Kristiansand

En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve og arbeide.

Arrangement-app for ungdom

For første gang har Kristiansand kommune lansert en helt egen arrangement-app for ungdom – SEES. Appen gir en samlet oversikt over ungdomsarrangementer i bydeler og i sentrum. Her kan du finne alt fra kunst- og kulturarrangementer til arrangementer innen friluft, sport, e-sport, miljø, politikk, religion, kafeer og mer.

For øyeblikket ligger det over 40 arrangementer i SEES, og du kan enkelt velge mellom kategorier. Hvis det er noe spesifikt du leter etter kan du filtrere søket ditt etter arrangør, hvor du befinner deg eller arrangementer. Ønsker du å motta tilbud kan du få det rett på mobilen i form av pushvarsler.

SEES er gratis og kan lastes ned i Google Play og App Store, og status idag er at nesten 1800 personer har lastet ned appen.

Formålet med SEES er både å gjøre det enklere å finne arrangementer, og skape sosiale nettverk.

– Mange ungdommer er enten mye hjemme eller henger i byen uten mål og mening, og det er mange som trenger å ha noe å gjøre. I tillegg vil vi også hjelpe aktører med å bli sett. Det er så mange tilbud som er kjempebra, men som ikke blir tatt i bruk fordi ingen vet om de. Med SEES hjelper vi begge parter, sier Anja Kathrine Laland (19).

– Mange unge bruker ikke Facebook lenger og får kanskje ikke med seg arrangementer som publiseres der. SEES samler alt på ett sted, og gjør det enklere å skape sosiale nettverk ved å treffe andre som har like interesser, sier Lulu Sareini (17).

Ungdommene tenker også at SEES kan være kjekk å ha for de som flytter til Kristiansand for første gang.

– Hvis ungdom flytter til byen og ikke kjenner noen fra før kan det være vanskelig å komme inn i et miljø. Appen er ment for å gjøre det enklere for de også å komme i gang med en aktivitet eller finne et nettverk som er bra for de, sier Aline Lima (25).

Ingeniør sjekker systemet i Kristiansand. Bilde fra teknologia.no

Værtjenesten Yr styrer bakkevarme

10. september 2018 åpnet Europas største landstrømanlegg ved havnen i Kristiansand. Ett av mange steg for elektrifisering av Kristiansand-regionen og resten av Agder. Elektrifiseringen av Kristiansand havn er en milepæl i havnens, byens og regionens lange historie og kan ha implikasjoner for hele den maritime industrien i Norge.

EU har som mål å oppnå landstrømanlegg ved sine største havner innen 2025. I tråd med denne ambisjonen har Kristiansand havn mottatt finansiering for store deler av investeringen for å oppnå ren og bærekraftig drift. Gjennom denne satsningen posisjonerer Kristiansand havn seg som Europas ledende havn når det kommer til landstrømanlegg – strømmen er dessuten grønn.

Norge er forpliktet gjennom EUs klimarammeverk til å redusere utslipp med 40% innen 2030. Landstrøm er et betydningsfullt steg på veien. Det er smart for Kristiansand, og smart for klima.

Smartere risiko-håndtering for Europeiske byer.

- Kristiansand skal bli en mer robust kommune i kriser

Kristiansand kommune ønsker å være drivkraften for en mer robust region også når det gjelder å møte kriser og uønskede hendelser. Klimaendringene gjør at Kristiansand og Sørlandet ligger utsatt til ved økt havstigning. EUs Horisont 2020 prosjekt Smart Mature Resilience prosjektet hadde som må å utvikle verktøy som byer kan ta i bruk for å bli mer resilient og for at samfunnet skal bli mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer. Byer i Europa er godt kjent med utfordringene, men mangler verktøy som gjør dem bedre i stand til å håndtere hendelsene, samt øke oppmerksomheten rundt risiko og sårbarhet. Prosjektet har sammen utviklet et online verktøysett som gir byer og lokale myndigheter veiledning i forhold til å vurdere egen kompetanse og resiliens, men ikke minst styrke egen kapasitet og kunnskap.

http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?artid=49852Forskningsprosjekt – måling av luftkvalitet

Kristiansand kommune er sammen med Oslo, Bærum, Drammen og Bergen partner i et 3-årig forskningsprosjekt som ved hjelp av sensorer skal måle luftkvaliteten i byene. Oslo er prosjekteier og øvrige partnere er Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning, Oslo Met og tele-/teknologiselskapene Telia, Telenor og Vicotee.

