Vahinis 

van 

Sai Baba

Om te leven als een tijdgenoot van Bhagawan Sri Sathya Sai Baba is op zichzelf al een unieke kans, want Hij heeft de authentieke stem van de Heer Zelf; en Hij is gemakkelijk toegankelijk en wil graag vrome zielen en personen ontvangen die lijden aan fysieke handicaps of geestelijke verwarring. 

Zijn komst zelf is bedoeld om de dharma in menselijke relaties te herstellen en moed in de harten van spirituele aspiranten en zuiverheid in de gelederen van vrome mensen (sadhu's) te brengen. Hij begon deze missie op veertienjarige leeftijd, toen Hij zichzelf aankondigde als de Heilige van Shirdi. 

Sri Sathya Sai Baba kwam terug, volgens de belofte die de heilige had gedaan dat Hij acht jaar nadat Hij Zijn lichaam had verlaten, opnieuw zou verschijnen om Zijn werk te voltooien. (naar Zijn Mahasamadhi). Bhagawan Sri Sathya Sai Baba verkondigt onopvallend Zijn goddelijkheid door een voortdurende manifestatie van wonderen die buiten het bereik van de wetten van de wetenschap liggen. 

Hij geeft raad, troost, verleent gunsten en moedigt bovenal de aarzelende aspiranten aan om naar Hem toe te marcheren; want Hij is het Absolute, het Doel. Elk woord van Hem, gesproken of geschreven, is een groot aforisme (een mahavakya); want Hij heeft de autoriteit om het zo te maken. 

Dit boek is de vertaling in het Nederlands van Zijn onschatbare advies aan alle spirituele aspiranten, dat voor het eerst door Hem werd gepubliceerd in de “Sanathana Sarathi” als een serie artikelen in het Telugu. 

Baba’s Telugu is lief en eenvoudig en gaat recht naar het hart. Als je het in het Engels of Nederlands vertaalt, pers je inderdaad veel van de inheemse nectarachtige smaak eruit. 

Maar voor degenen die niet bekend zijn met Telugu: dit is de beste manier om naar Zijn aanwijzingen te luisteren en daarom wordt dit boek aan al zulke aspiranten gepresenteerd. Moge iedereen succes hebben die de leringen van Baba leest en volgt, en mogen zij door Zijn genade naar Zijn Heilige Tegenwoordigheid worden geleid.


N. Kasturi

Bron: https://sssbpt.info/english/vahinis.htm

Noot van de vertaler:

Ik vind het belangrijk dat de woorden (Vahinis) van Sri Sathya Sai Baba zo snel mogelijk in het Nederlands ter beschikking komen van de mensen die de Engelse taal niet- of onvoldoende machtig zijn om deze woorden te begrijpen. Ik gebruik daarom ChatGpt en Google translate als vertaalhulp. Vanwege de snelheid zal ik daarom de vertaling vaak niet verfraaien, zolang de bedoeling in het Nederlands duidelijk is. Indien van een bepaalde Vahini een Nederlands boek te verkrijgen is heb ik dat aangegeven en het niet vertaald.

Ton Modderman

Bhagavatha Vahini (Nederlandse PDF van de Bhagavatha Vahini)

De Bhagavatha is een dialoog tussen Koning Parikshit onder de doodstraf en de grote wijze Suka, die hem voorbereidt om het te ontmoeten. Sringi, de zoon van Sage Sameeka spreekt een vloek uit over Koning Parikshit voor de losbandige daad van de koning om een dode slang op zijn vader te gooien toen hij in diepe meditatie was. Koning Parikshit zal op de zevende dag sterven door een slang. De koning besluit om het verkeerde goed te maken en heiligt zijn beperkt beschikbare tijd door te luisteren naar de glorie van de Heer. Het is om deze reden dat het tweede hoofdstuk van dit boek passend getiteld is "De geboorte van een Bhagavatha" omdat het aan Koning Parikshit is dat het verhaal van de glorie van God wordt verteld door Sage Suka.
De naam Bhagavatha kan worden toegepast op elk verslag van de ervaringen van degenen die God en de goddelijke (Bhagawan en Bhaktha) hebben ontmoet. De Bhagavatha is doordrenkt van de zoetheid van nectar; het schittert met de pracht van God.
Door het proces van het luisteren naar de glorie van de Heer zal een dof en hangend hart worden getransformeerd in een schone, verlichte woonplaats van vrede die straalt met oprechte licht. Het luisteren zal het hart reinigen door de aansporing die het geeft voor goed werk.
Net zoals Koning Parikshit troost vond en zijn tijd heiligde door te luisteren naar het glorieuze verhaal van de Heer, zal elke lezer voordeel halen uit het lezen en overpeinzen van de inhoud van dit boek geschreven door Bhagawan Sri Sathya Sai Baba zelf. 

