AVANA FORUMO

KONKURSY, PRZEGLĄDY, FESTIWALE, GALERIE... ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU ESPERANCKIEGO

KONKURSOJ, TRARIGARDOJ, FESTIVALOJ, GALERIOJ... DE SILEZIA ESPERANTO ASOCIO

TWÓRZ I BAW SIĘ RAZEM Z NAMI!

IV MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEGLĄD INTERPRETACJI WROCŁAW 2022
„MÓJ ŚWIAT - NASZ ŚWIAT”

PODSUMOWANIE KONKURSU


Zakończyliśmy IV edycję
MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZEGLĄDU INTERPRETACJI WROCŁAW 2022 „MÓJ ŚWIAT - NASZ ŚWIAT”.

W naszym przeglądzie wzięło udział 22 osób a pokazano w sumie 117 bardzo różnorodnych prac – nagrania z piosenkami, tańcami, zdjęcia, fotografie obrazów i rękodzieła, także własne teksty (prozatorski i poetyckie). Było ciekawie i kolorowo.

Część prac można było zobaczyć „w oryginale” na wystawie „Mój świat - nasz świat”, która gościła w Bibliotece „Grafit” (ul. Namysłowska 8). Ekspozycja obejmowała ok. 80 prac. Wystawa prezentowała wiele obrazów wykonanych różnymi ciekawymi technikami. Można też był obejrzeć rękodzieło (ozdoby świąteczne), fotografie i nie tylko.


Śląski Związek Esperancki

KONKURSA RESUMO


Ni finis la 4-an eldonon de
INTERGENERACIA KONKURSO DE INTERPRETADO
WROCŁAW 2022 "MIA MONDO - NIA MONDO".

En nia trarigardo partoprenis 22 personoj kaj entute estis montritaj 117 tre diversaj verkoj – sonregistraĵoj kun kantoj, dancoj, fotoj, fotoj de pentraĵoj kaj de manfaritaĵoj, kaj ankaŭ propraj tekstoj (prozaj kaj poeziaj). Estis interese kaj bunte.

Kelkaj el la verkoj estis videblaj "en la originalo" ĉe la ekspozicio "Mia mondo - nia mondo", kiu estis gastigita en la Biblioteko "Grafit" (str. Namysłowska 8). La ekspozicio enhavis ĉirkaŭ 80 verkojn. La ekspozicio prezentis multajn pentraĵojn faritajn per diversaj interesaj teknikoj. Vi povis ankaŭ vidi manfaritaĵojn (kristnaskajn ornamaĵojn), fotojn kaj ne nur.


Silezia Esperanto-Asocio

IV MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEGLĄD INTERPRETACJI WROCŁAW 2022
„MÓJ ŚWIAT - NASZ ŚWIAT”

Zapraszamy Wszystkich do wzięcia udziału w naszym
MIĘDZYPOKOLENIOWYM PRZEGLĄDZIE INTERPRETACJI WROCŁAW 2022.
Tegoroczne hasło to: „MÓJ ŚWIAT - NASZ ŚWIAT”.

Czym pięknym i dobrym się otaczam, co wybieram, co kocham... Co mnie inspiruje, rozwija, przynosi radość, ubarwia moje życie i nadaje mu sens.... Co mnie interesuje w czasie wolnym od obowiązków.... Moje hobby?... Co robię z pasją, chętnie, inaczej niż wszystko inne.... Zapraszam cię do mojego świata i chętnie zagoszczę w twoim.....
Zachwycajmy się tym co robimy....
Świat jest piękny!...

W naszym konkursie a właściwie przeglądzie - nie ma cennych materialnych nagród (choć są pamiątki konkursowe dla każdego uczestnika), bo nie chodzi o rywalizację. Chodzi o to, żeby być inspiracją dla innych, zaprosić do własnego świata, pokazać, że w naszym codziennym życiu coś się wydarzyło, coś ciekawego się robi, i – po prostu – to co nam w duszy gra!

Do DZIEŁA!

INFORMACJE OGÓLNE O PRZEGLĄDZIE

MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEGLĄD INTERPRETACJI adresowany jest do osób w każdym wieku. Jego tegorocznym hasłem jest „MÓJ ŚWIAT - NASZ ŚWIAT”.


