9lk

Oppilas valitsee 9. luokalla yhden taito- ja taideaineen 1x2h sekä 2 soveltavaa valinnaisainetta 2x2h. Valinnaisaineita ei voi vaihtaa kesken lukuvuoden. Oppilailla, jotka ovat opiskelleet soveltavia kieliä 8. luokalla, soveltavat valinnainen kieli jatkuu automaattisesti 9. luokalla eli he valitsevat yhden soveltavan valinnaisaineen.

Taito- ja taideaineet

Valitse tästä 1 valinnaisaineOppiaine: käsityö kovat materiaalit

Opettaja:Timo Silvola

Sisällöt: Valinnaisessa käsityössä syvennetään 7- 8. luokkaan mennessä opittuja käsityön tietoja ja taitoja. Tavoitteena on suunnitella / kehitellä omia ideoita ja toteuttaa niitä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja työtapoja käyttäen.

Käsityökurssilla painotus on suunnittelussa ja monialaisessa tiedossa, taidoissa ja osaamisessa sekä turvallisissa työskentelytavoissa.

Työtavat: Oppilaat saavat valita työmenetelmät, materiaalit ja valmistamansa tuotteet omien taitojensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Arviointi: Numeerinen arviointi. Oppilas arvioi jokaisen tekemänsä työn yhdessä opettajan kanssa, lisäksi tuntityöskentely vaikuttaa arviointiin.


Oppiaine: käsityö, pehmeät materiaalit,

Opettaja: Johanna Takala

Sisällöt: https://youtu.be/U_DLJ9hOTNM
Opit hyödyllisiä, ekologisia ja monipuolisia tapoja toteuttaa erilaisia käsityötuotteita. Oman käsityön suunnittelu tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Mahdollisuuksia on vaatetuksesta sisustukseen, säilytysratkaisuista koruihin. Voit kokeilla erikoistekniikoita, esim. konekirjontaa, värjäystä, huovutusta. Videolla näet esimerkkejä käsitöistä.


Tunneilla on tavoitteena tekemisen ilo, jonka kautta kehittyvät luovuus ja ongelmanratkaisutaito.Työtavat: Työtavat voit valita omaan työhösi sopiviksi.

Arviointi: Numeerinen. Arvioinnissa huomioidaan työskentelyn aktiivisuus. Luovuus ja töiden monipuolisuus vaikuttavat myös arviointiin.


Oppiaine ja luokka-aste: kotitalous

Opettaja: Niina Malinen

Sisällöt: Syvennetään jo opittuja kotitalouden tietoja ja taitoja, sekä kokeillaan rohkeasti uutta. Kokkaillaan ja leivotaan kotimaisia ja kansainvälisiä herkkuja. Tehdään vuodenkiertoon kuuluvia ruokia ja leivonnaisia käyttäen mahdollisuuksien mukaan lähiluonnon antimia. Suunnitellaan juhlia ja omaa kotia. Sisältöjä valitaan ryhmän toiveiden mukaan ja tavoitteena on saada oppilaat innostumaan kokkailusta myös kotona.

Työtavat: Pääasiassa leivotaan ja kokataan pienissä ryhmissä. Mukaan mahtuu muutama projekti, joissa tehdään käytännön lisäksi myös kirjallisia töitä.

Arviointi: Numeerinen arviointi, jossa huomioidaan käytännön työskentely, yhteistyötaidot ja kirjalliset tehtävät. Tunneilla pyritään antamaan reaaliaikaista kannustavaa ja ohjaavaa palautetta.


Oppiaine: musiikki

Opettaja: Riikka Suni-Lajunen

Sisällöt: Valinnaisessa musiikissa syvennetään ja laajennetaan aiempia musiikillisia taitoja monipuolisesti soittaen, laulaen, kuunnellen ja liikkuen. Valinnaismusiikin sisältö vaihtelee kunakin vuonna ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa opiskeltavien aihepiirien valintaan, ja tutustua näin ollen syvemmin mm. erilaisiin musiikin tyylilajeihin. Oppilaat saavat myös osallistua kappaleiden valintaan ja niiden sovittamiseen. Musiikkiteknologiaa hyödynnetään osana kurssin sisältöä ja pyritään lisäksi tekemään omaa musiikkia säveltäen, sanoittaen ja sovittaen. Kurssilla valmistellaan ohjelmaa koulun juhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin.

