Gedachtenstroompjes / 

Little Streams of Thoughts

Een benadering van het antwoord op de vragen: "Wie ben ik"  en "Waartoe zijn wij op Aarde" 

An approach to answering the questions: "Who am I" and "What is our purpose on Earth".

Eigenlijk is deze website nooit af, maar de essentie is zeker wel beschreven. 

***

Actually, this website is never really finished, but the essence is definitely described.

Ashtavakra Gita:  Audio-Book / Downloads             Ashtavakragita-website (Dutch/English)         Meditatie / Meditation


De Creatie van de huidige Aarde wordt beschreven in Hoofdstuk 30 van de Bhagavatha Vahini (Boek van Sri Sathya Sai Baba)

***

The creation of the current Earth is described in Chapter 30 of the Bhagavatha Vahini (Book of Sri Sathya Sai Baba) (English Text).De Vahinis van Sri Sathya Sai Baba geven veel ondersteuning bij het vergaren van Spirituele Wijsheid. Maar het belangrijkste dat er de Wil moet zijn om die Wijsheid dan ook te verkrijgen. Wie zoekt zal vinden.

***

The Vahinis of Sri Sathya Sai Baba provide a lot of support in acquiring Spiritual Wisdom. But the most important thing is that there must be the Will to actually obtain that Wisdom. He who seeks will find.

Belangrijke Indicaties

Ik heb een aantal belangrijke "Indicaties" verzameld, ter ondersteuning van mijn uitspraken.

***

Important Indications
I have collected a number of important "Indications" to support my statements.

Wie ben Ik? / Who am I?

De Mensheid is altijd al op zoek geweest naar het antwoord op de vraag "Wie ben ik". Goeroes zoals bijvoorbeeld Sri Nisargadatta maken je duidelijk dat je NIET het "Lichaam" bent, maar de "Toeschouwer" en dat alles wat je als "Toeschouwer" waarneemt slechts een "Illusie" van nul en gener waarde is. Totaal niet van belang voor de "Toeschouwer" omdat het nul komma nul van invloed is op de "Toeschouwer". Dit standpunt  werkt bevrijdend voor al jouw zorgen en pijnen en dat kan innerlijke rust opleveren (bevrijdend).

Maar in dit betoog zal ik nog een stapje verder gaan. De "Toeschouwer" is de "Al-Bron / God" die je werkelijk bent. Dus jij bent zelf de "Al-Bron / God". Deze stap wordt zeer weinig nadrukkelijk onderwezen. Dat komt mede omdat de huidige Machthebbers er bang voor zijn dat de "Mensheid" zich dit gaat realiseren en daardoor hun macht verliezen (dit is hun grootste angst). 

Bovendien wordt gesuggereerd dat het bereiken van "Verlichting" voor de meeste mensen op Aarde een uiterst moeilijke zaak is en dus voor weinigen weggelegd. Er is sprake van "Geheime Kennis". Deze kennis was alleen toegankelijk voor Hoge Priesters en sommige Monniken. Een deel van de Bibliotheek van het Vaticaan is bijvoorbeeld niet voor iedereen toegankelijk. In de komende jaren zullen steeds meer Mensen wel degelijk "Verlichting" kunnen bereiken.

***

The human race has always been searching for the answer to the question "Who am I". Gurus such as Sri Nisargadatta make it clear that you are NOT the "Body", but the "Observer", and that everything you perceive as the "Observer" is merely an "Illusion" of zero value. It is completely irrelevant to the "Observer" because it has zero impact on the "Observer". This perspective can be liberating for all your worries and pains and can result in inner peace (freedom).

But in this discourse, I will take it a step further. The "Observer" is the "Well-of-All / God" that you truly are. 

So, you yourself are the "Well-of-All / God". This step is rarely emphasized. This is partly because the current Rulers are afraid that the "Humanity" will realize this and thus lose their power (this is their greatest fear).

Furthermore, it is suggested that achieving "Enlightenment" is an extremely difficult matter for most people on Earth and therefore only a few can achieve it. There is talk of "Secret Knowledge". This knowledge was only accessible to High Priests and some Monks. For example, part of the Vatican Library is not accessible to everyone. In the coming years, more and more people will indeed be able to achieve "Enlightenment".

Paradigma (beschrijving van de "Werkelijkheid" waarin we "denken" te leven)

Dit alles heeft uiteindelijk tot Doel om "Ervaringen" te kunnen "Beleven" (Het Universum met alles wat daarin is leidt (juist ook per tijdlijn) tot onbeschrijflijke aantallen ervaringen). Daarbij wordt er ook geen onderscheid gemaakt tussen goede "Ervaringen" en slechte "Ervaringen".  Je zou kunnen zeggen dat het de "Geest" danig bezig houdt.

Dit Paradigma is slechts een benadering van de "Werkelijkheid" (Een mager aftreksel). De complexiteit van de "Werkelijkheid" gaat ons begrip oneindig ver te boven. 

Zie ook verderop deze pagina bij "Bewustzijnsfuncties" en bestudeer ook de Ashtavakra Gita.

