ANBI

Stichting Prago is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat jouw gift aftrekbaar is van de belasting. Meer informatie over fiscaal aftrekbaar schenken vind je op de website van de Belastingdienst.

Stichting Prago staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN-nummer 0070 78 626.

Beloningsbeleid

“Bestuurders kunnen uitsluitend recht hebben op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen terzake van hun werkzaamheden voor de stichting”. (Art. 6, lid 3 statuten).

“De in lid 3 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en toegelicht”. (Art. 6, lid 4 statuten).

Voor de beloning voor de directie en het overig personeel worden de salaristabellen uit de CAO Sociaal Werk gevolgd.