8lk

Oppilas valitsee 8. luokalla kaksi taito- ja taideainetta 2x2h sekä 1 soveltavan valinnaisaineen 1x2h. Valinnaisaineita ei voi vaihtaa kesken lukuvuoden. Opinto-ohjaajilta saat valintakortin, johon valinnat tehdään. Soveltavat kielet valitaan kahdeksi vuodeksi.

Taito- ja taideaineet

Valitse tästä 2 valinnaisainetta


Oppiaine ja luokka-aste: käsityö kovat materiaalit

Opettaja:Timo Silvola

Sisällöt: Valinnaisessa käsityössä syvennetään 7- 8. luokkaan mennessä opittuja käsityön tietoja ja taitoja. Tavoitteena on suunnitella / kehitellä omia ideoita ja toteuttaa niitä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia materiaaleja ja työtapoja käyttäen.

Käsityökurssilla painotus on suunnittelussa ja monialaisessa tiedossa, taidoissa ja osaamisessa sekä turvallisissa työskentelytavoissa.

Työtavat: Oppilaat saavat valita työmenetelmät, materiaalit ja valmistamansa tuotteet omien taitojensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Arviointi: Numeerinen arviointi. Oppilas arvioi jokaisen tekemänsä työn yhdessä opettajan kanssa, lisäksi tuntityöskentely vaikuttaa arviointiin.


Oppiaine ja luokka-aste: käsityö, pehmeät materiaalit,

Opettaja: Johanna Takala

Sisällöt: https://youtu.be/vOadhs3mKeM

Opit hyödyllisiä, ekologisia ja monipuolisia tapoja toteuttaa erilaisia käsityötuotteita. Voit suunnitella oman käsityön tarpeittesi ja kiinnostuksesi mukaan. Mahdollisuuksia on vaatetuksesta sisustukseen ja säilytysratkaisuista koruihin. Videolla näet joitakin esimerkkejä. Tunneilla on tavoitteena tekemisen ilo, jonka kautta kehittyvät luovuus ja ongelmanratkaisutaito.

Työtavat: Työtavat voit valita omaan työhösi sopiviksi.

Arviointi: Numeerinen. Arvioinnissa huomioidaan työskentelyn aktiivisuus. Luovuus ja töiden monipuolisuus vaikuttavat myös arviointiin.


Oppiaine ja luokka-aste: kotitalous

Opettaja: Niina Malinen

Sisällöt: Syvennetään jo opittuja kotitalouden tietoja ja taitoja, sekä kokeillaan rohkeasti uutta. Kokkaillaan ja leivotaan kotimaisia ja kansainvälisiä herkkuja. Tehdään vuodenkiertoon kuuluvia ruokia ja leivonnaisia käyttäen mahdollisuuksien mukaan lähiluonnon antimia. Suunnitellaan juhlia ja omaa kotia. Sisältöjä valitaan ryhmän toiveiden mukaan ja tavoitteena on saada oppilaat innostumaan kokkailusta myös kotona.

Työtavat: Pääasiassa leivotaan ja kokataan pienissä ryhmissä. Mukaan mahtuu muutama projekti, joissa tehdään käytännön lisäksi myös kirjallisia töitä.

Arviointi: Numeerinen arviointi, jossa huomioidaan käytännön työskentely, yhteistyötaidot ja kirjalliset tehtävät. Tunneilla pyritään antamaan reaaliaikaista kannustavaa ja ohjaavaa palautetta.Oppiaine ja luokka-aste: musiikki

Opettaja: Riikka Suni-Lajunen

Sisällöt: Valinnaisessa musiikissa syvennetään ja laajennetaan aiempia musiikillisia taitoja monipuolisesti soittaen, laulaen, kuunnellen ja liikkuen. Valinnaismusiikin sisältö vaihtelee kunakin vuonna ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa opiskeltavien aihepiirien valintaan, ja tutustua näin ollen syvemmin mm. erilaisiin musiikin tyylilajeihin. Oppilaat saavat myös osallistua kappaleiden valintaan ja niiden sovittamiseen. Musiikkiteknologiaa hyödynnetään osana kurssin sisältöä ja pyritään lisäksi tekemään omaa musiikkia säveltäen, sanoittaen ja sovittaen. Kurssilla valmistellaan ohjelmaa koulun juhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin.