In hoofdstuk 30 beschrijft de wijze Suka hoe de creatie van de Aarde en alles om ons heen in zijn werk is gegaan en nog steeds gaat. In feite een antwoord op de grote vraag wie wij zijn en waar we vandaan komen. (zie ook www.ware-kennis.nl)

Dharma Vahini (Nederlandse PDF van de Dharma Vahini)

Heer Krishna verklaarde bij het onderwijzen van Arjuna over de leer van dharma op het slagveld van Kurukshetra: Yada yada hi dharmasya glanir bhavati Bharata, abhyutthanamadharmasya tadatmanam srujamyaham [Oh Arjuna! Als er een afname is van dharma (juistheid) en een toename van adharma (onjuistheid), dan incarneer Ik mezelf voor de vestiging van dharma]. (de missie van Sri Sathya Sai Baba is dan ook, het herstel van het Dharma op deze Aarde)

God is de belichaming van dharma; Zijn genade wordt gewonnen door de dharmische manier van leven te volgen. Hij ondersteunt altijd dharma, Hij vestigt altijd dharma.

Dharma uit zichzelf in verschillende vormen. Soms is het bekend bij de mensen die het codificeerden, zoals Manu-dharma, soms door de groep die het volgde, zoals kaste-dharma, soms door het stadium van het leven waarop het wordt toegepast, zoals celibate-dharma, huisvrouw-dharma, enzovoort. Men moet nauwgezet het dharma volgen dat is voorgeschreven voor zijn/haar stadium van het leven. Elke overtreding in dit opzicht is adharmisch. Evenzo is er dharma voor de man (purusha-dharma) en vrouw (stri-dharma). Kuisheid is de kroonjuweel voor de vrouwelijkheid. Door de kracht die uit deze deugd voortvloeit, kan zij alles bereiken.

Deze tekst bevat de artikelen geschreven door Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, in de serie "Dharma Vahini", voor het maandelijkse tijdschrift Sanathana Sarathi. Door dit boek zorgvuldig te lezen en de dharmische richtlijnen die door Bhagawan Baba zijn vastgesteld te beoefenen, kan men de uitdagingen van het leven moedig tegemoet treden.

Dhyana Vahini (Nederlandse PDF van de Dhyana Vahini)

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba zegt dat het betreden van het spirituele pad hetzelfde is als op het scherp van de snede lopen. Men moet altijd waakzaam zijn en de geest trainen om voortdurend bij de Heer stil te staan. Om Bhagawan te citeren: ‘Beheers de zintuigen, die op hol slaan; dan zal de oorsprong van de ziekte worden vernietigd. Laat de geest waken over zijn gymnastiek; houd de waanzinnige vloed van gedachten, plannen en schema’s in bedwang; Er zal geen ruimte zijn voor zorgen en angsten in de geest. Om de afdwalingen van uw gedachten te verminderen, herhaalt u de naam van de Heer; dat zal uw verdriet en problemen buitenhouden. Zonder het uitwissen van de geest kan geestelijke wijsheid niet aanbreken. volwaardige persoon is iemand die hierin geslaagd is.” Men moet meditatie ijverig beoefenen, aangezien het de basis is van alle spirituele beoefening (Sadhana).


Bhagawan zegt dat men de geest op de Heer moet richten en alle andere gedachten van het mentale vlak moet afhouden. Dat is de volledige vrucht van meditatie. Voor aspiranten die een op God gericht leven willen leiden, zal het zorgvuldig lezen van deze Vahini hen helpen het doel van het leven te bereiken.