Työtavat: Tunneilla harjoitellaan soittamaan mm. bassoa, kitaraa, ukulelea, pianoa, rumpuja, laattasoittimia ja muita musiikinluokan soittimia sekä kehittämään omaa äänenkäyttöä. Pääpaino on yhteismusisoinnissa. Lisäksi tehdään mm. artistiesitelmiä, kuunnellaan musiikkia monipuolisesti ja tutustutaan musiikkiteknologiaan mm. iPadien kautta.

Arviointi: Oppilas saa tunneilla jatkuvasti kannustavaa palautetta suullisesti. Arviointi on numeerinen, ja siinä painotetaan erityisesti tuntiaktiivisuutta ja oppilaan kehittymistä musiikissa.


Oppiaine: liikunta,

Opettaja: Sami Malinen

Sisällöt:Syvennetään ja laajennetaan oppilaiden osaamista monipuolisesti liikkuen ja eri lajeja kokeillen. Sisältö vaihtelee ryhmän toiveiden mukaan. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa valinnaisliikunnan sisältöön. Sisällöissä huomioidaan vuodenajat ja hyödynnetään koulun liikuntatilojen lisäksi lähiliikuntapaikkoja sekä luontoa. Mahdollisuuksien mukaan kokeillaan sellaisia lajeja, joita ei ole pakollisen liikunnan ohjelmassa.

Työtavat: Yksin, pareittain sekä isommassa ryhmässä monipuolisesti liikkuen.


Arviointi: Numeerinen arviointiOppiaine: kuvataide,

Opettaja: Teresa Tuuttila

https://youtu.be/cwfoJ6njkyw


Sisällöt: Valinnainen kuvataide syventää eri tekniikoiden osaamista. Oppilas harjaantuu soveltamaan erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja tuottamaan omaa kuva-aineistoa näiden pohjalta. Oppilasta kannustetaan ilmaisemaan kuvakulttuuriin liittyviä havaintojaan, ajatuksiaan ja tunteitaan, sekä rohkaistaan keskustelemaan niistä ennakkoluulottomasti perustellen. Oppilas huomioi omassa kuvailmaisussaan kulttuurisen moninaisuuden ja edistää kestävän kehityksen päämääriä.


Työtavat:

Kuvataide innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisilla ilmaisu tavoilla ja -välineillä monipuolisissa oppimisympäristöissä. Oppilasta kannustetaan soveltamaan työskentelyssään nykytaiteen mahdollisuuksia, jolloin hänen kuvallinen työskentelynsä monipuolistuu. Työskentely on ongelmakeskeistä, tutkivaa, kokeilevaa sekä itsenäistä ja yhteistoiminnallista. Oppilas saa kokemuksia kuvallisen viestinnän ja visuaalisen vaikuttamisen toteuttamisesta kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella.

Arviointi:

Oppilas saa jatkuvaa formaalia palautetta tekemisestään opiskelun aikana. Tehtävän alussa opettaja kertoo tapauskohtaisesti, mitä kyseisessä tehtävässä harjoitellaan (tekniikan tai aiheen puitteissa) ja mihin arvioinnissa kiinnitetään huomio. Numeroarviointi todistukseen.
Soveltavat valinnaisaineet

Valitse tästä 2 valinnaisainetta

Oppiaine ja luokka-aste: Kansainvälisyyskurssi, 9.lk, 2 h viikko

Opettaja: Sanna Saarinen ja Marianne Salmivuori


Sisällöt: Kurssilla tutustutaan eri maihin oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Tehdään yhteistyötä eurooppalaisten nuorten kanssa. Kurssin aikana vieraillaan espanjalaisessa koulussa ja majoitutaan isäntäperheissä. Mahdollisesti myös isännöidään espanjalaisia nuoria Pyhäjoella ja osallistutaan pienempiin virtuaalisiin projekteihin eurooppalaisten nuorten kanssa. Työskentelykielenä projekteissa on englanti. Kurssilla opitaan käyttämään kieltä rohkeasti käytännön tilanteissa. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan kansainvälisyyteen liittyviä teemapäiviä tai -tapahtumia.

