กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานแนะแนว

นางสมฤดี สุรเสรีวงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนว

นางสาวจารุวรรณ โพธิจุไร

ครูผู้ช่วย

นายสุขสันต์ เพชรอาภรณ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวจุไรรัตน์ พลฉวี

ครูผู้ช่วย