Geeta Vahini ofwel Gita Vahini (Nederlandse PDF van de Gita Vahini)

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba heeft een reeks artikelen geschreven onder de Vahini-serie, voor Sanathana Sarathi, een maandelijks tijdschrift dat wordt gepubliceerd door Sri Sathya Sai Sadhana Trust, Publicatiedivisie, Prasanthi Nilayam. Deze kostbare artikelen worden nu uitgebracht onder de titel "Geeta Vahini" in deze tekst, ten behoeve van de lezers.

Dit is geen commentaar of samenvatting van de goddelijke boodschap die door Heer Krishna aan Arjuna werd gegeven. Het brengt dezelfde boodschap in een eenvoudigere vorm aan ons over om onze illusie weg te nemen en ons geloof en kracht te schenken, zodat we onze eigen werkelijkheid kunnen realiseren.

Bhagawan zegt: "Het putten uit het Goddelijke dat inherent in ons is, is de les van de Geeta... Arjuna is de jiva en Krishna is de Deva. Wanneer beide in contact zijn, resulteert er een ondoordringbare macht... Krishna moest in en door Arjuna werken, zodat het bewind van Dharma (rechtvaardigheid) wordt hersteld. Arjuna betekent wit, zuiver, onbevlekt. Daarom is hij het juiste instrument."

Ook wij kunnen juiste instrumenten worden in het herstellen van Dharma, als we de lessen volgen die Bhagawan ons door deze tekst leert.

Jnana Vahini (Zie de lijst van te bestellen boeken bij de Sathya Sai International Organisation - Nederland)

Dit is niet zomaar een tekst over de Aard van Jiva en de techniek waarmee de Jiva ontdekt wat zijn Realiteit is. Wanneer je leest, zit je eigenlijk aan de voeten van Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, de Avatar van deze tijd, gekomen als antwoord op de gebeden van alle Sadhus en Sadhakas om hen te leiden en hen vrede en perfectie te schenken. "Leg al je lasten op Mij," zegt Hij. "Begin vandaag nog aan de spirituele pelgrimstocht," spoort Hij aan. "Waarom vrezen, als Ik hier ben?" vraagt Hij. Zijn Genade is alomtegenwoordig. Zijn Wonderbaarlijke Krachten getuigen van Zijn Almacht. Zijn wijsheid, Zijn analyse van de kwalen van de mensheid en zijn voorschrift voor hun genezing onthullen Zijn Alwetendheid. Je hebt de unieke kans (gehad) om Hem te ontmoeten in de Prasanthi Nilayam en Zijn zegeningen te ontvangen voor het succes van je spirituele pelgrimstocht. Hij zal je ernst en geloof kennen en waarderen, en je kunt doorgaan met meer vertrouwen en moed, omdat Hij zeker zal zijn van de overwinning. Hij is de Eeuwige Leraar van de Gita, de Wagenmenner in je hart.

In de pagina's van het tijdschrift, dat met Zijn Zegen is gepubliceerd en naar Hem is vernoemd als Sanathana Sarathi, heeft Hij, uit Zijn overweldigende Prema voor de mensheid die verstrikt zit in het cynisme en het fanatisme van de geloofsbelijdenis, deze serie artikelen geschreven die Jnana Vahini worden genoemd. Maand na maand wachtten duizenden lezers op deze artikelen (in het oorspronkelijke Telugu en in de Engelse vertaling) en toen ze hun exemplaar ontvingen, lazen ze het ijverig en met eerbiedige belangstelling. Ze zijn nu samengevoegd in deze tekst, voor jouw begeleiding en inspiratie.

Leela Kaivalya Vahini  (Nederlandse PDF van de Leela Vahini)

De wereld is betoverend omdat ze er verleidelijk uitziet, ook al is ze fundamenteel onwaar. Het is een fenomeen dat aan het verdwijnen is. Wanneer deze waarheid wordt gerealiseerd, wordt men zich bewust van de Kosmische Sport van God en het Eeuwige Universele Wezen. 