Op deze bovengeschetste wijze ontstaat onze "Werkelijkheid". Ons bestaan is dus enkel een "Illusie" (Dezelfde "Werkelijkheid" als in onze Dromen) (Why Worry?)

***

Paradigm (description of the "Reality" in which we "think" we live)

All of this ultimately serves to be able to "Experience" "Experiences" (The Universe with everything in it leads (especially per timeline) to indescribable numbers of experiences). In doing so, no distinction is made between good "Experiences" and bad "Experiences". You could say that it keeps the "Mind" busy.

This Paradigm is only an approximation of "Reality" (A poor reflection). The complexity of "Reality" is infinitely beyond our understanding.


See also "ConsciousnessFunctions" later on this page.

In this manner described above, our "Reality" is created. Our existence is therefore only an "Illusion" (The same "Reality" as in our Dreams) (Why Worry?)

Ondersteuning door de "Al-Bron / God"

Voordat je incarneert op de planeet Aarde maakt jouw ziel (een te onderscheiden stukje van de "Al-Bron / God") de wens kenbaar welke Ervaringen je daar wilt opdoen en/of welke missie je wilt uitvoeren. Deze wens wordt door de "Al-Bron / God" op Aarde VOLLEDIG ondersteund (is de puurste LIEFDE) door het continu scheppen van alle daarvoor benodigde condities op de planeet Aarde. In verreweg de meeste incarnaties wordt deze wens echter niet volledig meegegeven (het Gevoel kan wel de weg wijzen). Dat houdt in dat de geïncarneerde ziel (Mens) in de loop van het Leven continu Ervaringen krijgt die verband houden met deze wens. Dat levert dus vaak verwarring op bij de Mens (net als het volgen van een TomTom met onbekende bestemming). In veel gevallen blijkt een "ramp" achteraf het grootste cadeau te zijn. 

Een mooie manier van Leven is dus je helemaal te laten leiden door de Ondersteuning van de "Al-Bron / God" en jouw menselijke wil een zo'n klein mogelijke rol te laten spelen (een hele opgave). 

***

Support from the "Well-of-All / God"

Before you incarnate on planet Earth, your soul (a distinct part of the "Well-of-All / God") expresses the desire for the experiences you want to have and/or the mission you want to accomplish. This desire is FULLY supported on Earth by the "Well-of-All / God" (the purest LOVE), by constantly creating all the necessary conditions for it. However, in most incarnations, this desire is not fully imparted (though the feeling can guide the way). This means that the incarnated soul (human) continuously gets experiences throughout Life that are related to this desire. This often leads to confusion for the human (like following a Navigation-app to an unknown destination). In many cases, a "disaster" turns out to be the greatest gift in hindsight. 

A beautiful way of living is to be completely guided by the Support of the "Well-of-All / God" and to let your human will play the smallest possible role (a huge challenge).

Onze eigen Gedachten kunnen ook Creëren (Bewust en Onbewust)

***

Our own thoughts can also create (consciously and unconsciously).

Enige aanvullende "Gedachten"

***

Some additional "Thoughts"

Antwoorden op diverse Aspecten (Zie overige pagina's)

Het overgrote deel van de antwoorden is ontleend aan de uitspraken van de bekende goeroe Nisargadatta (Boek: I am That) (Maar wel met een eigen "tintje", rekening houdend met het "Paradigma")

***

Answers to Various Aspects (See Other Pages)

The vast majority of the answers are derived from the teachings of the renowned guru Nisargadatta (Book: I am That) (But with mine own "touch", taking into account the "Paradigm").

Doel van deze Website

Er zijn vele boeken geschreven over Zelfrealisatie en Advita (Geen Twee). Daarin staan uitspraken die in het algemeen moeilijk te begrijpen zijn. Op deze website worden een aantal uitspraken opgenomen die met het eerder beschreven "Paradigma" in het achterhoofd eenvoudiger kunnen worden begrepen.

Het kan zijn dat een en ander verwarring oplevert ten opzichte van de huidige beeldvorming. Bedenk dan dat de Mensheid al duizenden jaren lijdt aan bewuste misleiding door de Machtshebbers.

***

Purpose of this Website

There have been many books written about Self-realization and Advita (No Two). These books contain statements that are generally difficult to understand. This website includes a number of statements that can be understood more easily with the previously described "Paradigm" in mind.

It may cause some confusion compared to current perceptions. 

Keep in mind that Humanity has suffered from conscious deception by the Rulers for thousands of years.

Hoe ik tot dit besef ben gekomen

Van jongs af aan (en nog steeds) ben ik overal in geïnteresseerd. Door de komst van het World Wide Web zijn mijn bronnen schijnbaar onbegrensd geworden.

Tijdens mijn werkzame leven was ik ontwerper van geautomatiseerde administratieve systemen. In de grond was ontwerpen niets anders dan het concretiseren van Gedachten. Van Gedachten naar Papier en van Papier naar een geautomatiseerde werkende systeemfunctie (net als het ontstaan van deze website).