Työtavat: Tunneilla harjoitellaan soittamaan mm. bassoa, kitaraa, ukulelea, pianoa, rumpuja, laattasoittimia ja muita musiikinluokan soittimia sekä kehittämään omaa äänenkäyttöä. Pääpaino on yhteismusisoinnissa. Lisäksi tehdään mm. artistiesitelmiä, kuunnellaan musiikkia monipuolisesti ja tutustutaan musiikkiteknologiaan mm. iPadien kautta.

Arviointi: Oppilas saa tunneilla jatkuvasti kannustavaa palautetta suullisesti. Arviointi on numeerinen, ja siinä painotetaan erityisesti tuntiaktiivisuutta ja oppilaan kehittymistä musiikissa.


Oppiaine ja luokka-aste: liikunta,

Opettaja: Sami Malinen

Sisällöt:Syvennetään ja laajennetaan oppilaiden osaamista monipuolisesti liikkuen ja eri lajeja kokeillen. Sisältö vaihtelee ryhmän toiveiden mukaan. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa valinnaisliikunnan sisältöön. Sisällöissä huomioidaan vuodenajat ja hyödynnetään koulun liikuntatilojen lisäksi lähiliikuntapaikkoja sekä luontoa. Mahdollisuuksien mukaan kokeillaan sellaisia lajeja, joita ei ole pakollisen liikunnan ohjelmassa.

Työtavat: Yksin, pareittain sekä isommassa ryhmässä monipuolisesti liikkuen.


Arviointi: Numeerinen arviointiOppiaine ja luokka-aste: kuvataide,

Opettaja: Teresa Tuuttila

https://youtu.be/cwfoJ6njkyw


Sisällöt: Valinnainen kuvataide syventää eri tekniikoiden osaamista. Oppilas harjaantuu soveltamaan erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja tuottamaan omaa kuva-aineistoa näiden pohjalta. Oppilasta kannustetaan ilmaisemaan kuvakulttuuriin liittyviä havaintojaan, ajatuksiaan ja tunteitaan, sekä rohkaistaan keskustelemaan niistä ennakkoluulottomasti perustellen. Oppilas huomioi omassa kuvailmaisussaan kulttuurisen moninaisuuden ja edistää kestävän kehityksen päämääriä.


Työtavat:

Kuvataide innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisilla ilmaisu tavoilla ja -välineillä monipuolisissa oppimisympäristöissä. Oppilasta kannustetaan soveltamaan työskentelyssään nykytaiteen mahdollisuuksia, jolloin hänen kuvallinen työskentelynsä monipuolistuu. Työskentely on ongelmakeskeistä, tutkivaa, kokeilevaa sekä itsenäistä ja yhteistoiminnallista. Oppilas saa kokemuksia kuvallisen viestinnän ja visuaalisen vaikuttamisen toteuttamisesta kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella.

Arviointi:

Oppilas saa jatkuvaa formaalia palautetta tekemisestään opiskelun aikana. Tehtävän alussa opettaja kertoo tapauskohtaisesti, mitä kyseisessä tehtävässä harjoitellaan (tekniikan tai aiheen puitteissa) ja mihin arvioinnissa kiinnitetään huomio. Numeroarviointi todistukseen.Soveltavat valinnaisaineet

Valitse tästä 1 valinnaisaine


Oppiaine ja luokka-aste: saksa, 8. ja 9. luokka (kaksi vuotta), 2 h viikko

Opettaja: Pauliina Kuusirati

Sisällöt: Saksan kielen alkeet, B2-oppimäärä, Magazin.de 1-2 kirjat + niihin kuuluvat digimateriaalit käytössä. Kirja sisältää tekstikappaleet ja tehtävät, ja jää oppilaalle omaksi. Kirja 1 käytössä 8. luokalla, ja kirja 2 käytössä 9. luokalla.