Leela Kaivalya Vahini (oorspronkelijk gepubliceerd in het tijdschrift Sanathana Sarathi) is een koele, kristalheldere stroom die uit de goddelijke pen van Bhagavan Sri Sathya Sai Baba vloeide om alle obstakels zoals twijfels en dogma’s, doelloze argumenten en zwakke fantasieën van het spirituele op te lossen. aspirant. Wij beschouwen het als het zoveelste teken van Zijn weldadige genade dat deze tijdschriften in boekvorm konden worden gegeven en aan de Lotusvoeten konden worden geplaatst ter gelegenheid van Zijn 65e verjaardag, die uiteindelijk valt in het 50e jaar van de proclamatie van Avatarschap. 

Moge deze Vahini alle zoekers leiden op het pad van spirituele vooruitgang en ons allemaal vervullen met absolute gelukzaligheid (ananda). 

Prashanti Vahini (Nederlandse PDF van de Prashanti Vahini)

Vandaag bevinden we ons midden in de draaikolk van een crisis in de menselijke geschiedenis. Angst achtervolgt de mensheid, van het ene eind van de wereld naar het andere. Angst regeert het hart van mensen en berooft hen overal van slaap, rust, vreugde en lachen. Deugd is zeldzaam geworden, en goddeloosheid heeft respectabele gewaden aangetrokken. In het gezin, in de samenleving, in de natie en in de gemeenschap is er een zielige roep om vrede (santhi). Maar we hoeven niet te wanhopen; we hebben een Prasanthi Nilayam, de verblijfplaats van de Allerhoogste Vrede, waar Bhagavan Sri Sathya Sai Baba het proces van het herstel van Prasanthi (Allerhoogste Vrede) heeft ingewijd! 

Zijn wonderbaarlijke krachten verkondigen Hem als een God; Zijn Alwetendheid verbijstert de experts van de wetenschap; Zijn alomtegenwoordigheid wordt zelfs over de zeven zeeën gevoeld; Zijn genade is beschikbaar voor iedereen die zijn hart reinigt met de tranen van berouw. Hij is nu zesendertig jaar oud en Hij heeft beloofd dit menselijk gewaad nog bijna zestig jaar te zullen dragen. Hij leert ons het geheim van de Allerhoogste Vrede in gesprekken, door toespraken en door Zijn brieven en geschriften. Deze laatste zijn te vinden in het maandblad, uitgegeven door de Prasanthi Nilayam, en dit boek is de Engelse vertaling van een serie die Hij schreef over het onderwerp Opperste Vrede (Prasanthi). Bestudeer het met toewijding, beste lezer, en breng de lessen ervan in praktijk, want ze zijn afkomstig van de Avatar van de Heer Zelf, die de oude wijsheid komt vertellen aan mensen die de weg kwijt zijn. 

Prashnottara Vahini (Zie de lijst van te bestellen boeken bij de Sathya Sai International Organisation - Nederland)

Prashna betekent "vraag". Uttara betekent "antwoord" en Vahini duidt op "een stroom". Deze is de stroom van de vragen die antwoorden hebben opgeroepen van Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Onder de taken die Bhagawan op zich heeft genomen tijdens zijn incarnatie, heeft hij de ene als basis verklaard, die hij "de verduidelijking en zuivering van de religieuze geschriften van de mensheid" noemt. Elke Vahini die van hem uitgaat, heeft deze dienst bewezen aan enig aspect van de spirituele verheffing van de mens.

Deze Vahini is een van de vroegste in de serie, omdat het de fundamentele concepten en precepten van religie probeert te verduidelijken, vooral de technische woorden en uitdrukkingen die ze proberen te concretiseren. Tot nu toe gepubliceerd als bijlage bij een enkele Vahini, de Gita Vahini, wordt het nu aan zoekers ter hand gesteld als een belangrijke publicatie, nuttig voor lezers van alle Vahinis.

De Oude Wijsheid (Sanathana Dharma), het Permanente Pad, is aan het nageslacht overgebracht in woorden die vervorming, devaluatie, verdunning en denigratie hebben ondergaan door de verloop van de tijd en de controverses onder commentatoren. Varna, Ashrama, Yoga, Sanyasa, Yagnya, Karma - deze worden geïnterpreteerd door dialectici en beoefenaars van verschillende scholen en sekten, in verwarrende en tegenstrijdige versies.

