Doel en doelgroep

Doelen

 • het vergroten van kennis en vaardigheden
 • het vergroten van de sociale zelfredzaamheid
 • het vergroten van het zelfvertrouwen
 • het doorbreken van isolement en het vergroten van de participatie, zowel in het dagelijks leven als op de arbeidsmarkt

Doelen voor de cursist

 • Het op peil houden en vergroten van het kennis- en vaardigheidsniveau (met bij elk vak speciale aandacht voor digitale vaardigheden)
 • Het bevorderen van het leerplezier
 • Het vergroten van de sociale (zelf)redzaamheid
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen
 • Het doorbreken van het isolement en aangaan van sociale contacten buitenshuis (sociale activering)
 • Het stimuleren van deelname aan georganiseerde activiteiten (maatschappelijke participatie)

En voor enkele cursisten:

 • Het doorstromen naar een vervolgopleiding of (on)betaald werk, al dan niet met ondersteuning

Doelen op groeps- en schoolniveau

 • Het bevorderen van contacten en integratie tussen de cursisten (sociale cohesie); tussen autochtone en allochtone cursisten, tussen cursisten uit verschillende etnische bevolkingsgroepen, tussen jongvolwassenen en ouderen, tussen mannen en vrouwen, tussen mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden
 • Het bevorderen van contacten en integratie tussen de cursisten en de docenten/vrijwilligers (sociale cohesie)

Doelen op het niveau van de samenleving

 • Het beter bereiken van de doelgroep van (zeer) laagopgeleide volwassenen, waaronder mensen met een licht verstandelijke beperking, laaggeletterden en mensen in kwetsbare posities, zodat meer mensen een cursus gaan volgen
 • Het verder terugdringen van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid

Doelgroep

De doelgroep van Prago bestaat uit volwassenen die zich willen ontwikkelen op het gebied van lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden op het niveau van basiseducatie, en die niet terecht kunnen in het reguliere volwassenenonderwijs.

Onze cursisten zijn mensen vanaf 18 jaar die niet inburgeringsplichtig zijn. Zij zijn laaggeletterd, hebben een leerbeperking of een leerachterstand en kunnen daarom niet terecht bij het reguliere onderwijs. Zij hebben geen diploma MBO niveau 2 of hoger. Denk aan mensen met:

een licht verstandelijke beperking (IQ circa 50-85)

een licht psychische beperking (bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis of autisme)

De meeste Prago-cursisten hebben hun eerstekansonderwijs, om welke reden dan ook, niet succesvol kunnen afronden. Zo hebben zij een flinke achterstand in hun ontwikkeling opgelopen. De drempel naar een reguliere vorm van onderwijs is te hoog. Zij voelen zich daar niet thuis, het niveau is te hoog of de lessen gaan te snel. Bij Prago kunnen ze wél terecht.