Egyesületi alapszabály

A GYOPÁR TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

Elhatározva a Gyopár Természetjáró Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

I.

Az egyesület adatai

1. Az egyesület neve: Gyopár Természetjáró Egyesület

2. Az egyesület rövidített elnevezése: Gyopár TE

3. Az egyesület székhelye: 2212 Csévharaszt, Petőfi Sándor utca 96.

4. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

1. Az egyesület célja:

a./ Az aktív túrázás népszerűsítése.

b./ Az egyesület tagsága – nyílt programjainkon pedig szélesebb közönség – számára szervezett természetjárás kereteibe tartozó programok megvalósítása.

c./ Az egyes természetjáró és túrázási módok közötti átjárás erősítése.

d./ Összetartó, a természetjárás iránti közös érdeklődésen, egymás kölcsönös tiszteletén és értékeinek megbecsülésén alapuló baráti közösség létrehozása és működtetése.

2. Az egyesület tevékenysége:

a./ Gyalogos-, kerékpáros-, vízi- és magashegyi túrázás valamint országjáró programok szervezése.

b./ Túramozgalmak létesítése, működtetése, népszerűsítése.

c./ Teljesítménytúra rendezése.

III.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV.

Tagdíj

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege: 3000,- Ft/ naptári év. A tagdíj minimum féléves időszakra, előre, egy összegben fizetendő. Ennek határideje az I. félév esetén: január 31., II. félév esetén: július 31. Az első tagdíjköteles időszak 2017. január I. félév.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének félévében is tagdíj fizetésére köteles, a tagsági jogviszony létesítésétől számított 15 napon belül.

A tagdíjat az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján kell megfizetni.

V.

A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki írásban nyilatkozik a belépési szándékáról, elfogadja az egyesület céljait, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket.

VI.

A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell írásban az erre szolgáló formanyomtatványon benyújtani. A nagykorúságot el nem ért személy tagfelvételi kérelme szülője vagy gondviselője írásbeli hozzájárulásával (kérelem aláírása) érvényes. Az elnökség a belépési nyilatkozat beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.

b./ A tag halálával.

c./ A tag kizárásával.

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3. A tagot az egyesület tagjai közül 6 hónapot elérő tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telik el. Az elnökség a törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, a tagsága az egyesületben megszűnik.

4. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

VIII.

A tagok jogai

1. Az egyesület tagja jogosult:

a./ az egyesület tevékenységében részt venni;

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;

c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

d./ az egyesület irataiba betekintetni;

e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn;

f./ az egyesület zártkörű túrarendezvényeire a rendezvény túravezetőjével való egyeztetést követően külső vendéget meghívni.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

IX.

A tagok kötelezettségei

1. Az egyesület tagja:

a./ Aktív tevékenységet folytat az egyesület céljainak megvalósítása érdekében.

b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét és/vagy elektronikus levelezési címét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

e./ Köteles az egyesület felé előzetesen vállalt támogatását biztosítani.

f./ Köteles az egyesület vagyonát megőrizni.

g./ Köteles az egyesületben vállalt feladatait díjazás nélkül végezni.

X.

Az egyesület szervei

1. Az egyesület szervei:

a./ Közgyűlés

b./ Elnökség

A Közgyűlés

2. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a./ az alapszabály módosítása;

b./ az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c./ a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

d./ az éves költségvetés elfogadása;

e./ az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

f./ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g./ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h./ a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal, így különösen amit a Ptk. 3:74. §-a a hatáskörébe utal.

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5. A Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban – amennyiben lehetséges, elektronikus levélben –, igazolható módon tájékoztatni kell a tagokat a Közgyűlés helyszínéről, időpontjáról és a napirendi pontokról.

A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlési meghívót az egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés levezetése a mindenkori elnök, akadályoztatása esetében az alelnök feladata. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel egy jegyzőkönyv-vezetőt valamint szükség esetén két szavazatszámlálót választ.

9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, az alelnök, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés bármely két tagja aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Elnökség

13. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Az elnökség az elnököt, és alelnököt maga választja a tagjai közül. Az elnökség tagjai az elnök, alelnök, és 1 fő elnökségi tag.

14. Az elnökség tagjait az egyesület tagjai közül a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

Az alapításkori elnökség megbízása 2021. szeptember 30-án jár le.

15. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a./ a megbízás időtartamának lejártával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezető tisztségviselő halálával;

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

16. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akivel szemben jogszabályon alapuló kizáró ok áll fenn.

17. Az elnökség tagjai:

Az egyesület elnöke: (név) Járvás Tamás, (anyja születési neve) (lakóhelye)

Az egyesület alelnöke (név) Pulisch József, (anyja születési neve) (lakóhelye)

Az egyesület elnökségi tagja (név) Kispál Zoltán, (anyja születési neve) (lakóhelye)

18. Az egyesület törvényes képviseletét az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az egyesület elnöke is és az alelnöke is jogosult, önálló aláírással.

Az egyesület részére küldött postai küldemények átvételére az egyesület elnöke is és az alelnöke is jogosult.

19. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./ a tagság nyilvántartása;

i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l./ a tag felvételéről való döntés;

m./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

20. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt írásban – amennyiben lehetséges, elektronikus levélben –, igazolható módon tájékoztatni kell az elnökségi tagokat az elnökségi ülés helyszínéről, időpontjáról és a napirendi pontokról.

A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

21. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

22. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

XI.

Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: ......................................, ...... év....................... hó .... napján

Az alapszabályt egybehangzó akaratunkkal a mai nappal elfogadjuk.

Név, cím: aláírás

Név, cím: aláírás

Név, cím: aláírás

Név, cím: aláírás

Név, cím: aláírás

Név, cím: aláírás

Név, cím: aláírás

Név, cím: aláírás

Név, cím: aláírás

Név, cím: aláírás

Tanú: Tanú:

Lakcíme: Lakcíme:

Személyi igazolvány száma: Személyi igazolvány száma: