กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

นางเสาวนี วงษ์ป้อม

ครูชำนาญการพิเศษsaowanee.wp@tbs.ac.th

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวลักษิกา มีกุศล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเสาวนีย์ สัจจะผลกุล

ครูชำนาญการพิเศษsaowanee.sj@tbs.ac.th

นางทัศนีย์ ทองคำ

ครูชำนาญการพิเศษtassanee.tk@tbs.ac.th

นางอุไร หวายบุตร

ครูชำนาญการพิเศษurai@tbs.ac.th

นายภาณุมาศ คงสุวรรณ์

ครูชำนาญการpanumat@tbs.ac.th

นางปภัชญา นันดิลก

ครูpapatchaya@tbs.ac.th

นางสาวชุติมา ทองมาก

ครูchutimar@tbs.ac.th

นายณัฐดนัย โรจนะกูล

ครูnatdanai@tbs.ac.th

นายนพดล แจ่มดวง

ครูผู้ช่วย

นายภูวไนย วงศ์วิริยะกุล

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมลพัชร์ กลีบมาลัย

ครูผู้ช่วยsathip@tbs.ac.th

นางสาวสุนิตา จูประวัติ

ครูผู้ช่วย

นายไมตรี ศิริเวช

พนักงานราชการ