AVANA FORUMO

KONKURSY, PRZEGLĄDY, FESTIWALE, GALERIE... ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU ESPERANCKIEGO

KONKURSOJ, TRARIGARDOJ, FESTIVALOJ, GALERIOJ... DE SILEZIA ESPERANTO ASOCIO

TWÓRZ I BAW SIĘ RAZEM Z NAMI!

V MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEGLĄD INTERPRETACJI WROCŁAW 2023
„JESTEM Z...”

PODSUMOWANIE KONKURSU

                              18 listopada 2023 roku w gościnnych progach Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście, przy ul. Dubois 5 odbył się V Międzypokoleniowy Przegląd Interpretacji. 

Wśród 72 osób, które zaprezentowały się licznie zgromadzonej publiczności przewinął się barwny korowód występujących - prawdziwie międzygeneracyjny, ale też  międzynarodowy. W Przeglądzie wzięły udział dzieci z kilku szkół podstawowych (Sz. P nr 9, 61,107), duety i tria rodzinne (najczęściej babcie lub dziadkowie z wnukami), niemieckojęzyczny Chór Heimatsänger , białoruska młodzież z chóru "Letapis", energetyczny zespół taneczny "Nestor" z wrocławskiego UTW AWF oraz członkowie Śląskiego Związku Esperanckiego w różnych konfiguracjach, którzy również realizują się artystycznie - w grupach tańczących czy śpiewających. Prezentacje były bardzo urozmaicone  - poprzez poezję własną jak i interpretowaną, występy taneczne i muzyczne, inscenizacje aż do profesjonalnej prezentacji tańców i pieśni białoruskich. 

Doskonale zaangażowali się w przygotowania i przebieg imprezy gospodarze miejsca - pan Dyrektor Krzysztof Słupianek, Pan wicedyrektor Piotr Matuszewski i inne osoby, które aktywnie wspierały nas podczas całego przedsięwzięcia.

Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu

"Dawno nie obserwowałam imprezy tak sprawnie przebiegającej od strony technicznego jej zabezpieczenia i sprawiającej, że wszyscy znaleźli w jej programie coś interesującego. Ujęły mnie również sceny dzieci, które dołączały do tańczących na scenie. Może następnym razem należy zwiększyć czujność na takie przejawy zaangażowania publiczności?

Było serdecznie i bardzo radośnie! " (B.U)
V MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEGLĄD INTERPRETACJI WROCŁAW 2023
„JESTEM Z...”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w V Międzypokoleniowym Przeglądzie Interpretacji Wrocław 2023.

W tym roku nasze spotkanie odbędzie się pod hasłem „Jestem z …”

Jestem z…, z jakiegoś MIEJSCA? Jestem z…, z KIMŚ? A może Jestem z…, bo z CZYMŚ przychodzę do Was...

Co kryje się pod pojęciem MIEJSCA, KOGOŚ, CZEGOŚ...?

Przekonajmy się na Przeglądzie!

Możemy "to" przedstawiać recytując, śpiewając, tańcząc, inscenizując...; indywidualnie, w parach lub większych grupach; po polsku, w Esperanto lub w innym języku europejskim.


Spotkajmy się więc 18 listopada 2023 r. o godzinie 12.00 

w Młodzieżowym Domu Kultury we Wrocławiu 

przy ul. Dubois 5!

 Śląski Związek Esperancki

INFORMACJE OGÓLNE O PRZEGLĄDZIE (2023)

Organizatorem Międzypokoleniowego Przeglądu Interpretacji (zwanego dalej: Przeglądem) jest Śląski Związek Esperancki, 50-011 Wrocław, ul. Kościuszki 35/B.

 

Przegląd odbywa się w wybraną przez Organizatora sobotę w terminie od 10.10.2023 do 18.11.2023 r.

W tym roku jest to data 18.11.2023, godzina 12.00

 

Przegląd adresowany jest do osób w każdym wieku.

 

Cele Przeglądu:

wspieranie i rozwój więzi międzypokoleniowych; rozwój i promocja talentów językowych i artystycznych; rozbudzanie zainteresowań lingwistycznych poprzez rozpowszechnianie języka esperanto oraz pokazanie jego wartości i użyteczności.

 

Tematyka Przeglądu:

Odnosi się do hasła „Jestem z...”.

