กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

นายวิชญ์ วิชญปัญญากุล

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ว่าที่ ร.ต.หญิงวัชราภรณ์ โสมทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจริญศรี จันทร์สุข

ครูชำนาญการพิเศษcharoensri@tbs.ac.th

นางนาที เดชะราช

ครูชำนาญการพิเศษnatee@tbs.ac.th

นางศิรินทร์ สุดคนึง

ครูชำนาญการพิเศษsirin@tbs.ac.th

นางลดาวัลย์ มาลาคำ

ครูชำนาญการพิเศษ ladawan@tbs.ac.th

นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง

ครูชำนาญการ chavalai@tbs.ac.th

นางสาวเย็นอุรา ปะสาวะเถ

ครูชำราญการchavalai@tbs.ac.th

นางสาวฉันทนา บุญโสม

ครูchunthana@tbs.ac.th

นางสาวจารุวรรณ เศรษฐวนิช

ครูjaruwan@tbs.ac.th

นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งภพ

ครู

นายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก

ครู

นางสาวณัฐปวีณ์ ปานบุดดา

ครูnatpawee@tbs.ac.th

นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ

ครูผู้ช่วย