กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายอนุรุทร สุวรรณชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ anuroot@tbs.ac.th

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพงษ์ศักดิ์ บุญญะสิทธิ์

ครูชำนาญการพิเศษpongsak.bun@tbs.ac.th

นางทัศนีย์ ทองคำ

ครูชำนาญการพิเศษtassanee.tk@tbs.ac.th

นางสาวลักษิกา มีกุศล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุล

ครูชำนาญการพิเศษsaowanee.sj@tbs.ac.th

นางเสาวนี วงษ์ป้อม

ครูชำนาญการพิเศษsaowanee.wp@tbs.ac.th

นางอุไร หวายบุตร

ครูชำนาญการพิเศษurai@tbs.ac.th

นางศิริวรรณ ตั้นซุ่นอั้น

ครูชำนาญการsiriwan@tbs.ac.th

นายภาณุมาศ คงสุวรรณ์

ครูชำนาญการpanumat@tbs.ac.th

นางสาวนวรัตน์ รอดแก้ว

ครูชำนาญการnawarat@tbs.ac.th

นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผล

ครูชำนาญการanurak@tbs.ac.th

นางณัชญ์สรัล ณัฐนันท์ธร

ครูnutchsarun@tbs.ac.th

นายณัฐวุฒิ ศรีชุมภู

ครูnattawut@tbs.ac.th

นายสฐาปกร มีเฉย

ครูsathapakorn@tbs.ac.th

นางสาวชุติมา ทองมาก

ครูchutimar@tbs.ac.th

ว่าที่ ร.ต.ธนัท เล็กเภา

ครูthanat@tbs.ac.th

นางปภัชญา นันดิลก

ครูpapatchaya@tbs.ac.th

นางสาวพลอยไพลิน คำไทย

ครูploypailin@tbs.ac.th

นายอนันต์ ธำรงค์เกียรติ

ครูanan@tbs.ac.th

นายณัฐดนัย โรจนะกูล

ครูnatdanai@tbs.ac.th

นายนพดล แจ่มดวง

ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย แม้นรัมย์

ครูผู้ช่วย

นายภูวไนย วงศ์วิริยะกุล

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมลพัชร์ กลีบมาลัย

ครูอัตราจ้างsathip@tbs.ac.th

นางสาวนันทวรรณ สุขหน้าไม้

ครูอัตราจ้างnantawan@tbs.ac.th

นางวรรณภา แสนยะบุตร

ครูอัตรจ้าง