กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

นายวิชญ์ วิชญปัญญากุล

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ว่าที่ ร.ต.หญิงวัชราภรณ์ โสมทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเจริญศรี จันทร์สุข

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนาที เดชะราช

ครูชำนาญการพิเศษ

นางลดาวัลย์ มาลาคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง

ครูชำนาญการ

นางสาวเย็นอุรา ปะสาวะเถ

ครูชำราญการ

นางสาวฉันทนา บุญโสม

ครู

นางสาวจารุวรรณ เศรษฐวนิช

ครู

นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งภพ

ครู

นางสาวณัฐปวีณ์ ปานบุดดา

ครู

นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ

ครูผู้ช่วย

นายณัฐวิฒิ สวัสดี

ครูผู้ช่วย