Bhagawan heeft deze knopen ontward. Zijn voorbeeldige liefde en geduld maken niet alleen elk antwoord zoet, maar ook elke vraag, want hij heeft, door zich op te stellen als de ondervrager, de verduidelijkingen vol en vruchtbaar gemaakt.

Prema Vahini (Zie de lijst van te bestellen boeken bij de Sathya Sai International Organisation - Nederland)

Sprekend tot een enorme menigte in Gudur jaren geleden, zei Bhagawan Sri Sathya Sai Baba: "Je zult geen fout maken als je me Prema-Swaroopa noemt." In feite overlaadt Baba Prema (Liefde), zoekt Prema en vestigt Prema in het hart van het individu, het weefsel van de samenleving en het complex van naties. De mensheid, die de weg kwijt is en rilt van angst, niet in staat om het kwaad te beheersen dat het heeft gegenereerd door zijn krankzinnige grappen, heeft Baba's Grace en Prema nodig om zijn neurose te verzachten en terug te brengen naar het Licht. Baba had vele jaren geleden gezegd dat hij zijn taak om de mensheid te herscheppen en te hervormen op basis van Dharma zou inhuldigen, toen hij tweeëndertig jaar op aarde had verbleven. 

In 1958, toen hij dat moment bereikte, zegende hij het initiatief van een maandelijks tijdschrift en noemde het Sanathana Sarathi, een naam vol geur van de Gita en de rol van de Heer als de wagenmenner van wie Hem als Gids kiest. Het is significant dat de allereerste serie artikelen die Baba voor de Sanathana Sarathi schreef Prema Vahini was. Deze toespraken zijn verzameld in deze tekst, zoals ze voor het eerst werden gepresenteerd, in een Nederlandse vertaling uit het Engels. Sathya (waarheid), Dharma (rechtvaardigheid, code van plichten, essentiële aard van een wezen of ding), Shanti (vrede) en Prema (Liefde) zijn de vier pijlers van de nieuwe Wereld van het Sai-tijdperk en onder Baba's leiding moet de mensheid Shanti ontdekken door Prema. Voor die taak zal deze tekst van grote hulp zijn. Tijdens het lezen ervan sta je in contact met de bron van Prema. Terwijl je de boodschap in actie omzet, word je zichtbaar geleid door de Genade van de Heer zelf en terwijl je geniet van de opwinding van Sadhana (spirituele praktijk) die hier is voorgeschreven, reageer je op de majesteit van de Oceaan van Genade zelf.

Het 2-delige boek over het verhaal van Rama.


De innerlijke betekenis Rama is de bewoner van ieder lichaam. Hij is de Atma-Rama, de Rama (Bron van gelukzaligheid) in ieder individu. Zijn zegeningen die uit die innerlijke bron voortkomen, kunnen vrede en gelukzaligheid schenken. Hij is de belichaming van het dharma, van alle morele codes die de mensheid in liefde en eenheid bijeenhouden. De Ramayana, het Rama-verhaal, leert twee lessen: de waarde van onthechting en de noodzaak om zich bewust te worden van het goddelijke in ieder wezen. 


Geloof in God en onthechting van objectieve bezigheden zijn de sleutels tot menselijke bevrijding. Geef zintuiglijke objecten op en je wint Rama. Sita gaf de luxe van Ayodhya op, zodat ze tijdens de periode van “ballingschap” bij Rama kon zijn. Toen ze verlangende blikken op het gouden hert wierp en ernaar hunkerde, verloor ze de aanwezigheid van Rama. Verzaking leidt tot vreugde; gehechtheid brengt verdriet met zich mee. Wees in de wereld, maar niet ervan. 


Elke broer, kameraad, metgezel en medewerker van Rama is een voorbeeld van iemand die doordrenkt is van dharma. Dasharatha is de vertegenwoordiger van het louter fysieke, met de tien zintuigen. De drie kwaliteiten (guna’s) – sereniteit, activiteit en onwetendheid (sathwa, rajas, thamas) – zijn de drie koninginnen. 

