Prosjekter smartby

Den nye flyplassen er en samfunnsnyttig samferdselsinvestering for vekst og utvikling av Bodø- og Saltenregionen, Nordland og landsdelen, men også en avgjørende grunnlagsinvestering for fremtiden og utviklingen av Nye Smarte Bodø.

Smartere Transport Bodø sitt mål er å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner. Visjonen er å skape framtidens transportutvikling, som gjennom smart og attraktiv mobilitet gir miljøgevinst og stimulerer til innovasjon. Vi skal tilby en sømløs reiseopplevelse og gi publikum tilgang til informasjon og tjenester som bidrar til mer effektiv transport.

Les mer her: https://www.smarteretransportbodo.no

Bærum kommune og SmartCity Bærum skal igangsatte en konseptutredning om «Helelektrisk mobilitet på Fornebu». Gjennom fire workshops skal prosjektet belyse ulike temaer, muligheter og barriere for hvordan Fornebu innen 2027 skal være etablert som et nullutslippsområde.

Digitalisering og bruk av frihets- og velferdsteknologi er et viktig hjelpemiddel for at innbyggerne kan oppleve økt frihet, trygghet og mestring.

Hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å opprettholde eller forbedre egen livssituasjon, uavhengig av alder og funksjonsnivå.

FutureBuilt-prosjektet er et fremtidsrettet skoleanlegg med høye miljøambisjoner både når det gjelder material- og energibruk.

Ruter og SmartCity Bærum ønsker å teste ut en ny app for kombinert mobilitet for arbeidsreiser. Appen vil inneholde reisemidler som kollektiv, bysykkel, taxi og parkering.

Piloten skal teste ut hvordan ulike former for reisealternativ i kombinasjon (kombinert mobilitet) kan brukes i folks arbeidshverdag, gjennom en ny app.

Bodø i Vinden – et prosjekt som Bodø Kommune eier sammen med 21 andre viktige samfunnsaktører i Bodø og regionen.

Deres oppdrag er både veldig enkelt og veldig omfattende; gjennom lokal mobilisering og nasjonal profilering skal de løfte frem Bodø og regionens attraksjonskraft som bo- og arbeidssted.

«Nye smarte Bodø» handler om utviklingen av hele byen vår, her og nå – og for framtiden. Bodø har ambisjoner om å bli en framtidsby i verdensklasse. Det klarer vi kun ved å stå sammen, løfte i lag og samarbeide med omverden. Sammen skaper vi «nye Smarte Bodø».


Ideen om Smart Bodø hadde sitt utspring i arbeidet med ny flyplass, men det er ingen grunn til å vente med realiseringen av flyplassprosjektet før man blir en smart by.

Autonom buss på Fornebu

Obos setter denne sommeren i gang en pilot med to selvkjørende busser på Fornebu. Piloten vil vare fra midten av juni til ut august. Samarbeidspartnere er Acando, Ruter og Bærum kommune/SmartCity Bærum. Nobina er operatør av bussen, som leveres av EasyMile.

Hensikten med piloten er å lære hvordan selvkjørende busser fungerer, og hvordan disse kan være med å utvikle byområder i tillegg til at Obos og samarbeidspartnerne ønsker å være i forkant av den teknologiske utviklingen innen mobilitet.

Fornebu egner seg spesielt bra som demonstrasjonsområde, og Badebussen er den første piloten som vil gjennomføres på offentlig vei i Norge.

Bylab Bodø

Bylab Bodø har base i Stormen bibliotek og er et fysisk og vhttps://www.facebook.com/bodobylab/irtuelt sted hvor innbyggerne i Bodø og alle som ønsker kan komme med forslag og løsninger på hvordan Bodø i framtida skal bli en bedre by å bo i, sier Marianne Bahr Simonsen og fortsetter:

- Bodøs innbyggere er byens virkelige eksperter som brukere av byen hver eneste dag og disse ønsker vi skal ta del i utviklingen i større grad enn i dag.

For mer informasjon, se Bylab Bodøs facebookside: https://www.facebook.com/bodobylab/

LoRaWAN - sensornettverk

En viktig byggestein i smartbyen er sensorer som måler og teller. Med sensorer kan vi måle temperatur, støynivå, forbipasseringer i handlegaten, vannstand, CO2 i kontorer og klasserom, ledige parkeringsplasser osv. Av disse sensorene kan en koble sammen sensordata og åpne data for å lage nye og nyttige tjenester til innbyggerne, som kan hjelpe oss å ta smartere valg i hverdagen. Eksempelvis optimalisere sykkelruter basert på trafikk og luftkvalitet. https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/lorawan---sensornettverk/