Aihepiireinä esim. lukusanat, tervehtimiset, vapaa-aika ja harrastukset, viikonpäivät, kellonajat, värit ja muita adjektiiveja, perhesanat, kuukaudet ja vuodenajat, koulusanastoa, sää, ruokia ja juomia, vaatteet ja asusteet, kehonosat. Saksankielisten maiden eli Saksan, Itävallan ja Sveitsin maantuntemusta ja kulttuuritietoa. Saksan kielen ääntämisen säännöt ja ääntämisen harjoittelu. Aikamuodoissa myönteinen, kielteinen ja kysyvä lause preesensissä ja perfektissä, vähän imperfektiä. Lisäksi muita saksan kielelle tyypillisiä rakenneasioita kuten nominatiivi, akkusatiivi ja datiivi, säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä, eriävät yhdysverbit ja kieltosanat.

Työtavat: Asiat käydään tunnilla opettajan kanssa läpi, kotona harjoitellaan läksyjen muodossa. Tunnilla esim. pari- ja ryhmätyöskentelyä, pelejä, nettitehtäviä, kuunteluita, kirjoittamista, keskustelua, videotehtäviä, kielioppia, kirjan tekstikappaleita ja tehtäviä. Toteutus on yksi kaksoistunti viikossa, jolloin ehditään tehdä monenlaisia asioita ja käyttää eri työtapoja yhdellä kertaa.


Arviointi: Jatkuva arviointi tunneilla, läksyjen tekeminen, itsearviointi, sanakokeet, verbikokeet, isot kokeet. Numero todistuksessa.Oppiaine ja luokka-aste: Espanja, 8. lk (valinta 2 vuotta), 2 h viikko

Opettaja: Marianne Salmivuori

Sisällöt: B2 -oppimäärä, oppikirjana ¡Nos vemos! 1 ja 2. Kirja sisältää tekstit ja harjoitukset ja jää oppilaalle omaksi.

Espanja on maailman neljänneksi puhutuin kieli. Sitä puhuu arviolta noin 450 miljoonaa ihmistä. Ääntäminen on suomalaisille helppoa ja jo pienestäkin kielitaidosta on paljon iloa, esimerkiksi matkoilla espanjankielisissä maissa.

Aihepiireinä mm. itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-ajan sanastoa, kahvilassa ja ravintolassa asiointi, matkalipun ostaminen, tien kysyminen ja neuvominen, ostoksilla käynti, vaatesanastoa. Kielitiedon puolella säännöllisten verbien preesens ja tärkeimmät epäsäännölliset ja diftongoituvat verbit, gustar-verbin käyttö, adjektiivit, kestopreesens.

Työtavat: Yksi kaksoistunti viikossa. Tunneilla opiskellaan monipuolisesti eri menetelmiä käyttäen: kuunnellaan, luetaan, kirjoitetaan, tehdään tehtäviä sekä kirjasta että toiminnallisesti, ja tietysti puhutaan espanjaa. Teemme videoita ja mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyötä muiden eurooppalaisten nuorten kanssa.


Arviointi: Numeroarviointi. Pidetään sana- ja verbikokeita ja isoja kokeita, tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan.


Oppiaine ja luokka-aste: Ranska, 8. lk (valinta 2 vuotta), 2 h viikko

Opettaja:

Sisällöt: B2 -oppimäärä, oppikirjana J’aime 1-2 digikirja.

Ranskaa puhutaan Euroopan lisäksi useissa Afrikan ja Aasian maissa. Sitä puhuu äidinkielenään tai käyttökielenään noin 270 miljoonaa ihmistä maailmassa. Se on perinteinen diplomatian kieli, jota menneinä vuosisatoina puhuttiin yleisesti monien ei-ranskankielisten maiden ylimystön piirissä, kuten Kustaa III:n hovissa Ruotsissa tai 1800-luvun alun Venäjän yläluokan keskuudessa. Ranskalla on ollut merkittävä rooli englannin kielen kehityksessä ja se tarjoaa ikkunan myös muihin romaanisiin kieliin.


Aihepiireinä mm. itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-ajan sanastoa, kahvilassa ja ravintolassa asiointi, matkalipun ostaminen, tien kysyminen ja neuvominen, ostoksilla käynti, vaatesanastoa. Kielitiedon puolella esille tulevat mm. substantiivien ja adjektiivien muodot, säännöllisten verbien preesens ja tärkeimmät epäsäännölliset verbit. Oppimateriaalin kakkososassa käsitellään myös menneen ajan muotoja, kuten yhdistettyä perfektiä.