De basis van dit verhaal is de uitspraak van mijn Gids Sri Sathya Sai Baba dat onze "Werkelijkheid" en onze "Dromen" in de basis niets van elkaar verschillen (zijn even "Echt"), aangevuld met de uitspraak in het boek van Lorie Ladd ("The Divine Design") dat de "Werkelijkheid" waarin we nu denken te leven is ontstaan uit een gezamenlijke Gedachteninspanning van een aantal grote geesten (zielen).

Overige aanwijzingen:

Denkprocessen verlopen als volgt:

Een mooi voorbeeld is Nicola Tesla (al eerder aangehaald):

Tesla bedacht complexe apparaten, liet ze in Gedachten werken en bracht in Gedachte verbeteringen aan. In de automatisering deden wij vroeger ook aan "droogtesten" (confronteren met het pakket "Systeemeisen") voordat er iets gebouwd werd.

***

How I came to this realization

From a young age (and still now), I have been interested in everything. With the advent of the World Wide Web, my sources have seemingly become limitless.

During my working life, I was a designer of automated administrative systems. In essence, designing was nothing more than concretizing thoughts. From Thoughts to Paper and from Paper to an automated working system function (just like the creation of this website).

The basis of this story is the statement by my Guide Sri Sathya Sai Baba that our "Reality" and our "Dreams" do not differ from each other (they are equally "Real"), supplemented by the statement in Lorie Ladd's book ("The Divine Design") that the "Reality" in which we now think we live has arisen from a joint thought effort of a number of great minds (souls).

Other indications:

Thought processes proceed as follows:

A good example is Nicola Tesla (already mentioned earlier):

Tesla devised complex devices, made them work in Thoughts, and made improvements in Thoughts. In automation, we used to do "dry tests" (confronting with the package "System requirements") before building anything.

"BEWUSTZIJNSFUNCTIES" (Het juiste gebruik van die functies wordt naar mijn idee Dharma genoemd. Zie ook de Dharma Vahini van Sri Sathya Sai Baba)

Ik wil dit begrip hierbij introduceren omdat naar mijn idee"Bewustzijnsfuncties" de werkelijke bouwstenen van het hele Universum zijn.

Bewustzijnsfuncties zijn Pakketjes van Bewustzijn met een bepaalde werking/functie (van uiterst eenvoudig naar uitermate complex, van kwantumdeeltje tot bijvoorbeeld de Mens).

Zo zijn de Elementen en de Natuurwetten ontstaan uit een volledig logische en hiërarchische opbouw van Bewustzijnsfuncties, die op hun beurt weer de basis vormen voor ons "Universum".

Zo kunnen we stappen maken van Bewustzijn naar Gedachte (= Energie) en van Energie naar Materie (ons Universum). Dit leidt tot de conclusie dat er in principe geen verschil is tussen Droom en Werkelijkheid en dat alles onbegrensd en oneindig is (de "Al-Bron/God" is onuitputtelijk).

***

"CONSCIOUSNESSFUNCTIONS" (The proper use of those functions, in my opinion, is called Dharma. See also the Dharma Vahini by Sri Sathya Sai Baba)


I would like to introduce this concept as I believe that "ConsciousnessFunctions" are the true building blocks of the entire Universe. 

ConsciousnessFunctions are packets of consciousness with a certain function or operation (ranging from very simple to extremely complex, from quantum particles to Humans, for example).

This is how the Elements and the Laws of Nature have emerged from a completely logical and hierarchical structure of ConsciousnessFunctions, which in turn form the basis for our "Universe".

We can make the transition from Consciousness to Thought (= Energy) and from Energy to Matter (our Universe). This leads to the conclusion that there is essentially no difference between Dream and Reality and that everything is boundless and infinite (the "Well-of-All / God" is inexhaustible).


Doel van  de Schepping

Naar mijn idee is het uiteindelijke doel van de Schepping (Universum) het ongelimiteerd genereren/opdoen van ervaringen/belevenissen (hierbij is er totaal geen onderscheid tussen "goed" en "kwaad").

Om ons Universum te kunnen ervaren is de Mensheid uitgerust met Bewustzijn en een set zintuigen om ervaringen mee op te kunnen doen. De Mens is een prachtige/volmaakte BEWUSTZIJNSFUNCTIE!!

***

Purpose of Creation

In my opinion, the ultimate purpose of Creation (the Universe) is the unlimited generation and accumulation of experiences (with no distinction between "good" and "evil").

To be able to experience our Universe, Humanity is equipped with consciousness and a set of senses to gather experiences. 

A Human is a beautiful and perfect CONSCIOUSNESSFUNCTION!

Contact

E-mail: dnaweq@gmail.com

Zie ook: www.dnaw.nl voor eerdere publicaties van mijn hand en de verwijzing naar het belangrijke boek (aangegeven door mijn Gids (Sri Sathya Sai Baba)  "The Devine Design" van Lorie Ladd (waarin een beschrijving wordt gegeven van het ontstaan van de Mensheid uit een gezamenlijke "Gedachte")

***

See also: www.dnaw.nl for my previous publications (in Dutch) and the reference to the important book (indicated by my Guide (Sri Sathya Sai Baba) "The Divine Design" by Lorie Ladd (which describes the origin of Humanity created by a "Collective Thought").


Ton Modderman