Druppels / Drops

Stroompje 001 / Stream 001

Gewaar worden 

Er is een achtergrond (Al-Bron / God) waartegen alles zichtbaar wordt. Dit is de voor de Mens zichtbare wereld waarin zich alle waarnemingen afspelen. Waarin de Mens lijkt toeschouwer te zijn.

***

Become aware

There is a backdrop (Well-of-All / God) against which everything becomes visible. This is the visible world for humans in which all observations take place. In which humans seem to be spectators.

Bewustzijn

Bewustzijn is er altijd, al of niet sluimerend. Zelfs in de droomloze slaap. Met het wakker worden begint ook het denken.

***

Consciousness

Consciousness is always present, whether dormant or not. Even in dreamless sleep. Thinking begins with waking up.

Lichaam

Wat je werkelijk bent is NIET je lichaam, alhoewel wij het meestal wel zo ervaren. Wij hebben zaken zoals: Gevoelens, Gedachten, Bezittingen, Verplichtingen enzovoort. Wat wij in werkelijkheid zijn is een onsterfelijke ziel die een onderscheiden deel is van "Al-Bron / God".

***

Body

What you really are is NOT your body, although we think we are. We have matters like: Feelings, Thoughts, Assets, Obligations and so on. What we really are is a soul that never die and is a known part of the "Well-of-All / God"

Al-Bron / God

Is niet te beschrijven. Vaak wordt het benaderd vanuit het standpunt wat het allemaal NIET is. Maar met een oneindig aantal keren "NIET" te hebben gedefinieerd, heb je de "Albron / God" nog steeds niet volledig gedefinieerd.

***

Well-of-All

It is indescribable. Often it is approached from the standpoint of what it is NOT. But even after defining it an infinite number of times as "NOT," you still haven't fully defined "Well-of-All / God".

Gewaarwording

Alhoewel je als "Al-Bron / God" niet te beschrijven bent, zijn we door ons Lichaam in staat wel te ervaren en te voelen. Dat schept voor ons een "Wereld" oftewel een "Universum"

***

Sensation

Although you, as "Well-of-All / God", is indescribable, we are able to experience and feel through our body. This creates a "World" or a "Universe" for us.

Loslaten

Laat los wat je altijd dacht die je was. Het bezorgt je alleen maar verdriet en zorgen.

***

Release

Let go of what you always thought you were. It only causes you sadness and worries.

Omarmen

Als je het wereldse kunt loslaten dan is er ruimte voor een gevoel van Liefde en Vrede. In feite is de "Al-Bron / God" een en al Liefde.

***

Embrace

If you can let go of the worldly, there is room for a feeling of Love and Peace. In fact, the "Al-Source / God" is all Love.

Film

In de grond van de zaak is er geen werkelijk verschil tussen Mensen. Maar voor diegenen die het Wereldse kunnen loslaten bestaat er niet zoiets als "Gehechtheid". Al het wereldlijke trekt dan als een soort film voorbij (gewoon popcorn eten dus).

***

Movie

Essentially, there is no real difference between people. However, for those who can let go of worldly things, there is no such thing as "attachment". All worldly things then pass by like a movie (just enjoy the popcorn).

Oorzaak

Alle dingen gebeuren zonder oorzaak of reden (zo zie je het als je alles hebt losgelaten). Meningen zijn slechts tijdelijk en zijn ook vaak aan verandering onderhevig. Er is geen onderscheid. Alles is "EEN"

***

Cause

All things happen without cause or reason (this is how you see it when you have let go of everything). Opinions are temporary and are often subject to change. There is no distinction. Everything is "ONE".

Wonderen

Het is moeilijk om van "Wonderen" te spreken in een omgeving waar alles mogelijk is. Wat je ook maar bedenkt, dat wordt meteen gecreëerd. Bij de "Gedachte" manifesteert het zich al.

***

Miracles

It's difficult to talk about "Miracles" in an environment where anything is possible. Whatever you imagine, it is immediately created. It manifests at the level of "Thought".

Beperkingen

Door allerlei (Bedachte) Beperkingen ben je in soort Keurslijf beland. Door te weten wie je werkelijk bent ben je in staat deze Beperkingen te onderscheiden.

***

Limitations

Due to all sorts of (imagined) Limitations, you have landed in a kind of Straitjacket. By knowing who you really are, you are able to distinguish these Limitations.

Natuurlijke Staat

De "Natuurlijke Staat" wordt bereikt zodra de Gehechtheid met het Lichaam verdwenen is (Je wordt als "Toeschouwer"). Daartoe is het behulpzaam jezelf (de materie) niet te beschrijven, te definiëren of te benoemen.

***

Natural State

The "Natural State" is achieved once the Attachment to the Body has disappeared (You become the "Observer"). To do this, it is helpful not to describe, define or name yourself (the matter).

Overgave

Geef je volledig over aan de Stroom van het Leven. Deze stroom slingert heen en weer tussen Pijn en Plezier. Problemen ontstaan door het stranden op een van deze Oevers. Geef je volledig over aan deze stroom.

***

Surrender

Surrender yourself completely to the Flow of Life. This flow oscillates back and forth between Pain and Pleasure. Problems arise from getting stranded on one of these Shores. Surrender yourself completely to this flow.