Työtavat:Yksi kaksoistunti viikossa. Tunneilla opiskellaan monipuolisesti eri menetelmiä käyttäen: kuunnellaan, luetaan, kirjoitetaan, tehdään tehtäviä sekä digikirjasta että toiminnallisesti ja tietysti puhutaan ranskaa. Digikirja tarjoaa paperikirjaa monipuolisemmat mahdollisuudet kuunteluiden ja erilaisten interaktiivisten harjoitusten tekemiseen.


Arviointi: Numeroarviointi. Pidetään sana- ja verbikokeita ja isoja kokeita, tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan. Kiinnostus kielen mukana tulevaa kulttuuriainesta kohtaan edesauttaa osaamista.
Oppiaine ja luokka-aste: Kansainvälisyyskurssi, 8.lk ja 9.lk, 2 h viikko

Opettaja: Marianne Salmivuori

Sisällöt: Kurssilla tutustutaan eri maihin oppilaiden mielenkiinnon mukaan. Harjoitellaan yhteistyötä eurooppalaisten nuorten kanssa osallistumalla eTwinning-projektiin. Samalla tutustutaan myös omaan kulttuuriperintöön ja -identiteettiin. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan kansainvälisyyteen liittyviä teemapäiviä ja/tai tapahtumia koko koululle.

Työtavat: Tehdään esitelmiä, postereita, näyttelyitä, videoita. eTwinning-projektissa käytetään englantia aidoissa kommunikointitilanteissa eurooppalaisten nuorten kanssa. Oppilaat osallistuvat kansainvälisten teemapäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisesti (näyttelyt, työpajat).


Arviointi: Numeroarviointi. Arviointi esitelmien ja muiden arvioitavien tehtävien pohjalta. Myös tuntiaktiivisuus ja osallistuminen tapahtumien ideointiin ja toteuttamiseen vaikuttaa arvosanaan.

Oppiaine ja luokka-aste: 8-9 lk, Pelisuunnittelu, 2 h viikko

Opettaja: Timo Silvola

Tutustu kurssiin: https://youtu.be/sUrUHxSddmc


Sisällöt: Tutustutaan pelisuunnittelun ja pelinkehittämisen alkeisiin. Suunnitellaan ja tehdään omia pienpelejä. Opitaan käyttämään Unity-pelimoottoria sekä 3D mallintamista.

Työtavat: Kurssilla mallinnetaan kappaleita Blender 3D -ohjelmalla, jotka liitetään itse suunniteltuun 3D-peliin. Peli rakennetaan Unity3D- pelimoottorilla.

Arviointi: Numeerinen arviointi, joka perustuu annettujen tehtävien tekemiseen.

Oppiaine ja luokka-aste: Ilmaisutaito 8. ja 9. luokka, 2 h viikko

Opettaja: Sari Hidén

Sisällöt: Ilmaisutaidossa kehitetään oppilaan omaa luovuutta ja ilmaisutaitoa niin, että esiintymis- ja puhetaidot karttuvat. Lisäksi oppilas oppii löytämään enemmän omaa luovuuttaan, vahvistamaan sitä ja analysoimaan viestintätaitojensa kehittymistä. Kurssilla valmistellaan ohjelmaa koulun juhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Oppilaat saavat myös osallistua esitysten valintaan, suunnitteluun ja ilmaista toiveitaan ja mielipiteitään.

Työtavat: Tunneilla tehdään mahdollisimman erilaisia ilmaisutaidon harjoituksia. Opiskelijat pääsevät myös käsikirjoittamaan näytelmiä ja harjoittelemaan esityksiä.


Arviointi: Arviointi on numeerinen. Siinä painotetaan erityisesti tuntiaktiivisuutta ja oppilaan kehittymistä ilmaisijana. Oppilas saa tunneilla palautetta kehittymisestään.

