Home

 • Laatste update 26-03-2022

 • U kunt ons ook volgen op de sociale media: Facebook en Linkedin

 • Foto's Baltische Culturele Middag - jubileumviering 25 jaar Nederlands-Baltische Vereniging (klik op deze link)

 • Onze folder met algemene informatie (klik op deze link)

 • Onze doelstelling

 • De Nederlands - Baltische Vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de betrekkingen tussen Nederland en de Baltische landen in de ruimste zin van het woord door allerlei informatie over deze landen te verstrekken. Kortom het bevorderen van het onderlinge begrip voor en de kennis van elkaars land en cultuur.Meer informatie over de doelen vindt u onderaan de pagina onder het kopje Doelen en Middelen.

 • Onze activiteiten

 • De Nederlands - Baltische Vereniging:

  • Geeft voorlichting en verzamelt informatie over de ontwikkelingen in de Baltische landen en publiceert drie keer per jaar een verenigingstijdschrift, de Baltische Wijzer, die voor leden gratis is. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de ledenadministratie.

  • Houdt twee maal per jaar een landelijke bijeenkomst / ledenvergadering met lezingen en andere activiteiten.

  • Is het meldpunt voor personen en organisaties die zich bezighouden in de Baltische landen.

  • Spant zich in voor betere contacten tussen Nederland en het Balticum.

 • Wordt lid van onze vereniging

  • Wilt u van de ontwikkelingen in Estland, Letland en Litouwen op de hoogte blijven?

  • Wilt u andere mensen ontmoeten met dezelfde interesses en met hen van gedachten wisselen?

  • De contributie voor de Nederlands - Baltische Vereniging bedraagt: € 25,-. Voor een gezinslidmaatschap betaalt u € 32,- (u ontvangt dan één 'Baltische Wijzer' maar beide gezinsleden hebben stemrecht tijdens bijeenkomsten). Organisaties met een winstoogmerk betalen eveneens € 32,-.

  • Voor deze bedragen krijgen de leden drie maal per jaar het tijdschrift Baltische Wijzer (ISSN: 1381 4869). Daarnaast worden er twee ledenbijeenkomsten per jaar georganiseerd op een gemakkelijk te bereiken centrale plek in Nederland in de buurt van Utrecht.

  • AANMELDEN ALS LID? KLIK HIER.

 • Adres secretariaat

 • Voor informatie over de Vereniging:

 • Nederlands-Baltische Vereniging

 • T. Laning-van der Laan

 • Schoener 21

 • 9606 PT Kropswolde

 • Tel: 0598 - 322 154 ('s avonds 19-21 uur)

 • E-mail: postmaster@baltischevereniging.nl

Oprichting

Begin van 1992 vond de officiële oprichting plaats middels de ondertekening van een notariële akte in Franeker en kwamen de statuten tot stand. Medio jaren negentig werden deze aangevuld door een huishoudelijk reglement.

De vier oprichters van de Vereniging namen plaats in het bestuur. Dit zijn de heren C.J. van Dijkhuizen (voorzitter; Utrecht), R.W. Reuderink (secretaris; Franeker), H.J.J. de Jonge (penningmeester; Vlagtwedde / Enschede) en H.F. van Nes (bestuurslid; Groningen).

De oprichting werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel die de jonge Vereniging een subsidie toekende. Overijssel onderhield vanaf circa 1990 een samenwerkingsverband met Letland, destijds nog bezet door de Sovjet Unie.

In de oprichtingstijd werd er onder andere gelobbyd voor de Nederlandse erkenning van de Estische, Letse en Litouwse onafhankelijkheid en een directe postverbinding tussen Nederland en de drie Baltische landen die tot dan toe via Moskou verliep. Centraal stond (en staat nog steeds) het geven van voorlichting over c.q. aandacht vragen voor de drie Baltische landen.

De Vereniging en het bestuur zijn politiek onafhankelijk. De bestuursleden hebben een bestuurstermijn van drie jaar.

Doelen en middelen

Het alomvattende doel van de Nederlands - Baltische Vereniging is het geven van voorlichting in Nederland over Estland, Letland en Litouwen, in de brede zin van het woord. In het allereerste begin omvatte dat ook bv. economie, humanitaire hulp en toerisme. In de loop der jaren is de nadruk toch vooral op voorlichting, cultuur en samenwerking komen te liggen.

Dé kernactiviteit is de uitgave van het tijdschrift Baltische Wijzer. De inhoud omvat onder andere vraaggesprekken, artikelen over onder andere Baltische geschiedenis, actualiteiten (waaronder politiek, economie, cultuur en soms sport), natuur, Nederlands - Baltische samenwerking en nieuws van hulpgroepen of stedenbanden. Het najaarsnummer is de laatste jaren dikker (een special). In 2009 werd na een lange voorbereiding een index op circa 65 Baltische Wijzers gepresenteerd. In 1998 en 2002 publiceerde de Vereniging in eigen beheer de Baltische Almanak. Een boekwerk met allerlei Nederlandstalige informatie over Estland, Letland en Litouwen. Beide edities zijn reeds lang uitverkocht.

Ledenbijeenkomsten zijn eveneens cruciale evenementen voor de Vereniging. De voorjaarsbijeenkomst is tweeledig. Deze bestaat uit een gedeelte ledenvergadering, tijdens welke formele zaken aan de orde komen zoals bestuursmededelingen, bestuursverkiezingen en de financiën. Het aansluitende deel bestaat meestal uit een presentatie of een lezing door een gastspreker. Ook muziekoptredens of het tonen van een film komen met enige regelmaat voor.

De najaarsbijeenkomst staat bijna uitsluitend in het kader van cultuur met presentaties, muziek, voorlichting en dergelijke. De najaarsbijeenkomst is openbaar. De ledenbijeenkomsten vinden plaats op gemakkelijk te bereiken en centraal gelegen locaties in Nederland. Er wordt nu al reeds een aantal jaren te Bilthoven bijeengekomen.

Om als internationaal gerichte vereniging goed te kunnen functioneren is het onderhouden van vele contacten onontbeerlijk. Vanaf het moment dat er Estische, Letse en Litouwse ambassades in Nederland zijn gevestigd, worden daarmee zeer vriendschappelijke relaties onderhouden. Eveneens met de Nederlandse ambassades in Tallinn, Rīga en Vilnius en de Baltische honoraire consulaten in Nederland. De meeste consuls zijn bij de Nederlands-Baltische Vereniging aangesloten.

In Nederland zijn er een aantal zusterverenigingen. De Litouwers zijn georganiseerd in de Olandijos - Lietuvos Bendruomenė / Nederlands - Litouwse Gemeenschap (OLB-NLG), de Letten voornamelijk in de Biedrība Latvija (Vereniging Letland) en de Esten waren dat in de Eesti Selts Hollandis (Estische Vereniging in Nederland), welke niet meer bestaat. Daarnaast is er sprake van Estische, Letse en Litouwse (zondags)scholen in Nederland.