กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

งานแนะแนว

นางสาวจารุวรรณ โพธิจุไร

ครู

นางสาวสายเพชร มานิตย์กุล 

ครูชำนาญการ

นายสุขสันต์ เพชรอาภรณ์

ครู

นางสาวจุไรรัตน์ พลฉวี 

ครู