Työtavat: Tehdään esitelmiä, postereita, näyttelyitä, videoita. eTwinning-projektissa käytetään englantia aidoissa kommunikointitilanteissa eurooppalaisten nuorten kanssa. Oppilaat osallistuvat kansainvälisten teemapäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisesti (näyttelyt, työpajat).


Arviointi: Numeroarviointi. Arviointi esitelmien ja muiden arvioitavien tehtävien pohjalta. Myös tuntiaktiivisuus ja osallistuminen tapahtumien ideointiin ja toteuttamiseen vaikuttaa arvosanaan.Oppiaine ja luokka-aste: Ilmaisutaito 8. ja 9. luokka, 2 h viikko

Opettaja: Sari Hidén

Sisällöt: Ilmaisutaidossa kehitetään oppilaan omaa luovuutta ja ilmaisutaitoa niin, että esiintymis- ja puhetaidot karttuvat. Lisäksi oppilas oppii löytämään enemmän omaa luovuuttaan, vahvistamaan sitä ja analysoimaan viestintätaitojensa kehittymistä. Kurssilla valmistellaan ohjelmaa koulun juhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Oppilaat saavat myös osallistua esitysten valintaan, suunnitteluun ja ilmaista toiveitaan ja mielipiteitään.

Työtavat: Tunneilla tehdään mahdollisimman erilaisia ilmaisutaidon harjoituksia. Opiskelijat pääsevät myös käsikirjoittamaan näytelmiä ja harjoittelemaan esityksiä.


Arviointi: Arviointi on numeerinen. Siinä painotetaan erityisesti tuntiaktiivisuutta ja oppilaan kehittymistä ilmaisijana. Oppilas saa tunneilla palautetta kehittymisestään.

Oppiaine ja luokka-aste: Luku- ja kirjoituspiiri 8. ja 9. luokka, 2 h viikko

Opettaja: Kirsi Rautio ja Sari Hiden

Sisällöt: Lukukaudessa ainakin yksi yhdessä tai ryhmissä sovittu lukupiirikirja, kirjan sisällön erittely ja lukukokemuksen jakaminen, kirjasta tehtävät työt, esim. arvostelun tai fanifiktion kirjoittaminen. Genret.
Oma luova kirjoittaminen ja sen eri osa-alueiden harjoitteleminen.
Toimittaja-kurssi ja juttujen kirjoittaminen Pyhäjoen Kuulumiset -lehteen.Työtavat: Mieluisen kirjan valinta ja lukeminen, muistiinpanot, keskustelut ja kirjasta kirjoittaminen. Lisäksi tehdään luovan kirjoittamisen harjoituksia: Ideoidaan ja tutustutaan omaan itseen kirjoittajana. Opitaan etsimään kirjoittamisen aineksia omista muistoista, kokemuksista ja ajatuksista. Tehdään tarkkoja havaintoja ja kuvauksia. Opetellaan luomaan uskottavia henkilöhahmoja ja tapahtumapaikkoja. Ammennetaan aiheita myyteistä, saduista, tarinoista ja lyriikasta. Rakennetaan jännitteitä ja ristiriitoja. Kokeillaan eri tyylejä ja leikitellään kielellä. Suunnitellaan koukuttavia aloituksia, yllättäviä käänteitä sekä suljettuja ja avoimia loppuja.

Toimittajakurssilla opiskellaan journalistisia tekstilajeja ja niiden kirjoittamisprosesseja.
Luetaan toisten tekstejä, annetaan palautetta, tehdään itse- ja vertaisarviointeja, keskustellaan. Valmiita tekstejä julkaistaan Kuulumisissa.Arviointi: Todistukseen numeroarviointi, johon vaikuttavat oppilaan aktiivisuus, ryhmässä toimiminen, tekstien tuottaminen sekä luetun tulkitsemisen ja ajattelun taidot. Jatkuva palaute joka tunnin jälkeen. Itse- ja vertaisarvioinnin harjoittelu.Oppiaine ja luokka-aste: Teknologia 8. ja 9. lk 2vvt

Opettaja: Timo Silvola

Sisällöt: Tutustutaan robotiikkaan Lego mindstorms ja spike sarjojen avulla

http://www.fllsuomi.org/

https://www.innokas.fi/turnaus/

Tutustutaan pelisuunnittelun ja pelinkehittämisen alkeisiin. Suunnitellaan ja tehdään omia pienpelejä. Opitaan käyttämään Unity-pelimoottoria sekä 3D mallintamista.