 

Praca na Przegląd:

Dotyczy tematyki Przeglądu. Obejmuje:

      Występ (recytacja, śpiew, inscenizacja, taniec) zrealizowany przez indywidualne osoby, pary /grupy uczestników konkursu.

   Czas występu: do 3 minut.

Teksty i prezentacje mogą być w języku polskim, w języku esperanto lub innych językach europejskich. Teksty nie mogą być obsceniczne, pozbawione szacunku do ludzi ani naruszające dobra osobiste innych osób.

 

Uczestnicy Przeglądu:

Osoby indywidualne w każdym wieku oraz pary lub grupy występujących w Przeglądzie.

 

Warunki udziału w Przeglądzie :

Warunkiem jest:

1) Zrealizowanie występu w dniu Przeglądu i zgodnie z warunkami jego regulaminu

i

2) Kompletne i właściwe wypełnienie formularza Zgłoszenia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych i opublikowanie pracy konkursowej (wzór Zgłoszenia wraz z oświadczeniem – załącznik do niniejszego Regulaminu)
przez zgłaszające się do Przeglądu osoby dorosłe oraz rodziców/opiekunów niepełnoletnich uczestników Przeglądu i terminowe dostarczenie tego dokumentu do Organizatora Przeglądu 11.11.2023 r.

a)  mailowo na adres konkursowy: interpreta.konkurso@gmail.com - w formie skanu (lub wyraźnego zdjęcia);

b)  lub adres pocztowy: Śląski Związek Esperancki, 50-011 Wrocław (Polska), ul. Kościuszki, nr 35/B z dopiskiem: „Interpreta”;

c) osobiście – adres jak j.w.

 

Uwaga: Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odrzucenia pracy konkursowej ze względu na jej niski poziom (artystyczny, techniczny).

 

Przebieg Przeglądu:

1.   Wypełnione Zgłoszenia (a w tym wymagane zgody - oświadczenie) i dostarczone w wymaganym terminie są podstawą do akceptacji występu danej osoby/osób.

2.   Jury ocenia generalnie uczestników – indywidualnych i par/grup w kategoriach językowych i wiekowych oraz ze względu na rodzaj występu. W ocenie pod uwagę brane są: zgodność interpretacji z tematyką Przeglądu, poprawność językowa, pomysłowość, oryginalność pracy. Ogólna ocena jako wnioski z Przeglądu będzie przedstawiona przez Przewodniczącego Jury.

 

Dodatkowe informacje:

Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania występów i innych, związanych z udziałem w Przeglądzie. Organizator zastrzega sobie prawo prezentacji i publikacji (nieodpłatnych) prac, tekstów, nagrań i fotografii z Przeglądu. Na potrzeby Przeglądu przetwarzane są dane osobowe: imiona i nazwiska uczestników, adresy mailowe, nazwy i adresy szkół.

Zgłoszenie szkoły lub innej instytucji edukacyjnej do Przeglądu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem Przeglądu.

DOKUMENTY - ZGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

 Śląski Związek Esperancki

KREU KAJ LUDU KUN NI !

INTERGENERACIA INTERPRETA TRARIGARDO
5-A EDICIO VROCLAVO 2023

„MI ESTAS DE…” Ni elkore invitas vin partopreni

en la 5-A INTERGENERACIA INTERPRETA TRARIGARDO, Vroclavo 2023

Ĉi-jare nia renkontiĝo okazos sub la devizo "MI ESTAS DE..."

Mi estas de..., de iu LOKO? Mi estas kun..., kun IU? Aŭ eble mi estas kun…, ĉar mi venas al vi kun IO...

Kion signifas la koncepto LOKO, IU, IO...?

Ni eksciu pri tio dum la Trarigardo

Ni povas "tion" prezenti deklamante, kantante, dancante, surscenigante...; individue, en paroj aŭ pli grandaj grupoj; en la pola lingvo, en Esperanto aŭ en alia eŭropa lingvo.

Do, ni renkontiĝu la 18-an de novembro 2023 je la 12:00 en la Junulara Kultura Centro en Vroclavo 

ĉe ul. Dubois 5!


Silezia Esperanto-Asocio

ĜENERALAJ INFORMOJ PRI LA TRARIGARDO (2023)

La Organizanto de la INTERGENERACIA TRARIGARDO DE INTERPRETADO (ĉi-poste: la Trarigardo) estas Silezia Esperanto-Asocio, ul. Kościuszki 35/B PL 50-011 Wrocław,

 

La Trarigardo okazas en elektita de Organizanto sabato inter 11-a de oktobro kaj 18-a de novembro 2023

 

La Trarigardo estas adresita al homoj en ĉiu aĝo.

