กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

นางบุษรา มิ่งขวัญ

ครูชำราญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสันติ จั่นผ่อง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนปภัช สุขสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปุณยานุช มัฆนาโส

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤตพร ดวงชาทม

ครูชำนาญการ

นางจินตนา สมโนชัย

ครูชำนาญการ

นางสาวสุขุมาภรณ์ เกษรจรุง

ครูชำนาญการ

นางสาวพรสวรรค์ มูลสาร

ครูชำนาญการ

นางสาวนริศรา วรรณโกษิตย์

ครูชำนาญการ

นายธิติพงษ์ โกสุม

ครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. สุขสวัสดิ์ เชียงหว่อง

ครูชำนาญการ

นายณชพัฒน์ จุฑานุต

ครูครูชำนาญการ

นางสาวนุชนาถ บัวพุทธา

ครูชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ บัวอิ่น

ครูชำนาญการ

นางสาวจิราพร ดอกพะยอม

ครูชำนาญการ

นางสาวอรรถกานท์ ทองแดงเจือ

ครูชำนาญการ

นางสาวเกตุแก้ว ยิ่งยืนยง

ครูชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ ชื่นอารมณ์

ครู

นางสาวจิราวรรณ ผินนอก

ครู

นางสาวสิธาภรณ์ ปั่นพิมาย

ครู

นางสาวสายจิตรา นิสาย

ครู

นางประภาพร โชคชื่น

ครู

นางสาวกาญจนา กันไชย

ครู