Tutustutaan ohjelmoitaviin mikro-ohjaimiin.


Työtavat: Opetus toteutetaan tehden mahdollisimman paljon käytännön harjoitteita.

Arviointi: Numeerinen arviointi, joka painottuu käytännön tekemiseen.Oppiaine ja luokka-aste: Valinnainen tekninen työ 8. ja 9. lk 2vvt

Opettaja: Timo Silvola

Sisällöt: Kurssilla oppilaan valitseen materiaalin ja työaiheen oman kiinnostuksen mukaan. Opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia töitä, monipuolisesti koneita ja laitteita käyttäen.


Työtavat: Opiskellaan suunnittelutaitoja: työpiirustusten tekeminen ja mallintaminen. Käytössä on mm. CNC-jyrsin, 3D-tulostin, laser leikkuri


Arviointi: Numeerinen arviointi. Oppilas arvioi jokaisen tekemänsä työn yhdessä opettajan kanssa, lisäksi tuntityöskentely vaikuttaa arviointiin.
Oppiaine ja luokka-aste: Valinnainen kuvataide: Taiteen kuvista omiin kuviin. 8. ja 9. lk 2vvt


Opettaja: Teresa Tuuttila

https://youtu.be/cwfoJ6njkyw


Sisällöt: Opiskelijan omakohtainen taiteellinen työskentely ja taiteen tuntemus syvenee kuvataiteen soveltavalla kurssilla. Kurssilla tekeminen pohjautuu mm. olemassa olevan kuvakulttuurin versioimiseen sekä mestarien teoksista kopioimiseen. Oma taiteellinen tekeminen lisää opiskelijan kiinnostusta kuvataiteen ilmiöihin. Vastaavasti syvenee hänen kuvallinen ajattelunsa ja ilmaisunsa, kun esim. taiteen käsitteet, historia ja tulkintamenetelmät tulevat tutuiksi. Taiteellisen prosessin ymmärtämistä lähestytään kahta tietä: kuvataiteen tuntemus ja oma kuvallinen ilmaisu limittyvät kurssilla yhteen. Taiteellinen työskentelyprosessi on kurssilla sekä tavoite että menetelmä.


Työtavat: Soveltava kurssi syventää eri tekniikoiden osaamista. Mahdollisuus harjoittaa laajemmin erilaisia kuvan tuottamiseen liittyviä tekniikoita. Työmenetelmiä poimitaan käsillä olevista teoksista, joiden valintaan oppija pystyy vaikuttamaan. Oppijalla on myös mahdollisuus vaikuttaa materiaali valintoihin.


Arviointi: Oppilas saa jatkuvaa formaalia palautetta tekemisestään opiskelun aikana. Tehtävän alussa opettaja kertoo tapauskohtaisesti, mitä kyseisessä tehtävässä harjoitellaan (tekniikan tai aiheen puitteissa) ja mihin arvioinnissa kiinnitetään huomio. Numeroarviointi todistukseen.

Oppiaine ja luokka-aste: Luovan kirjoittamisen kurssi 8. ja 9. luokka, 2 h viikko

