กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

นางเสาวนี วงษ์ป้อม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวลักษิกา มีกุศล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไร หวายบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปภัชญา นันดิลก

ครู

นางสาวชุติมา ทองมาก

ครู

นายณัฐดนัย โรจนะกูล

ครู

นายนพดล แจ่มดวง

ครู

นายภูวไนย วงศ์วิริยะกุล

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมลพัชร์ กลีบมาลัย

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิตา จูประวัติ

ครูผู้ช่วย

นายไมตรี ศิริเวช

พนักงานราชการ