Tilbageblik

Skolerne i Vejen er fyrtårne i DK ift. at implementere arbejdet med Vurdering For Læring, VFL med inspiration fra Oslo. Med Slemmen, Utdanningsdirektoratet, skoler i Oslo Kommune, Kompetencehuset i Oslo som sparringspartnere, samt studieture i 2014/15, anbefalede arbejdsgruppen efterfølgende VFL til skolelederne. Det blev vedtaget, at VFL skal være den røde tråd i skolens daglige praksis og synlig på forvaltnings-, ledelses-, lærer- og elevniveau.

VFL er optaget af lyst og motivation til at lære. Lærerne arbejder målrettet med, at undervisningen skaber situationer og muligheder for glæden ved at lære nyt, øge engagementet i egen læring, åbne for nysgerrighed og udforskertrang. Det fordrer et læringsrum med en tydelig klasseledelse, hvor læringsmiljøet bygger på tillid, fejl bruges konstruktivt, anerkendelse, gensidig respekt samt tydelige og klare forventninger til det, der skal læres, i form af mål og kriterier som viser vej. Der arbejdes med tegn på læring og tegn på deltagelse/elevens læringsmuligheder (EVA,2014) samt feedback på flere niveauer.


Overordnet drejer det sig om at få fire grundlæggende principper for VFL i spil (Slemmen): hvor eleverne forstår, hvad der skal læres og forventes af dem, får tilbagemeldinger som fortæller om arbejdet/præstationen, får fremovermeldinger og er involveret i vurderingen af eget arbejde og faglige udvikling. Slemmens 10 vejledende grundsætninger for arbejdet med vurdering for læring i læringsrummet er i spil. Det betyder fokus på formativ og fremadrettede vurdering. Målet med formativ vurdering er at hjælpe med at skærpe elevbevidstheden på tegn på læring. Elevinvolvering i egen læring er en betydningsfuld forudsætning for at føle ejerskab samt udvikle selvreguleret læring (nr.1 på Hatties liste effekt 1.44).

Læringsmålene er en styring og fokusering af aktiviteterne samt styring og fokusering af elevernes blik. Det kræver en forståelse af, hvordan vi lærer, samt indsigt og viden om hvad det er der skal læres, altså en interesse for elevens konstruktion af viden. “Know thy impact” - Kend jeres påvirkning! - siger Hattie. Lærer og elever må kende de enkelte læringsmål og kriterier for målopfyldelse af lektionen og have viden om i hvilken omfang den enkelte opfylder disse kriterier og ikke mindst vide hvad næste skridt er, i lyset af spændingsfeltet mellem elevens nuværende viden, forståelse og kriterierne for:” Hvor er jeg på vej hen, hvordan klarer jeg mig, hvor skal jeg hen herfra (Hatties feedbackspørgsmål)?


VFL er med til at gøre det muligt at holde fokus på elevernes læring og progression. Det kræver en tydelighed og gennemskuelighed i undervisningen. Denne tydelighed kommer når de didaktiske overvejelser kobles med evaluering, feedback og diagnostik. Når elevens læring og progression er i centrum skal der være en tydelig sammenhæng mellem læring og undervisning. Det betyder, at lærerintensioner med undervisning skal være tydelige og elevbevidsthed om egne læringsmål, altså en undervisning, der er funderet i analyse og vurdering. Slemmens ti principper ser vi som en brugbar vej for alle, der arbejder med VFL.

Vurdering for læring i Vejen Kommune

Folkeskolereformen har fokus på elevernes læring, at der arbejdes med synlige læringsmål, høje forventninger til eleven og konstruktiv feedback (FFM,UVM 2015). For at imødekomme dette arbejder Vejen kommune med VFL. Tænkningen i VFL er optaget af elevens lyst og motivation til at lære. Der arbejdes med beviser for læring og feedback på flere niveauer. Læring og progression vurderes løbende i form af formativ vurdering og fremovermeldinger, som involverer og bevidstgør eleven om læringsprocesser. Elevens involvering i egen læring er en betydningsfuld forudsætning for at føle ejerskab samt udvikle selvreguleret læring. Et væsentlig element er arbejdet med læringsmakker. Målet med den formative vurdering er at hjælpe med at skærpe elevens bevidsthed på tegn på læring. Til dette anvendes tre feedbackspørgsmål (Hattie,2014):

● Hvor er jeg (eleven) på vej hen?

● Hvordan kommer jeg derhen?

● Hvad er mit næste skridt?

Overordnet drejer det sig om at få Slemmens (Slemmen, 2012) fire grundlæggende principper for VFL i spil:

● Eleverne forstår, hvad de skal lære og hvad der forventes af dem.

● Eleverne får tilbagemeldinger, som fortæller om kvaliteten af arbejdet eller præstationen.

● Eleverne får råd om, hvordan de kan forbedre sig.

● Eleverne er involveret i og forpligtet på egen læring ved blandt andet at vurdere eget arbejde og egen faglige udvikling. Slemmen udfolder ovenstående principper i 10 vejledende grundsætninger for arbejdet med vurdering for læring i læringsrummet.

Historik

Skoleåret 2014/15

 • Udarbejdelse af implementeringsplan for arbejdet med VFL fra forvaltningen
 • Udarbejdelse af en "VFL-Pixihæfte" med beskrivelse af centrale temaer i vurderingsfeltet
 • Udarbejdelse af inspirationsmateriale til arbejdet med VFL i praksis
 • Etablering af netværk med VFL-ressourcepersoner
 • Løbende drøftelse på skoleledermøder
 • Kompetenceløft på forskellige niveauer
  • Uddannelse af VFL-ressourcepersoner (intensivt 3 dags kursus v. Gyldendal Kompetence, Norge (19 lærere og 6 konsulenter)
  • Studieture til Oslo for lærere / skoleledere / forvaltning
  • Lederseminar med oplægsholder fra Norge (skoleleder og VFL ekspert)
  • Fælleskommunal pædagogisk dag for alle skolepædagoger / lærere /skoleledelser / forvaltning / politikere med oplæg af VFL-lærer og kursusholder fra Norge

Skoleåret 2015/16

 • Studieture til Oslo for lærere / pædagoger
 • Implementering af VFL
 • Udvikling af VFL-netværket

Skoleåret 2016/17

 • Uddannelse af VFL-vejledere med diplommoduler i vejledning samt fagdidaktik og evaluering. (I samarbejde med UCL og VIA)


For yderligere information se implementeringsplaner