Opettaja: Kirsi Rautio

Sisällöt: Timantinmetsästäjä - luovan kirjoittamisen opas

Kirjoittamisen ihanuus - nuoren kirjoittajan opas

Kauhumaan kartta - kirjoita jos uskallat

Tutustutaan omaan itseen kirjoittajana. Opitaan etsimään kirjoittamisen aineksia omista muistoista, kokemuksista ja ajatuksista. Tehdään tarkkoja havaintoja ja kuvauksia. Opetellaan luomaan uskottavia henkilöhahmoja ja tapahtumapaikkoja. Ammennetaan aiheita myyteistä, saduista, tarinoista ja lyriikasta. Rakennetaan jännitteitä ja ristiriitoja. Kokeillaan eri tyylejä ja leikitellään kielellä. Suunnitellaan koukuttavia aloituksia, yllättäviä käänteitä sekä suljettuja ja avoimia loppuja. Harjoitellaan luovan kirjoittamisen eri lajeja ja osa-alueita sekä tutustutaan eri genreihin, esim. minkälaiset henkilöhahmot, teemat ja miljööt ovat tyypillisiä fantasiakirjallisuudessa tai miten kalevalaisesta runosta tehdään nykyrunoutta. Opetellaan antamaan toisille rakentavaa palautetta, vastaaottamaan sitä toisilta ja muokkaamaan omaa tekstiä annetun palautteen pohjalta. Oppilaat saavat esittää myös omia toivomuksiaan sisällöistä oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Työtavat: Tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia oppaiden ohjeiden mukaisesti. Ideoidaan, kirjoitetaan käsin ja tietokoneella, luetaan toistemme tekstejä, annetaan palautetta, tehdään itsearviointeja ja keskustellaan. Valmiita tekstejä voidaan myös julkaista.

Arviointi: Todistukseen numeroarviointi. Jatkuvaa palautetta harjoituksista ja teksteistä.

Itse- ja vertaisarviointeja.

Opettajan antamaan arvosanaan vaikuttavat työskentelyaktiivisuus, ryhmässä toimiminen, rohkea heittäytyminen harjoituksiin, pitkäjänteisyys, luovuus ja kielenkäyttötaidot.

Osaamista tärkeämpää on kuitenkin itsensä haastaminen, ryhmähengen tukeminen ja halu kirjoittaa monenlaisia tekstejä.


Oppiaine ja luokka-aste: Taitto- ja esitystekniikka 8. ja 9.lk, 2 h viikko

Opettaja: Janne Särkelä ja Anu Luimula


Sisällöt: Aineessa perehdytään lehtien tekemiseen (taittoon) tietokoneella sekä erilaisissa tapahtumissa tarvittavaan esitystekniikkaan kuten ääniin ja valoihin.

Aineessa rakennetaan pohjataidot, joita voi hyödyntää myöhemmin esimerkiksi lukiossa Kuulumiset organisaation palveluksessa. Kuulumiset tarjoaa nuorille tienesti mahdollisuuksia lehden taitto sekä videostriimaus palveluissa.


HUOM! Aineessa EI edellytetä tietokonenörtin pohjataitoja.


Työtavat: Taittotyön osalta opiskelijat saavat perustiedot sekä seuraavat lehden tekoa kokeneempien tutorien rinnalla. Esitystekniikkaa harjoitellaan osana koulun tapahtumien organisointia.
HUOM! Osa tunneista toteutetaan muina kuin koulun normaali työaikoina. Tällaisissa tapauksissa oppilas saa vapautuksen lukujärjestyksen mukaisten valinnaistuntien kohdalta.


Arviointi: Numeerinen arviointi, joka painottuu käytännön tekemiseen.Oppiaine ja luokka-aste: Kekseliäästi keittiössä 8 ja 9 lk 2 tuntia viikossa


Opettaja: Heikki Saukko / Niina Malinen / Katja Mattila


Sisällöt: Syvennetään jo opittuja kotitalouden tietoja ja taitoja, sekä kokeillaan rohkeasti uutta. Kokkaillaan ja leivotaan kotimaisia ja kansainvälisiä herkkuja. Tehdään vuodenkiertoon kuuluvia ruokia ja leivonnaisia käyttäen mahdollisuuksien mukaan lähiluonnon antimia. Sisältöjä suunnitellaan ryhmän toiveiden mukaan ja tavoitteena on saada oppilaat innostumaan kokkailusta myös kotona ja kehittelemään rohkeasti omia ideoita.


Työtavat: Kurssilla painottuu käytännön työskentely pienissä ryhmissä sekä yhteistyötaidot. Lisänä kirjalliset työt.


Arviointi: Numeerinen arviointi, jossa huomioidaan käytännön työskentely, yhteistyötaidot ja kirjalliset tehtävät. Tunneilla pyritään antamaan reaaliaikaista kannustavaa ja ohjaavaa palautetta.
Oppiaine ja luokka-aste: Pelaillen ja palloillen 8. ja 9. lk 2h viikko

Opettaja:Sami Malinen

Sisällöt: Harjoitellaan ja pelataan erilaisia pallopelejä esim. salibandy, koripallo, lentopallo, jalkapallo, pesis, tennis, golf, jne.

