Spørsmål og svar

Her er svar på en del av de vanlige spørsmålene vedrørende LDN:

Hvilken dose skal jeg bruke?

Den terapeutiske dosen for LDN, dvs den dosen som gir effekt, regnes å ligge mellom 1,5 mg og 6 mg Naltrekson.

Enkelte vil ha effekt også fra 0,75 mg Naltrekson. Ved enkelte svært sjeldne tilfeller må noen kanskje over 6 mg for å få effekt.

Kreftpasienter skal ikke overstige 3,75 mg LDN. Det er trygt å benytte doser innenfor terapeutisk dose, men kreftpasienter vil få redusert effekt ved doser over 3,75 mg. Dette har sammenheng med at virkningsmekanismen for kreftpasienter er knyttet til "rebound" av endorfin etter at Naltreksonet er ute av kroppen og det er derfor viktig å optimalisere lengden av "rebound". "Rebound" reduseres ved doser fra 4,5 mg og oppover.

Det er ikke noe fasitsvar på hvilken dose du skal benytte på permanent basis. Les også svaret på "Hvordan skal jeg gjennomføre opptrapping eller økning av LDN dosen ?" Du må selv vurdere hvilken effekt du får og hvilken dose som du tolerere best. Det er ikke et mål at en skal opp på 4,5 mg, mange har god effekt på andre doser også.


Hvordan skal jeg gjennomføre opptrapping eller økning av LDN dosen?

Det er vanlig å starte med en lav dose LDN for så å øke trinnvis over en periode. For de fleste vil det være greit å starte med en dose på 1,5 mg og så øke med 1,5 mg etter 1-2 uker om dosen er vel tolerert. Maks dose er for de fleste 4,5 mg.

MS pasienter kan bruke det samme doseregimet, men bør vente 4 uker mellom hver økning. Dette for å minske faren for spastisistet senere.

Er du sensitiv til LDN kan du begynne på en lavere dose f.eks 0,75 mg og bruke lengre tid før du øker. Ved ubehag, gå tilbake på dosen.

Les også svaret på "Hvilken dose skal jeg bruke?"


Når på døgnet skal jeg ta LDN?

Vi anbefaler å ta LDN mellom kl 2100 og kl 0300. Dette gjeler også skiftarbeidere og ved endring av døgnrytme som f.eks sommertid/vintertid eller reise på tvers av tidsoner.

Dette er kun en anbefaling og er det grunner for å ta LDN på en annen tid på døgnet, ved f.eks søvnproblemer, kan LDN inntas på det tisdpunkt som passer pasienten best.


Er det mange bivirkninger med LDN?

Nei det er det vanligvis ikke. De fleste opplever lite eller ingen bivirkninger. De mest vanlige er søvnproblemer, rare drømmer og for MS pasienter, spastisitet(stivhet). De fleste bivirkninger er initielle og går vanligvis over etter 1-2 uker.

Det er heller ikke beskrevet store bivirkninger ved bruk av normale doser(<50 mg) av Naltrekson. Det er viktig å huske at det er gjennomført store kliniske studier før Naltrekson ble godkjent i 1984, så bivirkninger er godt dokumentert for disse dosene. NB LDN er under 1/10 del av normaldosene. Disse er:

Alvorlige bivirkninger sees sjelden.

Hyppige (>1/100): Gastrointestinale: Mavesmerter/-kramper, redusert appetitt, diaré, obstipasjon, oppkast. Hud: Hudutslett. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i muskler og ledd. Sentralnervesystemet: Nervøsitet, tretthet, angst,søvnløshet, søvnvansker.

Øvrige: Kvalme, hodepine, svimmelhet, nedsatt energi, økt energi, følelse av nedtrykthet, irritabilitet, kuldefølelse, rennende nese, brystsmerter, økt svetting, økt tørstfølelse, forsinket ejakulasjon, nedsatt potens, økt tåreutskillelse.

Sjeldne (<1/1000): Blod: Idiopatisk trombocytopenisk purpura. Lever: Unormale leverfunksjonstester. Sentralnervesystemet: Depresjon, suicidaltanker,

suicidalforsøk.

Det er viktig å merke seg at en del opplever økte symptomer etter oppstart på LDN. Disse gir seg også vanligvis etter 1-2 uker, men kan i noen få tilfeller vare lengre. Det er i Norge observert at tilfeller hvor dette har vart fra 6-12 måneder.

Det er av og til rapportert om kraftige bivirkninger av LDN fra Norske pasienter. Veldig ofte så viser det seg at dette ikke skyldes LDN, men er bivirkninger som følge av samtidig bruk av medikamenter som inneholder opiater eller abstinenser av disse. Vi har sterkt advart mot å bruke LDN sammen med opiatholdige legemidler.


