางบุษรา มิ่งขวัญ

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนปภัช สุขสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางระเบียบ ละโว้ชัย

ครูชำนาญการ

นางกฤตพร ดวงชาทม

ครูชำนาญการ

นางจินตนา สมโนชัย

ครูชำนาญการ

นายสันติ จั่นผ่อง

ครูชำนาญการ

นางสาวสุขุมาภรณ์ เกษรจรุง

ครูชำนาญการ

นางสาวพรสวรรค์ มูลสาร

ครูชำนาญการ

นางปุณยานุช มัฆนาโส

ครูชำนาญการ

นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย์

ครูชำนาญการ

นายธิติพงษ์ โกสุม

ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. สุขสวัสดิ์ เชียงหว่อง

ครูชำนาญการ

นายณชพัฒน์ จุฑานุต

ครูครูชำนาญการ

นางสาวจิราพร ดอกพะยอม

ครูชำนาญการ

นางสาวนุชนาถ บัวพุทธา

ครูชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่น

ครูชำนาญการ

นางสาวอรรถกานท์ ทองแดงเจือ

ครู

นางสาวจิราวรรณ ผินนอก

ครู

นางสาวสายจิตรา นิสาย

ครู

นางสาวสุรีรัตน์ ชื่นอารมณ์

ครู

นางสาวสิธาภรณ์ ปั่นพิมาย

ครู

นางสาวเกตุแก้ว ยิ่งยืนยง

ครู

นางประภาพร โชคชื่น

ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา กันไชย

ครูผู้ช่วย