De vier levensdoelen, de purusharthas – d.w.z. gerechtigheid, rijkdom, vervulling en bevrijding – zijn de vier zonen. Lakshmana is het intellect; Sugriva is discriminatie (viveka); Vali is wanhoop; en Hanuman is de belichaming van moed. De brug is gebouwd over de oceaan van waanvoorstellingen. De drie Rakshasa-leiders, Ravana, Kumbhakarna en Vibhishana, zijn personificaties van de actieve (rajasische), onwetende (thamasische) en zuivere (sathwische) kwaliteiten. 


Sita is het bewustzijn van de universele goddelijkheid (Brahma-jnana), dat het individu moet verwerven en herwinnen terwijl hij beproevingen ondergaat in de smeltkroes van het leven. Maak je hart zuiver en sterk en overweeg de grootsheid van de Ramayana. Wees gevestigd in het geloof dat Rama de realiteit van jouw bestaan ​​is. —Baba

Sandeha Nivarini (Nederlandse PDF van de Sandeha Nivarini)

Als onderdeel van Zijn missie om het dharma te herstellen, begon Baba in februari 1956 een maandblad, dat Hij Sanathana Sarathi (Oude wagenmenner) noemde. Het is duidelijk dat Hij met die titel duidelijker wilde verklaren dat Hij zowel de Oudheid is als de wagenmenner van alle fysiek belichaamde wezens. Hij kondigde aan dat de Sanathana Sarathi bezig is met een campagne tegen onwaarheden in alle soorten en maten, evenals tegen de geest van egoïsme. 

Deze reeks dialogen met Baba, gepubliceerd in het tijdschrift dat oorspronkelijk in het Telugu verscheen, ontrafelt de mysteries van de spirituele waarheid en verwijdert liefdevol de mist die de visie van aspiranten verbergt. Met zorg en vertrouwen doorgenomen, zullen deze dialogen ongetwijfeld verhelderen, versterken en overtuigen. Moge de inzage U steeds dichter bij het doel brengen. Om dit doel te bereiken is er tot dit “Oplossen van Twijfels (Sandeha Nivarini)” besloten zodat de verlichting van Mijn leer op de spiegel van de toegewijde kan vallen.

Sathya Sai Vahini (Zie de lijst van te bestellen boeken bij de Sathya Sai International Organisation - Nederland)

Bhagawan heeft zichzelf aangekondigd als de Goddelijke Leraar van Waarheid, Schoonheid en Goedheid. Door voorschrift en voorbeeld, door zijn geschriften en toespraken, brieven en gesprekken, heeft hij de hoogste wijsheid ingeblazen en alle mensheid geïnstrueerd om deze om te zetten in rechtvaardig leven, innerlijke vrede en universele liefde. Toen de Ramakatha Rasavahini, de uniek authentieke, nectarachtige stroom van het verhaal van Rama, in zijn geheel werd geserialiseerd in de Sanathana Sarathi, zegende Bhagawan de lezers met een nieuwe serie, die hij de Bharatiya Paramartha Vahini (De Stroom van Indiase Spirituele Waarden) noemde. Terwijl deze kostbare essays, over de basiswaarheden die de Indiase cultuur voeden en voeden sinds lang voor de geschiedenis begon, werden gepubliceerd, besloot Bhagawan de stroom van verlichting en instructie voort te zetten onder een meer omvattende en betekenisvolle naam, Sathya Sai Vahini - De Ganga van de Lotusvoeten van de Heer - De Stroom van Goddelijke Sai Genade. Deze tekst bevat daarom de twee Vahinis die zijn samengevoegd in één meesterstroom.

Bij de opening van deze serie schreef Bhagawan voor publicatie in de Sanathana Sarathi: "Gedreven door de drang om de hitte van conflict te verminderen en de pijnlijke dorst naar 'kennis over jezelf' die je kwelt te lessen, zie hier, de Sathya Sai Vahini komt eraan, golf na golf, met de Sanathana Sarathi als medium tussen jou en mij." Met oneindig mededogen geeft deze Sathya Sai-incarnatie van de Omniwil miljoenen mensen in alle landen vrijheid van ziekte, nood en wanhoop, verdovende middelen, narcisme en nihilisme. 