Oppiaine ja luokka-aste: Toiminnallinen lukupiiri 8. ja 9. luokka, 2 h viikko

Opettaja: Kirsi Rautio

Sisällöt: Yhdessä sovitut lukupiirikirjat, kirjojen sisällön erittely ja lukukokemuksen jakaminen, kirjasta tehtävät työt: mm. kirjoittaminen, keskusteleminen, kuvittaminen, dramatisointi, somettaminen, tiedonhaku, mainostaminen, vinkkaaminen ja haastatteleminen.

Työtavat: Kirjojen valinta, lukeminen, muistiinpanojen tekeminen, erilaiset toiminnalliset tehtävät luetun pohjalta ja tehtävien purku yhdessä esitellen tai keskustellen. Ryhmän koosta ja oppilaista riippuu, lukevatko kaikki samaa kirjaa vai jakaannutaanko pienempiin ryhmiin tai pareihin.

Arviointi: Todistukseen numeroarviointi, johon vaikuttavat oppilaan aktiivisuus, ryhmässä toimiminen, tehtäviin paneutuminen sekä luetun tulkitsemisen ja ajattelun taidot. Jatkuva palaute joka tunnin jälkeen. Osaamista tärkeämpää on itsensä haastaminen, ryhmähengen tukeminen ja iloinen heittäytyminen kirjojen maailmaan.

Oppiaine ja luokka-aste: Kone- ja metallityö 8. ja 9. lk 2vvt

Opettaja: Timo Silvola

Sisällöt: Kurssilla opiskellaan eri moottoritekniikat ja syvennetään metallityötietoja ja –taitoja oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia käsitöitä, monipuolisesti koneita ja laitteita käyttäen. Lisäksi syvennetään jo aikaisemmin opittuja taitoja.

Työtavat: Opiskellaan suunnittelutaitoja: työpiirustusten tekeminen ja töiden dokumentointi tietotekniikkaa apuna käyttäen. Käytössä on kaikki metallintyöstökoneet.

Arviointi: Numeerinen arviointi. Oppilas arvioi jokaisen tekemänsä työn yhdessä opettajan kanssa, lisäksi tuntityöskentely vaikuttaa arviointiin.

Oppiaine ja luokka-aste: Puu- ja elektroniikkatyö 8. ja 9. lk 2vvt

Opettaja: Timo Silvola

Sisällöt: Kurssilla syvennetään ja laajennetaan puutyötietoja ja –taitoja oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Opitaan suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia puutöitä, monipuolisesti koneita ja laitteita käyttäen. Lisäksi syvennetään elektroniikan tuntemusta, valmistamalla jokin elektroniikkalaite.

Työtavat: Opiskellaan suunnittelutaitoja: 3D-mallintaminen, työpiirustusten tekeminen ja töiden dokumentointi tietotekniikkaa apuna käyttäen. Käytössä on CNC-jyrsin, 3D-tulostimet.

Arviointi: Numeerinen arviointi. Oppilas arvioi jokaisen tekemänsä työn yhdessä opettajan kanssa, lisäksi tuntityöskentely vaikuttaa arviointiin.

Oppiaine ja luokka-aste: Syventävä biologia, Suomen luonto, 8-luokka, 2 h viikko

Opettaja: Antti Juntunen

Sisällöt: Tutkimme eliökunnan rakennetta ja vertailemme eläinten anatomiaa: esim. kalat ja linnut. Eläinten lajintunnistusta ja eläinten jälkien ja jätösten tunnistus. Suomen soiden, Lapin ja arktisen alueen eläimistöä. Uhanalaisuus, sukupuutot ja uhanalaisia eläimiä Suomessa: pari- tai ryhmätöitä. Jääkausiajan eläimistö Euroopassa ja Suomessa: esimerkkilajeja (mammutti, villasarvikuono, sapelihammaskissa jne). Esitelmien tai mallien teko (styrofoam) jääkauden eläimistä. Muinaisiin eläimiiin liittyen: mitä fossiilit ovat ja miten niitä syntyy? Ihmisen vaikutus luontoon: esim rakentamisen vaikutus luontoon lähiympäristössä. Maa-ja metsätalousala elikeinona Pyhäjoella: arvioitava haastattelututkimus jostakin alan ammatista. Jokamiehenoikeudet Suomessa. Metsästys: mitä riistaa Suomessa metsästetään, ja miten eri eläinten metsästys tapahtuu? Ilmastonmuutoksen vaikutuksia eliöstöön Suomessa: ajankohtaisia lehtiartikkeleita. Kalastus Suomessa, kalastettavat kalalajit, kalastukseen tutustuminen, lisäksi kalahautomo vierailu. Kurssin aiheet vaihtelee vuosittain, oppilaat voivat itse vaikuttaa sisältöihin!

