กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ

นางเสาวนี วงษ์ป้อม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอุไร หวายบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติมา  ทองมาก

ครูชำนาญการ

นางสาวพิมลพัชร์ กลีบมาลัย

ครู

นางสาวสุนิตา  จูประวัติ

ครู

นายณัฐดนัย  โรจนะกูล

ครู

นายนพดล แจ่มดวง

ครู

นายภูวไนย  วงศ์วิริยะกุล

ครู

นายพงศธร  เพชรภักดี

ครูผู้ช่วย

นางสาวอารยา  กลัดอินทร์

ครูผู้ช่วย