Hij moedigt degenen die lijden aan somberheid door opzettelijke blindheid aan om de Lamp van Liefde aan te steken om de wereld te zien en de Lamp van Wijsheid om zichzelf te zien. "Dit is een verleidelijke, waar-niet-waar wereld. De schijnbare diversiteit is een illusie. Het is Eén, maar wordt door de verminkte, meervoudige visie van de mens als Velen waargenomen," zegt Bhagawan. Dit boek is de tweelinglamp die hij voor ons heeft bedacht.

Sutra Vahini (Zie de lijst van te bestellen boeken bij de Sathya Sai International Organisation - Nederland)


Een aforisme (sutra) drukt de soort betekenis ervan in een paar korte woorden uit. De Brahma Sutra's leggen systematisch de basisprincipes van Vedanta, de wetenschap van de Allerhoogste Realiteit, uit. Wanneer ze worden overwogen, onthullen ze de diepste metafysische geheimen. Tegenwoordig is harmonie de noodzaak van dit moment. De kortstondige wereld heeft spiritueel bewustzijn nodig, en dit is wat de Vedantijnen visualiseren. Vedische geschriften bieden troostende raad. Ze werpen een vriendelijk licht. De mens heeft een vertekend beeld: hij is dol op schijnbaar echte en ook niet-echte verschijnselen. Ware visie zorgt ervoor dat hij het universele Wezen in de creaties van de natuur leert kennen. Realisatie van dit bewustzijn is bevrijding (moksha). Het alles en het einde van het leven van de mens is de realisatie van een voortdurend geïntegreerd bewustzijn – van Brahman, zowel gevisualiseerd als de primaire, absolute, allerhoogste, onbeperkte entiteit en als zijn ondergeschikte kosmisch creatieve aspect en samensmelting in Brahman. 


In deze stroom van aforismen (Sutra Vahini) over Brahman heeft Bhagavan Sri Sathya Sai Baba de universele lamp van de wijsheid van Atma/Brahman (goddelijk zelf) aangestoken. Deze stroom aforismen verscheen voor het eerst in geserialiseerde vorm in Sanathana Sarathi. Bhagavan ging in Zijn oneindige liefde dieper in op de “Essentie van de Brahma Sutra’s in twaalf geselecteerde aforismen”. Bhagavans sublieme en diepgaande woorden en spirituele wijsheid zijn inderdaad zeer verheffend en verhelderend. 


Badend in deze heldere stroom van aforismen ontwikkelt een persoon een correcte of ware visie op de werkelijkheid, wat opperste vreugde schenkt. In de woorden van Bhagavan Baba: “Alleen het verwerven van hogere kennis kan het hoofddoel van het menselijk leven vervullen. Dergelijke kennis maakt iemand ervan bewust dat hij niet het inerte, onbewuste lichaam enz. is, maar dat hij het bewustzijn zelf is dat zich manifesteert als de belichaming van zijn-gewaarzijn-gelukzaligheid (satchidananda). Wanneer deze waarheid aan het licht komt en ervaren wordt, wordt men een persoon die bevrijd is terwijl hij leeft.” Dit is de staat van realisatie van de aangeboren aard van een volk – de goddelijkheid van de mensheid

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba is onder de mensheid gekomen en zorgt voor spiritueel onderhoud en begeleiding, om waarheid, gerechtigheid, vrede en liefde te herstellen als de drijfveer van het individuele, sociale en nationale leven. Hij gebruikt voor deze grote taak oude en moderne instrumenten, Sanathana Dharma en wetenschap. Zijn geschriften, toespraken en gesprekken, die corrigeren, communiceren en overtuigen, staan ​​vol uitspraken en commentaren op de ontdekkingen van de natuurwetenschappen en metafysische wetenschappen. 