Työtavat: Pari – ja ryhmätyöt: esitelmien teko, kirjalliset tehtävät classroomissa, käytännön työt, laboroinnit, tähän ei ole oppikirjaa! Luonnossa tekemistä: lyhyet retket, mittaukset ja tutkimukset luonnossa, ongella/kalassa käynti. Aikaisempia pidempien retkien retkikohteita: esim. Raahen museo, Annala, Kalajoen meriluontokeskus, Raahen löytöeläinkoti, Ruukin maaseutuopisto, jne

Arviointi: yksi lajintunnistuskoe, muu arviointi esitelmien ja muiden arvioitavien tehtävien avulla classroomissa. Tästä tulee erillinen numero päättötodistukseen.
Oppiaine ja luokka-aste: Valinnainen kuvataide: Taiteen kuvista omiin kuviin. 8. ja 9. lk 2vvt


Opettaja: Teresa Tuuttila

https://youtu.be/cwfoJ6njkyw


Sisällöt: Opiskelijan omakohtainen taiteellinen työskentely ja taiteen tuntemus syvenee kuvataiteen soveltavalla kurssilla. Kurssilla tekeminen pohjautuu mm. olemassa olevan kuvakulttuurin versioimiseen sekä mestarien teoksista kopioimiseen. Oma taiteellinen tekeminen lisää opiskelijan kiinnostusta kuvataiteen ilmiöihin. Vastaavasti syvenee hänen kuvallinen ajattelunsa ja ilmaisunsa, kun esim. taiteen käsitteet, historia ja tulkintamenetelmät tulevat tutuiksi. Taiteellisen prosessin ymmärtämistä lähestytään kahta tietä: kuvataiteen tuntemus ja oma kuvallinen ilmaisu limittyvät kurssilla yhteen. Taiteellinen työskentelyprosessi on kurssilla sekä tavoite että menetelmä.


Työtavat: Soveltava kurssi syventää eri tekniikoiden osaamista. Mahdollisuus harjoittaa laajemmin erilaisia kuvan tuottamiseen liittyviä tekniikoita. Työmenetelmiä poimitaan käsillä olevista teoksista, joiden valintaan oppija pystyy vaikuttamaan. Oppijalla on myös mahdollisuus vaikuttaa materiaali valintoihin.


Arviointi: Oppilas saa jatkuvaa formaalia palautetta tekemisestään opiskelun aikana. Tehtävän alussa opettaja kertoo tapauskohtaisesti, mitä kyseisessä tehtävässä harjoitellaan (tekniikan tai aiheen puitteissa) ja mihin arvioinnissa kiinnitetään huomio. Numeroarviointi todistukseen.

Oppiaine ja luokka-aste: Luovan kirjoittamisen kurssi 8. ja 9. luokka, 2 h viikko

