Litteratur

Vurdering for læring i klasserummet

Trude Slemmen, Dafolo 2012

Vurdering FOR læring adskiller sig fra vurdering AF læring ved at være et konstruktivt og ikke mindst fremadrettet redskab for både lærere og elever til løbende at 'justere på knapperne' i undervisningen. På baggrund af tydelige mål og klare kriterier kan læreren bruge vurdering for læring til at give feedback samt tilrettelægge og differentiere undervisningen. Tilsvarende kan eleven bruge vurdering for læring til at få indsigt i og ejerskab over egen læreproces.

Synlig læring - for lærere

John Hattie, Dafolo 2013

I Visible Learning fra 2009 skrev John Hattie læringshistorie i form af verdens hidtil mest omfattende forskningsoversigt: en syntese af over 800 meta-analyser af faktorer, der påvirker elevers læring. Aldrig tidligere har vi set så overbevisende dokumentation for, hvad der rent faktisk virker. Synliggørelse af læringen, blandt andet i form af tydelige læringsmål, er grundlæggende den væsentligste faktor i forhold til at forbedre elevernes resultater.

I Synlig læring - for lærere er denne viden sat i relation til lærerens undervisningspraksis med konkrete strategier til praktisk gennemførelse i klasserummet.

Synlig læring og læringens anatomi

John Hattie og Gregory Yates, Dafolo 2014

I Synlig læring og læringens anatomi har John Hattie allieret sig med læringsforskeren Gregory Yates, og sammen bygger de videre på de oprindelige data og resultater af syntesen i Visible Learning. De viser, hvordan tankerne bag Synlig Læring sammen med den nyeste kognitive videnskab kan skabe en effektiv og komplementær ramme for at fremme læring i undervisning.Læringsmål og taksonomiske redskaber

James Nottingham m.fl, Dafolo 2015

I de nye forenklede Fælles Mål er der lagt vægt på, at eleverne ved, hvad de skal lære, og ikke kun, hvad de skal lave. At kunne svare på dette spørgsmål forudsætter gode, konkrete læringsmål. Læringsmål og taksonomiske redskaber omhandler målopfyldelse gennem taksonomier til udarbejdelse af gode læringsmål og succeskriterier på flere forskellige niveauer.

Feedback i skolen

Egil Weider Hartberg, Stephen Dobson og Lillian Gran, Dafolo 2012

Hvis elevernes faglige og sociale kompetencer skal udvikles optimalt, er det afgørende, at læreren løbende evaluerer og giver feedback. Feedbacken skal med andre ord tage udgangspunkt i vurdering for læring frem for vurdering af læring. På den måde lægger pointerne sig i forlængelse af resultaterne i John Hatties metaanalyse af eksisterende forskning om feedback i udgivelsen Visible Learning.


Løbende formativ vurdering

Dylan Wiliam, Dafolo 2015

Hvis vi ønsker, at vores elever skal trives i den komplekse og uforudsigelige verden, som det 21. århundrede er, er det altafgørende, at vi fokuserer på at forbedre de uddannelsesmæssige resultater. For at dette bliver muligt, er det nødvendigt, at lærerne støttes med konkrete anvisninger og forslag til succeskriterier og kendetegn eller modeller for, hvordan der kan iagttages deltagelse eller tegn på læring i undervisningen.

Feedback og vurdering for læring

Denne antologi præsenterer både teoretiske perspektiver på og praktiske erfaringer med feedback og vurdering for læring fra både danske og udenlandske forskere og praktikere.


Strategier for læring

Therese Nerheim Hopfenbeck, Klim 2015

Hvordan lærer elever at lære?

‘Strategier for læring’ argumenterer for, at selvregulering, -vurdering og bevidst brug af læringsstrategier er noget af det vigtigste, elever kan lære i skolen. Ikke før eller efter det faglige stof, men som en integreret del af al læringsarbejde i skolen.

Forfatteren bygger sin argumentation på egen forskning og erfaringer, resultater fra The Assessment Reform Group i England og på John Hatties omfattende metastudie, hvis pointer hun relaterer til en nordisk kontekst og undervisningsvirkelighed.

Positiv psykologi og styrketræning (Lyst og læring)

- skab trivsel, vækst og læring

af Helle Fisker & Gry Bastiansen, Akademisk forlag 2012

Positiv psykologi og styrketræning - skab trivsel, vækst og læring introducerer positiv psykologi herunder flow, positivitet samt de 24 styrker og giver eksempler på, hvad der sker, når positiv psykologi bliver et pædagogisk værktøj i lærerens værktøjskasse. De to forfattere giver konkrete bud på, hvordan positiv psykologi kan omsættes til konkrete handlinger og tiltag i den pædagogiske praksis - både i forhold til eleverne, i teamsamarbejdet og i forhold til skole/hjemsamarbejdet

Assesment for learning af Andreia Balan

En fantastisk bog om arbejdet med vurdering i matematik.