Praca konkursowa powinna dotyczyć tematyki konkursu i obejmuje:

  • Interpretację obrazu (wybranego zdjęcia z własnych zbiorów, fotografii pracy plastycznej, rękodzieła) - w postaci opisu, historii, zdarzenia - związanych z danym obrazem (opis do 1 strony A4).

  • Krótki utwór poetycki.

  • Występ (recytacja, śpiew, inscenizacja) zrealizowany przez indywidualne osoby, pary/grupy osób (także międzypokoleniowe). Występ - nie dłuższy niż 3 minuty (może być krótszy) - musi być opublikowany na YouTube (może to być kanał Organizatora) a link do tej publikacji przysłany do Organizatora (do Śląskiego Związku Esperanckiego).

Teksty i prezentacje mogą być w jednym z dwóch języków: w języku polskim lub w języku esperanto.


Prace prezentowane są na stronie konkursów i przeglądów Śląskiego Związku Esperanckiego (wraz z krótką notką biograficzną Autora/Autorów i fotografią): https://sites.google.com/view/avanaforumo.

W sprawach dotyczących Konkursu Interpretacji można się komunikować poprzez maila: avanaforumo@gmail.com

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1) zapoznać się dokładnie z regulaminem konkursu

2) wypełnić i podpisać formularz zgłoszenia

3) wypełnić i podpisać oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy konkursowej (na niniejszych stronach www).

Regulamin Przeglądu i wzory dokumentów znajdują się w zakładce „REGULAMIN MKI 2022/MKI-REGULOJ 2022”.

Skany lub zdjęcia wypełnionych i podpisanych dokumentów należy przesłać elektronicznie na adres mailowy: avanaforumo@gmail.com.

Dopuszcza się przesłanie podpisanych dokumentów na adres pocztowy organizatora: Śląski Związek Esperancki, ul. Kościuszki 35/B, 50-011 Wrocław (Polska) z dopiskiem „Interpreta” (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiste dostarczenie ich do siedziby Związku (adres j.w.).

Prace konkursowe powinny być dostarczone mailowo na adres: avanaforumo@gmail.com lub w przypadku nagranych występów powinny zostać przysłane linki do publikacji na YouTube.


Prace i podpisane dokumenty (zgłoszenie i oświadczenie) powinny być dostarczone Organizatorowi do dnia: 30.11.2022 roku.


Jury ocenia prace konkursowe pod względem zgodności danej pracy z tematyką przeglądu, wymogami formalnymi i możliwością ich zamieszczenia na w/w stronie internetowej avana forumo (publikacja w sieci)

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

Śląski Związek Esperancki
KREU KAJ LUDU KUN NI !

4a INTERGENERACIA KONKURSO DE INTERPRETADO VROCLAVO 2022
“ MIA MONDO - NIA MONDO ”
Ni invitas ĉiujn partopreni nian
INTERGENERACIAN INTERPRETAN KONKURSON WROCŁAW 2022.
La ĉi-jara devizo estas: "MIA MONDO - NIA MONDO".


Kiuj belaj kaj bonaj aferoj ĉirkaŭas min, kion mi elektas, kion mi amas...? Kio inspiras min, evoluigas min, alportas ĝojon, kolorigas mian vivon kaj donas al ĝi signifon....? Kio interesas min en mia libera tempo.... Miaj ŝatokupoj?... Kion mi faras kun pasio, volonte, male al io alia.... Mi invitas vin al mia mondo kaj mi volonte gastos en la via.....
Ni admiru, kion ni faras.... La mondo estas bela!...
En nia konkurso, aŭ pli ĝuste trarigardo, ne ekzistas
valoraj materiaj premioj (kvankam ekzistas konkursaj memorindaĵoj por ĉiu partoprenanto), ĉar ne temas pri konkurado. Temas pri inspiro por aliaj, invito al via propra mondo, montrado, ke en nia ĉiutaga vivo io okazis, io interesa fariĝas kaj - simple – ekspono, kio ludas en nia animo!

Ek al la LABORO!

ĜENERALAJ INFORMOJ PRI LA KONKURSO

LA INTERGENERACIA INTERPRETA KONKURSO estas adresita al homoj en ĉiu aĝo. Ĝi havas karakteron de trarigardo. Ĝia slogano ĉi-jare estas "MIA MONDO - NIA MONDO".

