PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

EU GDPR  European Union’s General Data Protection Regulation 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația Dorna Tismana (A.D.T.)

Context:

A.D.T. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) conform Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). A.D.T. prelucrează datele cu caracter personal în condiții de siguranță și confidențialitate, respectând legislația în vigoare.

Scopurile colectării datelor:

Tipuri de date colectate:

Destinatarii datelor:

Transferul datelor în afara UE:

Transferul datelor în afara UE se poate face doar cu respectarea legislației specifice privind protecția datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate:

Exercitarea drepturilor:

Persoanele vizate pot exercita drepturile enumerate mai sus prin trimiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@dornatismana.ro sau la adresa de corespondență: str. Tismana nr. 153, loc. Tismana, jud. Gorj.

Consimțământul pentru marketing direct:

Persoanele vizate își pot exprima consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct prin completarea opțiunii "DA" sau "NU" din documentul de informare.


Acest rezumat oferă o viziune clară asupra prelucrării datelor cu caracter personal de către Asociația Dorna Tismana (A.D.T). Iată o recapitulare a principalelor puncte:


Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația Dorna Tismana

Asociația Dorna Tismana (A.D.T.) este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). A.D.T. prelucrează datele cu caracter personal în condiții de siguranță și confidențialitate, respectând legislația în vigoare.

Scopul colectării datelor:

Tipuri de date colectate:

Destinatarii datelor:

Transferul datelor în afara UE:

Transferul datelor în afara UE se poate face doar cu respectarea legislației specifice.

Drepturile persoanelor vizate:

Exercitarea drepturilor:

Persoanele vizate pot exercita drepturile enumerate mai sus prin trimiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail office@dornatismana.ro sau la adresa de corespondență: str. Tismana nr. 153, loc. Tismana, jud. Gorj.

Consimțământul pentru marketing direct:

Persoanele vizate își pot exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor personale în scop de marketing direct prin completarea opțiunii "DA" sau "NU" din documentul de informare.


PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

European Union’s General Data Protection Regulation https://eugdprcompliant.com/ 

ASOCIATIA DORNA TISMANA este înregistrată oficial ca si operator al Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la:

Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  - Număr Registrul General: 22415 din data: 08/10/2019                            

         Asociația DORNA TISMANA - A.D.T prelucrează datele cu caracter personal, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

A.D.T prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate cu ocazia realizării atribuţiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/contractuale si/sau participării la târgurile/expoziţiile/evenimentele/seminariile/conferintele/cursurile organizate de A.D.T, ori de catre parteneri comerciali/contractuali, precum si in sistemul Cameral,  şi/sau în incinta imobilului A.D.T situat în Tismana, jud. Gorj.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră,  dacă sunt oferite cu buna ştiinţă, de bunăvoie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea A.D.T, de exemplu prin documente pre-contractuale, cereri tip, adeziuni şi/sau documente contractuale.

În vederea executării contractului încheiat cu A.D.T, a indeplinirii solicitarii persoanei vizate, a  realizării atribuţiilor stabilite de lege şi a desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) ale A.D.T, precum şi a aplicării prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal (legislaţia internă şi dreptul comunitar), A.D.T are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

A.D.T nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricţionarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.

În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a A.D.T, inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile, expoziţiile, seminariile, conferintele, cursurile şi/sau alte evenimente specializate organizate de A.D.T, ori de catre parteneri comerciali/contractuali, precum si in sistemul Cameral,  şi/sau în incinta imobilului A.D.T situat în Tismana, jud. Gorj,  precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal, precum: numele si prenumele, semnătura, telefon/fax, e-mail, loc de muncă, funcţia, CNP, domiciliul, statutul pe piata muncii, stare civila, numele parintilor, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.    

 Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către A.D.T, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt, după caz:

-           Clienţii persoane fizice ai A.D.T, (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali; grup tinta

-        Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii,  locatari etc.- actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice

 -Angajati

Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate si corecte. Refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea derulării relaţiei contractuale/de afaceri şi/sau imposibilitatea furnizării serviciilor A.D.T

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către A.D.T, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor A.D.T si/sau participării la evenimentele organizate de A.D.T şi/sau în incinta imobilului A.D.T situat în Mun. Tismana, jud. Gorj, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).   