Opettaja: Kirsi Rautio

Sisällöt: Timantinmetsästäjä - luovan kirjoittamisen opas

Kirjoittamisen ihanuus - nuoren kirjoittajan opas

Kauhumaan kartta - kirjoita jos uskallat

Tutustutaan omaan itseen kirjoittajana. Opitaan etsimään kirjoittamisen aineksia omista muistoista, kokemuksista ja ajatuksista. Tehdään tarkkoja havaintoja ja kuvauksia. Opetellaan luomaan uskottavia henkilöhahmoja ja tapahtumapaikkoja. Ammennetaan aiheita myyteistä, saduista, tarinoista ja lyriikasta. Rakennetaan jännitteitä ja ristiriitoja. Kokeillaan eri tyylejä ja leikitellään kielellä. Suunnitellaan koukuttavia aloituksia, yllättäviä käänteitä sekä suljettuja ja avoimia loppuja. Harjoitellaan luovan kirjoittamisen eri lajeja ja osa-alueita sekä tutustutaan eri genreihin, esim. minkälaiset henkilöhahmot, teemat ja miljööt ovat tyypillisiä fantasiakirjallisuudessa tai miten kalevalaisesta runosta tehdään nykyrunoutta. Opetellaan antamaan toisille rakentavaa palautetta, vastaaottamaan sitä toisilta ja muokkaamaan omaa tekstiä annetun palautteen pohjalta. Oppilaat saavat esittää myös omia toivomuksiaan sisällöistä oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Työtavat: Tehdään erilaisia kirjoitusharjoituksia oppaiden ohjeiden mukaisesti. Ideoidaan, kirjoitetaan käsin ja tietokoneella, luetaan toistemme tekstejä, annetaan palautetta, tehdään itsearviointeja ja keskustellaan. Valmiita tekstejä voidaan myös julkaista.

Arviointi: Todistukseen numeroarviointi. Jatkuvaa palautetta harjoituksista ja teksteistä.

Itse- ja vertaisarviointeja.

Opettajan antamaan arvosanaan vaikuttavat työskentelyaktiivisuus, ryhmässä toimiminen, rohkea heittäytyminen harjoituksiin, pitkäjänteisyys, luovuus ja kielenkäyttötaidot.

Osaamista tärkeämpää on kuitenkin itsensä haastaminen, ryhmähengen tukeminen ja halu kirjoittaa monenlaisia tekstejä.


Oppiaine ja luokka-aste: Bändikurssi 8. ja 9. luokka, 2 h viikko

Opettaja: Riikka Suni-Lajunen

Sisällöt: Bändikurssilla harjoitellaan monipuolisesti bändisoitinten soittoa, säestämistä eri soittimilla sekä laulamista bändissä ryhmän tavoitteiden mukaan. Sisällöt ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa myös kappalevalintoihin. Kurssilla harjoitellaan soittamaan mm. bassoa, kitaraa, ukulelea, pianoa, rumpuja, laattasoittimia ja muita musiikinluokan soittimia sekä kehittämään omaa äänenkäyttöä. Oppilas voi myös syventyä johonkin tiettyyn soittimeen tai laulamiseen. Lisäksi kurssilla voidaan tehdä omaa musiikkia säveltäen, sanoittaen ja sovittaen. Kurssilla valmistellaan ohjelmaa koulun juhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin.

Työtavat: Tunneilla musisoidaan yhdessä ja opetellaan eri soittimien ja oman äänen hallintaa.

Arviointi: Oppilas saa tunneilla jatkuvasti kannustavaa palautetta suullisesti. Arviointi on numeerinen, ja siinä painotetaan erityisesti tuntiaktiivisuutta ja oppilaan kehittymistä musiikissa.
Oppiaine ja luokka-aste: Leivontakurssi 8 ja 9 lk 2 tuntia viikossa

Opettaja: Niina Malinen

Sisällöt: Kokeillaan erilaisia leivonnaisia Suomesta ja maailmalta ryhmän toiveiden mukaan. Muunnellaan, uudistetaan ja kokeillaan leivontareseptejä käyttäen luovuutta rohkeasti.

Työtavat: yksilö- pari- ja ryhmätyöt. Omat toiveet huomioidaan vahvasti töiden suunnittelussa. Tutustutaan johonkin leivonta-alan yritykseen.

Arviointi: Numeerinen arviointi, jossa painottuu käytännön tekeminen ja yhteistyötaidot, sekä oman tuotoksen suunnittelu ja toteutus. Pieniä kirjallisia tehtäviä.

Oppiaine ja luokka-aste: Soveltava tietotekniikka 8. ja 9. lk 2h viikko

Opettaja: Timo Silvola

Sisällöt: Soveltava tietotekniikka sisältää kuusi osa-aluetta: tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, kuvankäsittely, taulukkolaskenta, tietokannat ja verkkosivut. Osa-alueet vaihtelevat laajuudeltaan. Lisäksi kurssilla opiskellaan kymmensormijärjestelmä.

