กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

นางนาที เดชะราช

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


ว่าที่ ร.ต.หญิงวัชราภรณ์ โสมทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวชวาลัย เกิดโพธิ์พ่วง

ครูชำนาญการ 

นายวิชญ์ วิชญปัญญากุล 

ครูชำนาญการ

นางสาวฉันทนา บุญโสม

ครูชำนาญการ

นายณวัฒน์ศไนส์  ศิริเลิศรุ่งเรือง  

ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ พึ่งภพ

ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐปวีณ์  ปานบุดดา

ครู

นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุวรรณ

ครู

นายณัฐวิฒิ  สวัสดี

ครู

นางสาวปรียา แสนหล้า

ครูผู้ช่วย

นางสาวจริยากร  พูนสุวรรณ
ครูผู้ช่วย