Bogen kan downloades gratis som pdf


Assessment for learning Andreia B (1).pdf

Muntlig underveisvurdering, Lærings- og fagsamtaler

Malin Saabye, Pedlex 2013

Læringssamtaler er en del av underveisvurderingen og et verktøy i arbeidet med tilpasset opplæring. Samtalene kan gjennomføres i den enkelte time, etter en viss periode eller etter et halvt år.

Gjennom fagsamtaler i grupper får elevene mulighet til øve seg på muntlig fremføring, resonnering og diskusjon. En effektiv og morsom måte å lære på!

Læringspartner Underveisvurdering i praksis

Hilde Ødegaard Olsen og Marita Aasland, Pedlex 2015

Dette heftet handler om bruk av læringspartner som en del av underveisvurderingen, og om hvordan elevene kan være gode læringsressurser for hverandre.

Håndbog i professionelle læringsfællesskaber

af Richard DuFour, Rebecca DuFour, Robert Eaker og Thomas Many

Håndbog i professionelle læringsfællesskaber er til alle, der ønsker at udvikle deres arbejde i og som et professionelt læringsfællesskab. Bogen tilbyder en grundig indføring i, hvad professionelle læringsfællesskaber er, og hvordan man kan komme i gang med at arbejde i professionelle team, der har elevernes læring i fokus.

Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden

Thomas R.S. Albrechtsen (red.)

Denne bog giver nogle bud på, hvordan et visionært og åbent samarbejde mellem pædagogisk professionelle, der fokuserer på elevers læring og undersøgelser af praksis, kan være med til at fremme en fælles fagdidaktisk viden. En fagdidaktisk viden er kendetegnet ved evnen til at kunne formidle fagligt indhold på en måde, der er tilpasset en bestemt gruppe elevers forståelse. Den udgør en væsentlig del af lærerens samlede professionelle kompetence. Da lærerens fagdidaktiske viden kan have en tendens til at være overvejende personlig og privat, fordi den primært aktiveres i klasseundervisningen, ligger der en udfordring i, hvordan den i højere grad kan deles med andre i skolen og dermed omformes til en kollektiv ekspertise.

Det ved vi om - professionelle læringsfællesskaber

Lars Qvortrup Red. Ole Hansen og Thomas Nordahl

Professionelle læringsfællesskaber betegner en måde at arbejde sammen på for alle professionelle i skolevæsnet, dvs. både lærere, pædagoger, ledere og forvaltning. Denne samarbejdsform er meget betydningsfuld i arbejdet med at øge alle elevers trivsel og læring i skolen, og i denne bog præsenteres en sammenskrivning af forskningen på området med fokus på at tydeliggøre, hvad professionelle læringsfællesskaber er, hvorfor det er en god måde at arbejde på, og hvordan man kan gøre i praksis, så man udnytter potentialet i samarbejdsformen bedst muligt.

Det ved vi om - datainformeret forbedringsarbejde i skolen

Ole Hansen, Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Alle skoler har i dag adgang til data om, hvordan eleverne har det i skolen, og hvilket læringsudbytte de har, både fra nationalt og lokalt niveau og ud fra egne test og kortlægninger i den enkelte klasse.

Denne bog giver eksempler på, hvordan lærere og skoleledere kan analysere og aktivt implementere data i skolens undervisningspraksis til forbedring af den pædagogiske praksis og elevernes læringsudbytte. Dette er konkretiseret i eksempler på skole-, klasse og elevniveau.

Det ved vi om - forskningsinformeret læringsledelse

Ole Hansen, Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Evidens ? data om elever og medarbejdere og forskningsbaseret viden om, hvad der virker ? er grundlaget for, at man som leder, lærer og pædagog træffer intelligente og informerede valg. Hensigten med denne publikation er i kort form at præsentere og sammenfatte, hvad vi ved om den form for ledelse af uddannelsesinstitutioner, som fokuserer på højest muligt læringsudbytte. Den evidensinformerede lærer og leder er ikke slave af regneark, men udøver professionel dømmekraft.

Teamsamarbejde

af Søs Rask Andresen, Nanna Paarup

Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder

Teamsamarbejde - Professionelle læringsfællesskaber og bedre møder er til lærere, team og uddannelsesinstitutioner, der er optaget af at udvikle teamsamarbejdet og styrke den professionelle praksis med fokus på elevernes læring. Det er et kollektivt ansvar at sørge for, at alle børn og unge lærer mest muligt.

Bogen er en støtte til de team, der har ambitionen om at sætte endnu mere fokus på elevernes læring. Den er også en procesguide til at bevæge sig fra det nyetablerede team til det højtydende professionelle læringsfællesskab gennem viden om teamets fem faser for udvikling. Bogen rummer en række værktøjer og øvelser til at udvikle skolens teamsamarbejde som et professionelt læringsfællesskab.


Håndbog for ressourceteams og vejledere i skolen

- ideer, viden og værktøjer

af Heidi Honig Spring

Få succes i skolens ressourceteam! Bogen giver dig som vejleder, ressourceperson og leder det faglige fundament for et udbytterigt arbejde i skolens ressourceteam.