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: 

-           Îndeplinirea atribuţiilor legale ale A.D.T;

-           Îndeplinirea de catre A.D.T a solicitarii persoanei vizate;

-           Organizarea de evenimente specializate, seminarii, conferinte, cursuri, târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări;

-           Derularea activităţii comerciale/contractuale a A.D.T;

-           Educatie si cultura;

-           Resurse umane;

-           Selectie si plasare forta de munca;

-           Servicii de comunicatii electronice; obtinerea semnaturii electronice extinse;

-           Inscrierea de ipoteci in Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare;

-           Servicii de consultanta de orice fel; redfactari acte, contracte, diferite documente; 

-           Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de  A.D.T;

-           Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;

-           Management operaţional;

-           Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

-           Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

-           Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

-           Activităţi de audit şi control/supraveghere;

-           Arhivare, scopuri statistice; 

-           Colectare debite/Recuperare debite restante;

-           Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.;

 A.D.T va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de A.D.T şi sau în incinta A.D.T şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres si anterior.

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

-        Clienţi persoane fizice ai A.D.T (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale); grup tinta

-        Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai A.D.T, autorităţi/instituţii publice;

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi: 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing direct) reprezintă un scop adiţional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului şi nu condiţionează realizarea obiectului prezentului contract (ex: furnizarea/prestarea serviciilor). În aceasta situaţie, prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza doar cu consimţământul dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat.  

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de A.D.T, doar cu consimţământul dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat, în anumite cazuri, cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing direct, concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru atribuţiile şi serviciile A.D.T, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al A.D.T, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai A.D.T, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare generală

Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generala (Codul numeric personal - CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.) vor putea fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesara stabilirea identităţii persoanelor vizate şi prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, A.D.T va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor A.D.T, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere, îşi va retrage consimţământul în cazul prelucrării datelor cu caracter personal în scop de marketing direct (cu excepţia situaţiei în care A.D.T prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, şi/sau nu îşi va retrage consimţământul în caz de marketing direct, aceste date vor fi arhivate de către A.D.T pe durata de timp prevăzută în procedurile interne A.D.T şi/sau vor fi distruse. 

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Prin citirea şi semnarea prezentului contract, Persoanele vizate confirmă că au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresata A.D.T, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. 

Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către A.D.T să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care A.D.T demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, A.D.T este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză. 

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către A.D.T constituie elemente determinante pentru realizarea atribuţiilor stabilite de lege, derularea activităţii comerciale/contractuale şi/sau accesarea serviciilor oferite de A.D.T. 

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, A.D.T poate:

-           fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

-           fie să refuze să dea curs cererii.

 În cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, A.D.T este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul A.D.T de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul din cadrul A.D.T cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@dornatismana.ro s au la următoarea adresă de corespondenţă: str. Tismana nr. 153, loc. Tismana, jud. Gorj. 

Prin semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/tă corect, complet, precis, aţi luat la cunoştinţă, înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu:

-        prevederile cuprinse în prezentul document;

-        prevederile cuprinse în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale A.D.T privind protecţia datelor cu caracter personal (în situaţia  în care contractul intră sub incidenţa acestor Condiţii). Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale A.D.T sunt disponibile pe website-ul A.D.T.ro.

-        faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislaţia în vigoare, în prezentul document precum şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale A.D.T (în situaţia în care contractul intră sub incidenţa acestor Condiţii) va fi efectuată în toate cazurile, atât pentru executarea prezentului contract, îndeplinirea obligaţiilor legale ori pentru realizarea intereselor legitime ale A.D.T, cât şi în baza consimţământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber şi informat ( în cazul prelucrării datelor personale în scop de marketing direct);

-        faptul că, A.D.T nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopurilor menţionate în prezentul document şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale A.D.T (după caz), cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

De asemenea, prin citirea şi semnarea acestui document, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute de legislaţia specifică privind protecţia datelor cu caracter personal.

 Totodată, îmi exprim, pe baza opţiunii de mai jos, consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scop de marketing direct:

 

DA —         NU —                               Semnătura__________Reprezentant Legal/Convenţional

 

 

DA —         NU —                               Semnătura___________________Persoana de contact 

 

                A.D.T                                                                         Partener    

         ______________                                                          ________________

_____________________________________________________________________

Numele si Funcţia altor persoane autorizate prin semnătura din partea parţilor contractante