Hvor lenge skal jeg bruke LDN?

Hvis en har positiv effekt av LDN behandlingen er dette en livslang behandling. Flere studier viser at pasienter med autoimmune sykdommer og eldre mennesker har et lavere endorfinnivå enn normalbefolkningen/yngre mennesker. Den viktigste virkningsmekanismen til LDN er å heve kroppens endorfinnivå gjennom å skape en fiktiv endorfin mangel som kroppen responderer på ved å produsere mer endorfin(dokumentert i laboratoriemålinger). Avsluttes behandlingen vil endorfinnivået over noe tid gå tilbake til før behandlingen ble påbegynt og den effekten pasienten har hatt av LDN vil bli borte.


Er det noen uheldige langtidsvirkninger ved LDN bruk?

Selv om det gjenstår store kliniske fase 3 studier på LDN, har LDN vært brukt i mange år uten at det er observert uheldige virkninger etter lang tids bruk. I Norge har pasienter brukt LDN siden 2005 og i USA enda lengre.

Skips Pharmacy har levert LDN til det amerikanske markedet siden 1995. Her er hva Dr Skip skriver om dette:

"Our longest patient has been on LDN for over 18 years. 3 with another pharmacy and 15 with us. We have several that have been on for the full 15 years we have been dispensing. dr. skip"


Kan LDN gi økte leververdier?

Ja det kan det. Det er observert flere tilfeller av dette i Norge. Ved alle tilfeller vi kjenner til har leververdiene normalisert seg etter en periode.


Hvilke medikamenter kan jeg kombinere med LDN?

Professor Dr Zagon (oppdager av og forsker på LDN, Pennsylvania state university, Hersley school of medicine) sier at alle medikamenter kan kombineres med LDN med unntak av medikamenter som inneholder opiater

For å gjøre det lettere har vi opprettet denne listen med medikamenter slik at en kan unngå denne kombinasjonen(listen oppdateres):

 • Tramadol
 • Imodium
 • Paralgin Forte
 • Pinex Forte
 • Morfin
 • Smerteplaster av alle typer Norspan, Durogesic mfl.
 • Temgesic (buprenorfin )
 • Oxynorm
 • Oxycontin mfl
 • Targiniq -obs, er også tilsatt opiatblokkeren Naloxon
 • Metadon
 • Subutex (buprenorfin)
 • Selincro - opiatantagonist(blokker) - til støttebehandling v/alkoholisme
 • Cosylan

LDN blokkerer for effekten av opiater. LDN blokkere de opiate reseptorene i noen timer og skaper på denne måten en fiktiv endorfin mangel. Kroppen reagerer på dette med å produsere mer endorfin(dokumentert i laboratoriemålinger). Den viktigste virkningsmekanismen til LDN er det som kalles "Rebound" effekten. Denne oppstår når effekten av Naltrekson er borte og de opiate resptorene igjen er åpne for at opiater kan binde seg til resptorene. Det er nå det ekstra endorfinet som er produsert som følge av LDN's blokkering, binder seg til resptorene og vi får "rebound". "Rebound" er det som gir effekt for både kreftpasienter og de som har autoimmune sykdommer. Er det f.eks morfin i kroppen kan dette "konkurrere" med endorfinet og faren er tilstede for at effekten av LDN minsker eller uteblir.

Relis skriver bl.a følgende om dette:

"Naltrekson er en kompetitiv opioidantagonist, og vil kunne nedsette effekten av opioider og eventuelt utløse akutte abstinenssymptomer. Vi har imidlertid funnet lite informasjon om hvor klinisk relevant dette vil være ved bruk av lav dose naltrekson (LDN). Etter vår vurdering er det grunn til å være forsiktig med en slik kombinasjon, da effekten av opioidene vil kunne bli uforutsigbar. Vi kan heller ikke utelukke at samtidig bruk av opioider vil kunne påvirke eventuell gunstig effekt av LDN."

Det er også av og til rapportert om kraftige bivirkninger av LDN. Veldig ofte så viser det seg at dette ikke skyldes LDN, men er bivirkninger som følge av samtidig bruk av medikamenter som inneholder opiater eller abstinenser av disse.

Dette er altså mer komplekst enn at LDN bare minsker effekten av opiater. Vi har sterkt advart mot å bruke LDN sammen med opiatholdige legemidler.


Er virkestoffet gjevnt fordelt i tablettene?

Ja, virkestoffet(Naltreksonhydroklorid) er helt jevnt fordelt i tablettene. Det er derfor helt trygt å dele tablettene i f.eks. 4 deler(0,75mg pr del)