Dit boek, dat in het Engels zijn artikelen geeft (voor het eerst gepubliceerd in het Telugu in de Sanathana Sarathi) over de Tien Upanishads (onschatbare leerboeken over spirituele discipline en over de glorieuze vrucht van spiritueel avontuur), zal je de enorme grenzeloze genade onthullen die Hem ertoe aanzet red ons van trivialiteiten en spoort Hem aan om ons verder te leiden, totdat we het doel van het leven bereiken. Ons het pad laten betreden dat door de wijzen uit het verleden is ontdekt, ons ertoe aanzetten hun licht en hun boodschap te vereren, en in ons de vlam van kennis aansteken, die waanvoorstellingen verdrijft – dat is wat Bhagawan, met Zijn Allerhoogste Liefde, in deze tijd voor ons doet. boek. Laten we het met zorg lezen, het met ernst herhalen in de stilte van ons hart, en het met nederigheid en geloof in praktijk brengen bij elke gedachtegang, bij elke kanteling van de tong en bij elk cijfer van de daad. 

N. KASTURI Prasanthi Nilayam, 21 april 1968

Vidya Vahini (Zie de lijst van te bestellen boeken bij de Sathya Sai International Organisation - Nederland)

Baba heeft verduidelijkt dat het woord Vidya dat gebruikt wordt voor deze Vahini (Stroom van Gedachte), betekent (Ya) dat wat (Vid) "verlicht". Het is deze betekenis die wordt benadrukt in uitdrukkingen als Atma Vidya, Brahma Vidya, enz., of zelfs de naam Vidyagiri die wordt gegeven aan de campus van Prasanthi Nilayam, die het Instituut voor Hoger Leren omvat. Baba maakt ons bewust van het relatief minder gunstige lagere leren, dat zich bezighoudt met theorieën, inferences, concepten, conjectures en constructies. Het Hoger Leren versnelt en vergroot de universele drang om Waarheid, Goedheid en Schoonheid, Sathyam Sivam Sundaram, te kennen en te worden. Baba is als Man onder de mensen gekomen met een zelfopgelegde missie om de onrechtvaardigheden die op de mensheid zijn aangericht door de fanatiek blinde achtervolging van het lagere leren te corrigeren. De mensheid moet op een gelijkmatig niveau varen; het leunt te alarmerend richting het brakke graf; het lagere leren laat het in de bodemloze put zakken. Vidya is alleen het geneesmiddel.

Vanaf zijn kindertijd is Baba naar voren gekomen als een opvoeder, een Guru zoals de dorpsbewoners Hem graag noemden. Hij waarschuwde, zonder aarzeling, ouderen in Puttaparthi, leraren op scholen en hoofdmannen van kasten tegen wreedheid tegen dieren en uitbuiting van arbeid, woeker en gokken, pedanterie en analfabetisme, hypocrisie en pompeusheid. Door uitspraken en grappen, parodie en satire, liederen en toneelstukken, ridiculiseerde en hervormde de jonge tienerleraar de samenleving, die dergelijke kwaadaardigheden eerde of tolereerde. Door Bhajans gezongen in koor door groepen mannen en vrouwen, herinnerde Hij hen aan de universele, menselijke waarden van Waarheid, Moraliteit, Vrede, Liefde en Geweldloosheid, al in 1943, toen Hij nauwelijks zeventien was. Dit waren de basisverwervingen die Vidya, het Hogere Leren, kan schenken aan de adepten.

Als Heer Krishna zei Hij tegen Arjuna: "Adhyatma Vidya, Vidyanaam". "Onder alle Vidyas ben Ik Atma Vidya," de zoektocht naar Atmische Waarheid. De wereld kan alleen worden gered van zelfmoord door deze Vidya. De zoektocht naar Waarheid en Totaliteit, naar Eenheid en Zuiverheid is het middel; het Bewustzijn van de Ene is de voltooiing van het proces. Deze Boodschap is de kern van elke toespraak van Hem tijdens de laatste vijf decennia.

Deze waardevolle tekst biedt ons de kans om negentien essays te lezen die Hij schreef als antwoord op verzoeken om de verduidelijking van de principes die ons moeten leiden bij het rehabiliteren van onderwijs als een effectief instrument voor het vestigen van vrede en vrijheid in ons en op Aarde.