 

Celoj de la Trarigardo: apogo kaj disvolvo de intergeneraciaj ligoj,  disvolvo kaj promociado de lingvaj kaj artaj talentoj; veko de lingvaj interesiĝoj per disvastigo de Esperanto kaj montrado de ĝia utileco kaj valoroj

 

Temaro de la Trarigardo rilatas al la devizo "MI ESTAS DE ..”

 

La konkursa verko rilatas al temaro de la konkurso kaj ampleksas:

Prezentadon (recitadon, kantadon, surscenigon, dancon) realigitan de individuaj personoj, paroj aŭ grupoj de personoj

Tempo de la prezentado – ne pli ol 3 minutojn

La tekstoj kaj prezentadoj povas esti en la pola, Esperanto aŭ en alia eŭropa lingvo. La tekstoj ne povas esti obscenaj, senigitaj de estimo al homoj aŭ malobservantaj la personajn rajtojn de aliuloj.

 

Partoprenantoj de la Trarigardo:

Individuaj personoj en ĉiu aĝo, paroj aŭ grupoj de personoj, kiuj prezentiĝas en la Trarigardo

 

Kondiĉoj de partopreno en la Trarigardo:
1) Realigo de prezentado en la tago de la evento konforme kun la kondiĉoj de ĝia regularo

2) Kompleta kaj ĝusta plenigo de la Aliĝilo kun konsentoj pri prilaborado de personaj datumoj kaj por publikigo de la konkursa verko (la Aliĝilo estas aldonita al ĉi tiu Regularo) fare de plenkreskuloj aliĝintaj al la Konkurso aŭ gepatroj/prizorgantoj de neplenkreskaj personoj kaj ĝustatempa transdono de ĉi tiu dokumento al la Organizanto de la Konkurso - ĝis la tago 11.11.2023:
a) retpoŝte al la konkursa adreso: interpreta.konkurso@gmail.com - en la formo de skano (aŭ klara foto)

b) aŭ al poŝta adreso: Silezia Esperanto-Asocio,  PL 50-011 Wrocław (Pollando),   ul. Kościuszki, n-ro 35/B, kun aldona noto „Interpreta“

c) aŭ persone liveri al sidejo de la Asocio (adreso, kiel supre).

Noto: La Organizanto de la Konkurso rezervas al si la rajton malakcepti la konkursan verkon pro ĝia malalta valoro (arta aŭ teknika).

 

La sinsekvo de la Trarigardo:

1. Bazo por akcepti prezentadon de apartaj personoj estos plenigitaj aliĝiloj (kun postulataj konsent-deklaroj), kiuj estos liveritaj ĝustatempe al la Organizanto de la Konkurso

 2. La ĵurio pritaksas ĝenerale la partoprenantojn – individuajn, parojn/grupojn laŭ lingvaj kaj aĝaj kategorioj kaj laŭ la speco de la prezentado. La pritaksado konsideras: konformecon de la interpreto kun la temo de la Trarigardo, lingvan ĝustecon, kreemon kaj originalecon de la verko. La ĝenerala takso kiel konkludoj estos prezentita de la Prezidanto de la Ĵurio.

 

Aldonaj informoj: La Organizanto ne kovras la kostojn ligitajn kun kreado de la konkursaj verkoj kaj aliajn ligitajn kun partopreno en la Trarigardo. La Organizanto rezervas al si la rajton por prezentado kaj senpagaj publikigadoj de la konkursaj verkoj, tekstoj, fotoj, son- kaj voĉregistroj. Por bezonoj de la Konkurso estas uzataj personaj datumoj: antaŭnomoj kaj familiaj nomoj de la partoprenantoj, retadresoj, nomoj kaj adresoj de la lernejoj.

Aliĝo de la lernejo aŭ alia eduka institucio al la Trarigardo estas samtempe  konsento de la direktoro, instruistoj kaj gepatroj por kolekto kaj uzo de la personaj datumoj en la sfero ligita kun korekta sinsekvo de la Konkurso.

DOKUMENTOJ - ALIĜILA FORMULARO

Ni kore invitas al komuna ludo!

Silezia Esperanto-Asocio
VROCŁAW/ VROCLAVO 2023