Konkursa verko devas koncerni la temon de la konkurso kaj inkluzivi:

  • Interpretadon de la bildo (elektita foto el propraj kolektoj, fotoj de artaĵoj aŭ manfaritaĵoj) - en la formo de priskribo, rakonto, evento - rilata al donita bildo (priskribo ĝis 1 A4-paĝo).

  • Mallongan poeziaĵon.

  • Prezentadon (ekzemple deklamadon, kantadon, surscenigon) realigitan de individuoj, paroj / grupoj de homoj (ankaŭ intergeneraciaj). La prezentado - ne pli longa ol 3 minutoj (eble pli mallonga) - devas esti publikigita ĉe YouTube (ĝi povas esti la kanalo de la Organizanto) kaj la ligilo al ĉi tiu eldonaĵo sendita al la Organizanto (al Silezia Esperanto-Asocio).

La tekstoj kaj prezentadoj povas esti en unu el du lingvoj: la pola kaj/aŭ Esperanto.

La verkoj estas prezentitaj en la retejo de la konkursoj kaj trarigardoj de Silezia Esperanto-Asocio (kune kun mallonga biografia noto de la Aŭtoro / Aŭtoroj kaj kun foto): https://sites.google.com/view/avanaforumo.

Pri la aferoj rilataj al la Konkurso de Interpretado, vi povas komuniki per retpoŝto: avanaforumo@gmail.com


Por partopreni la konkurson:

1) legu atente la regulojn de la konkurso

2) kompletigu kaj subskribu la aliĝilon

3) kompletigu kaj subskribu deklaron – konsenton pri la prilaborado de personaj datumoj kaj publikigo de la konkursa enskribo (en ĉi tiuj retejoj).

La Regularo de la Konkurso kaj dokumentaj ŝablonoj troviĝas en la ligilo „REGULAMIN MKI 2022/MKI-REGULOJ 2022”.

Skanoj aŭ fotoj de kompletigitaj kaj subskribitaj dokumentoj devas esti senditaj elektronike al la sekva retpoŝta adreso: avanaforumo@gmail.com.

Estas permesite sendi subskribitajn dokumentojn al la poŝta adreso de la organizanto: Silezia Esperanto-Asocio, ul. Kościuszki, n-ro 35 / B, 50-011 Vroclavo (Pollando) kun la komentario "Interpreta" (decidas dato de la poŝta stampo) aŭ liveru ilin persone al la sidejo de la Asocio (adreso kiel supre).

Konkursaj verkoj estu liverataj retpoŝte al la sekva adreso: avanaforumo@gmail.com aŭ se temas pri registritaj prezentoj, ligiloj al publikaĵoj en YouTube estu senditaj.

La verkoj kaj subskribitaj dokumentoj (aliĝilo kaj deklaro) devas esti liveritaj al la Organizanto ĝis: 30.11.2022.

La ĵurio taksas la konkursajn enskribojn laŭ konformeco de la donita enskribo al la konkursa temo, formalaj postuloj kaj la eblo meti ilin en la supre menciitan retejon avana forumo (publikigo en la retejo).

Ni kore invitas al komuna ludo!

Silezia Esperanto-Asocio

KOMITET ORGANIZACYJNY / LA ORGANIZA KOMITATO

Teresa Pomorska (przewodnicząca Śląskiego Związku Esperanckiego / prezidantino de Silezia Esperanto-Asocio) - Koordynacja Konkursu / Kunordigado de la Konkurso

Urszula Osłońska - Konsultacje i wsparcie techniczne dla Uczestników Konkursu / Konsultado kaj teknika apogo por Partoprenantoj de la Konkurso. Urszula Osłońska dostępny jest pod adresem urszula.o50@gmail.com
i pod numerem telefonu 533-413-503.

Janina Łotysz - Komunikacja i promocja / Komunikado kaj promocio

Bogdan Dembiec – Tłumaczenia i korekty / Tradukoj kaj korektoj

Pavol Petrik – Tłumaczenia i korekty / Tradukoj kaj korektoj

Danuta BiadaczWspółpraca merytoryczna / Substantiva kunlaboro

Jagoda Meckier - Redakcja / redaktado
Fot. https://pixabay.com