Sri Sathya Sai Baba

Sri Sathya Sai Baba

'Ik ben gekomen om het licht der liefde in de harten van de mensen te ontsteken en te zien hoe het dag na dag met toenemende luister zal schitteren.' - Sathya Sai Baba, 4 juli 1968

Liefde voor de medemens is universeel en de basis van elke religie en elk geloof. Sathya Sai Baba benadrukte de eenheid van religies en spoort iedereen aan diezelfde liefde in de eigen religie, het geloof en de cultuur te ontdekken en te delen of uit te dragen. Mensen van over de hele wereld streven er naar zich de leringen van  Sathya Sai Baba eigen te maken en deze leringen zo goed mogelijk toe te passen in het dagelijks leven. Zij vinden in het leven van Sathya Sai Baba een voorbeeld en in zijn leringen de kern van de Universele Waarheid. 


Geciteerd vanuit SathyaSai.nl
***

Sri Sathya Sai Baba

"I have come to light the lamp of love in the hearts of men and to see it shine day by day with added luster." - Sathya Sai Baba, July 4, 1968

Love for fellow beings is universal and the foundation of every religion and faith. Sathya Sai Baba emphasized the unity of religions and encourages everyone to discover and share that same love in their own religion, faith, and culture. People from all over the world strive to embrace the teachings of Sathya Sai Baba and apply them to their daily lives. They find an example in the life of Sathya Sai Baba and the essence of Universal Truth in his teachings.

Quoted from SathyaSai.nl

De Missie van Sri Sathya Sai Baba

Deze tijd is heel bijzonder. Er is sprake van drie opeenvolgende Avatars (vormen van God/Bron), die gekomen zijn om het Moreel Gedrag (Dharma) van de Aarde te herstellen. De eerste Avatar was Shirdi Sai Baba en leefde in de 19e eeuw. De tweede Avatar is Sri Sathya Sai Baba en leefde in de 20e eeuw. De derde Avatar zal Prema Sai Baba zijn en die zich rond 2026 bekend zal maken. 

Sri Sathya Sai Baba is in de negentiger jaren geframed als goochelaar en misbruiker van kinderen. Vele "Devotees" hebben naar aanleiding daarvan ZIJN organisatie verlaten.

Alles wat we nu meemaken zal er toe leiden dat we een Aarde krijgen waar Liefde in alle toonaarden de hoofdrol vervult. Dus vrede, voorspoed, overvloed, enzovoort enzovoort. Het wordt het Utopia waar de Mensheid al duizenden jaren op wacht. (Zie mijn schets).

Sri Sathya Sai Baba creëert geen nieuw Geloof. Iedereen kan bij zijn eigen geloof blijven omdat elk geloof de Liefde verkondigt.

Nog nooit eerder in gehele geschiedenis van de Aarde is er sprake geweest van drie opeenvolgende Avatars. Dit zal in de toekomst dan ook nooit meer voorkomen.

***

The Mission of Sri Sathya Sai Baba

This time is very special. There are three successive Avatars (forms of Well-of-All) that have come to restore the Moral Behaviour (Dharma) of the Earth. The first Avatar was Shirdi Sai Baba and lived in the 19th century. The second Avatar is Sri Sathya Sai Baba and lived in the 20th century. The third Avatar will be Prema Sai Baba and will make himself known around 2026.

Sri Sathya Sai Baba was framed in the 90s as a magician and abuser of children. Many "Devotees" left HIS organization as a result.

Everything we experience now will lead to an Earth where Love plays the leading role in every way. So peace, prosperity, abundance, and so on and so forth. It will be the Utopia that Humanity has been waiting for for thousands of years. 

Sri Sathya Sai Baba does not create a new Faith. Everyone can remain in their own faith because every faith proclaims Love.

Never before in the entire history of the Earth has there been three successive Avatars. This will never happen again in the future.

De aardse vorm van Sri Sathya Sai Baba is op 24 april 2011 (1e paasdag) overleden (overgegaan).

Sri Sathya Sai Baba verbleef tijdens zijn leven in het Indiase dorp Puttaparthi. Hij stichtte daar een Ashram  die nog steeds bezocht wordt door zijn Devotees. 

***

The earthly form of Sri Sathya Sai Baba passed away on April 24, 2011 (Easter Sunday). 

Sri Sathya Sai Baba resided in the Indian village of Puttaparthi during his lifetime. He founded an ashram there which is still visited by his devotees.

Jezus Christus 

Jezus Christus zie ik als een eerste voorbereider van de Missie van Sri Sathya Sai Baba. ZIJN leven stond als in het teken van positieve veranderingen in de Mensheid. Hij predikte Liefde. ZIJN vrouwelijke metgezel in de vorm van Maria Magdalena is door de katholieke kerk niet in het juiste perspectief gezet. Vandaar dat mede daardoor het mannelijke aspect nu sterk overheerst. Na afloop van de transformatie zullen het mannelijke aspect en het vrouwelijke aspect aan elkaar gelijk zijn en elkaar volledig aanvullen, opdat daardoor de werkelijke kracht van de Mensheid dan pas echt gerealiseerd is.

***

Jesus Christ

I see Jesus Christ as a first preparer for the Mission of Sri Sathya Sai Baba. His life was dedicated to bringing positive changes to humanity. He preached Love. His female companion in the form of Mary Magdalene has not been portrayed in the correct perspective by the Catholic Church. Hence, partly due to this, the male aspect now strongly dominates. After the transformation, the male and female aspects will be equal and complement each other fully, so that the true power of humanity is realized.

Citaat

Pas op voor hoogmoed; wees je altijd bewust dat jullie slechts instrumenten zijn in mijn goddelijke missie van herstel van moreel gedrag (dharma). Probeer als zo’n instrument steeds efficiënter te worden. De goddelijke hand die het instrument gebruikt weet hoe en wanneer het moet worden toegepast. Wees deugdzaam en vermijd elk vooroordeel jegens anderen op basis van kaste, geloof, huidskleur, manier van aanbidding, status of mate van welstand. Alleen liefde kan het onkruid van hoogmoed in het hart uitroeien. Houd van alle wezens als evenzoveel vormen van God die in uiteenlopende rollen optreden.

Sri Sathya Sai Baba

(Uit de Gedachte van de dag van 27 januari 2021)

***

Quote

Beware of pride; always be aware that you are just instruments in my divine mission of restoring moral behavior (dharma). Try to become more and more efficient as such an instrument. The divine hand that uses the instrument knows how and when to apply it. Be virtuous and avoid any prejudice against others based on caste, religion, skin color, manner of worship, status or degree of wealth. Only love can eradicate the weed of pride in the heart. Love all beings as so many forms of God appearing in varying roles.


Sri Sathya Sai Baba

(From the Thought of the Day of January 27, 2021)

Weblinks

In willekeurige volgorde (In random order):

YouTube kanaal

In willekeurige volgorde (In random order):

Nederlandse Boeken

Engelse Boeken (English Books)