Työtavat: Opetus toteutetaan tehden mahdollisimman paljon käytännön harjoitteita erilaisilla sovellusohjelmilla.

Arviointi: Numeerinen arviointi, joka painottuu käytännön tekemiseen.

Oppiaine ja luokka-aste: Pelaillen ja palloillen 8. ja 9. lk 2h viikko

Opettaja:Sami Malinen

Sisällöt: Harjoitellaan ja pelataan erilaisia pallopelejä esim. salibandy, koripallo, lentopallo, jalkapallo, pesis, tennis, golf, jne.

Työtavat: Pääpaino on pelaamisessa. Tehdään vähemmän yksittäisiä harjoitteita. Kokeillaan pienpelejä, pelejä soveltuvin säännöin, haastepelejä, turnauksia jne.

Arviointi: Numeerinen arviointi.

Oppiaine ja luokka-aste: Esitystekniikka (ääni, valo ja kuvaus) 8. ja 9.lk, 2 h viikko

Opettaja: Janne Särkelä

Sisältö: Koulun erilaiset tapahtumat ja esitykset eivät onnistuisi, ellei taustalla olisi asiansa osaavia henkilöitä, jotka huolehtivat siitä, että äänet kuuluvat selkeästi. Hyvä valaistus tukee ja tuo tunnelmaa näytökseen. Tallennuksella ja striimauksella tapahtuma saadaan näkymään myös niille, jotka eivät pääse mukaan itse tapahtumaan.


Kurssilla tutustutaan ääni- ja valotekniikoiden perusteisiin:


  • Äänimikseri, mikrofonit, kaapelit ja telineet.

  • Monitorointi- ja PA-järjestelmä.

  • Valomikseri ja valot


Tallennus ja striimaus:

  • Videomikseri ja kamerat

  • Videoeditointi

  • Striimaustekniikat

Työtavat: Opetus toteutetaan mahdollisimman paljon käytännön harjoitteilla. Kurssiin sisältyy osuuksia, joissa perehdytään laitteiden teknisiin ominaisuuksiin ja niiden erilaisiin käyttötapoihin. Lopputyönä toteutetaan koulun esitysten äänentoisto, valaistus ja tallennus/striimaus.

Arviointi: Numeerinen arviointi, joka painottuu käytännön tekemiseen.
Oppiaine ja luokka-aste: Morri ja korri, 8. ja 9. luokka 2h viikko

Opettaja: Sami Santavuori

Sisällöt: Tutustutaan aktiivikalastukseen (ainakin virvelöinti ja pilkintä) sekä joihinkin erätaitoihin. Kurssi yhdistää monia jo opiskeltavia asioita, mm. biologiaa, maantietoa, liikuntaa, kotitaloutta, käsitöitä, tietotekniikkaa ja fysiikkaa - kalastuksen näkökulmasta. Kurssia suositellaan oppilaille, jotka jo harrastavat kalastusta tai olisivat kiinnostuneita aloittamaan harrastuksen.


Työtavat: Kurssi pyritään toteuttamaan mahdollisimman käytäntöpainotteisesti. Tarkoituksena on järjestää kala- ym. retkiä, opetella erilaisia kalastustekniikoita ja mahdollisesti myös valmistaa omia kalastusvälineitä sekä virittää jo olemassa olevia.


Arviointi: Numeerinen arviointi, joka painottuu käytännön harjoituksiin.
Oppiaine ja luokka-aste: Ompele oma tyylisi, 8. ja 9. luokka 2 h/ viikko

Opettaja: Johanna Takala

Sisällöt: Suunnittelet ja toteutat vaate-ja asustekokonaisuuksia sekä sisustustekstiilejä. Muokkaat kaavoja omaan tyylin sopivaksi. Hyödynnät erilaisia kankaankuvioinnin tapoja persoonallisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi konekirjontaa, kankaanmaalausta ja värjäystä.

Työtavat: Työtavat voit valita omaan työhösi sopiviksi.

Arviointi: Numeerinen. Arvioinnissa huomioidaan työskentelyn aktiivisuus. Luovuus ja töiden monipuolisuus vaikuttavat myös arviointiin.