Työtavat: Pääpaino on pelaamisessa. Tehdään vähemmän yksittäisiä harjoitteita. Kokeillaan pienpelejä, pelejä soveltuvin säännöin, haastepelejä, turnauksia jne.

Arviointi: Numeerinen arviointi.
Oppiaine ja luokka-aste: Morri ja korri, 8. ja 9. luokka 2h viikko

Opettaja: Sami Santavuori

Sisällöt: Tutustutaan aktiivikalastukseen (ainakin virvelöinti ja pilkintä) sekä joihinkin erätaitoihin. Kurssi yhdistää monia jo opiskeltavia asioita, mm. biologiaa, maantietoa, liikuntaa, kotitaloutta, käsitöitä, tietotekniikkaa ja fysiikkaa - kalastuksen näkökulmasta. Kurssia suositellaan oppilaille, jotka jo harrastavat kalastusta tai olisivat kiinnostuneita aloittamaan harrastuksen.


Työtavat: Kurssi pyritään toteuttamaan mahdollisimman käytäntöpainotteisesti. Tarkoituksena on järjestää kala- ym. retkiä, opetella erilaisia kalastustekniikoita ja mahdollisesti myös valmistaa omia kalastusvälineitä sekä virittää jo olemassa olevia.


Arviointi: Numeerinen arviointi, joka painottuu käytännön harjoituksiin.


Oppiaine ja luokka-aste: Syventävä Biologia: eliökunta, evoluutio ja ihminen, , 9. luokka 2h viikko

Opettaja: Antti Juntunen

Sisällöt: Sisältöjä tälle kurssille valitaan yhdessä. Aiheina voi olla esim. seuraavia:

-Eläinkunnan järjestelmä: tarkempi katsaus selkärangattomiin, sammakkoeläimiin, kaloihin, lintuihin ja nisäkkäisiin.

-Muutaman eläinlajin anatomian tutkiminen preparoimalla.

-Jääkausiajan eläimistö Euroopassa: esimerkkilajeja (mammutti, villasarvikuono, sapelihammaskissa jne.).

-Evoluutio: Charles Darwinin teoria lajien synnystä ja nykyinen käsitys evoluutiosta.

- Fossiilit evoluution todisteina. Ihmislajin evoluutio ja fossiillilöydöt.

-Eläinten käyttäytyminen: peritty ja opittu käytös.

-Eläinten lisääntyminen ja seksuaalikäyttäytyminen eri eläinryhmittäin.

-Ihmisen vaikutus elinympäristöihin: ilmastonmuutos ja biodiversiteetin väheneminen.

-Uhanalaisuus ja sukupuutot sekä niiden syyt.

-Valtameret ja niiden eliöstö, joita vertaillaan Itämeren eliöihin.

-Tulokas- ja vieraslajit Suomessa.

-Pelkojen biologia: miksi pelkäämme?

-Syventävää ihmisen biologiaa: aistien tutkiminen, veren rakenne ja ruuansulatus laboroinnit.

-Aiheet vaihtelevat vuosittain ja oppilaat voivat tosiaan vaikuttaa aiheiden valintaanTyötavat: Pari – ja ryhmätyöt: esitelmien teko, kirjalliset tehtävät classroomissa, käytännön työt, laboroinnit, ja pienen tutkielman teko. Tähän ei ole oppikirjaa! Käytämme videoita, nettiartikkeleita ja lehtijuttuja ja teemme niihin liittyviä tehtäviä. Katsomme paljon esim. prisma- sarjan dokumentteja. Myös luonnossa tekemistä: lyhyet retket/vierailut, mittaukset ja tutkimukset metsässä ja joella. Aikaisempia retkikohteita ovat olleet esim. Raahen merimuseo, Kalajoen meriluontokeskus, Ruukin maaseutuopisto, Mikäli rahoitusta järjestyy voimme käydä kauempanakin.


Arviointi: yksi lyhyt koe evoluutiosta ja eläinten käyttäytymisestä syksyllä, muu arviointi esitelmien, pienen tutkielman ja muiden arvioitavien tehtävien avulla classroomissa yksin tai ryhmissä. Arviointiin vaikuttaa myös yhteistyökyky ja asenne opiskeluun.