En av utfordringene for byer som ønsker å måle luftkvalitet er at stasjonære målestasjoner er dyre både i anskaffelse og drift. I prosjektet legger man opp til bruk av rimeligere sensorer, og forskerne i prosjektet skal derfor utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra billigere sensorer.

I Kristiansand vil vi måle luftkvaliteten på to ulike steder i sentrum.

Det skal også etableres en åpen teknologiløsning som kan ta imot og kvalitetssikre data fra en rekke ulike typer luftkvalitetssensorer, så kommuner og andre kan hente ut luftkvalitetsdata av tilstrekkelig kvalitet.

Kristiansand ønsker også å bruke erfaringene fra prosjektet i etablering av teknologiske løsninger for deling av data og presentasjon mot innbyggere.

Kommunens eksperter på energieffektivisering. Bilde fra : Fædrelandsvennen

Energiledelse og effektivisering i bygg

Smartere energiledelse i Kristiansand kommunens bygg har blitt prioritert allerede siden 2007 med mål om å redusere energiforbruket med 10 prosent. Frem til 2018 har det blitt oppnådd en gjennomsnittlig energireduksjon på 34 prosent . Energitiltakene har blitt gjennomført i 125 offentlige bygg, som totalt utgjør 350 000 kvadratmeter bygningsmasse. Mellom 2007 og 2026 vil det slik være mulig å spare miljøet for 60 000 tonn CO2-utslipp. På de samme 10 årene vil kommunen kunne spare minst 450 millioner kroner til oppvarming, ventilasjon og belysning i bygg - avhengig av prisutviklingen på energi.

Forsideillustrasjon på rapporten om Åpenhetsindeksen 2018. Tegning av Anders Thorvik.

Åpenhet er smart

Ifølge Åpenhetsindeksen 2018 gjennomført av offentlighetsutvalget er Kristiansand raskest og mest korrekt til å håndtere innsynskrav og til å tilgjengeliggjøre informasjon for øvrig blant de store byene i Norge. Av indeksens maksimalt 30,5 poeng oppnådde Kristiansand hele 22,5 – det er en svært god score.

I Kristiansand kommune kan offentlige dokumenter søkes frem tilbake til 2005, hvilket utgjør en stor kontrast til kommuner for øvrig hvor dokumenter ofte forsvinner fra nettet etter kun 3-6 måneder. Den gjennomgående jobben Kristiansand gjør for å tilrettelegge for åpenhet og innsyn blir lagt merke til.

Det er viktig at kommunens administrasjon og selskaper utviser åpenhet om sin aktivitet, både for næringslivet og for dem som bor i kommunen. I Kristiansand kan vi være stolte over en åpen og troverdig offentlig forvaltning.

Innovasjonscamp – for å involvere ungdom i framtidsplanlegging

Kristiansand kommune og Ungt Entreprenørskap Agder har gode erfaringer med å bruke innovasjons camper som medvirkningmetode i planarbeid. Elever fra 8. og 9.trinn ved Oddemarka skole og forskerlinja ved Vågsbygds videregående skole leverte spennende og gode innspill til politikerne i kommunens arbeid med ny samfunnsdel i 2017. Tema var spesielt Kristiansand som klimavennlig by i 2041, arbeidet for å utvikle Kristiansand som en levende og attraktiv by og hvordan bruke «hvilende kompetanse» blant innbyggerne som resurs for å skape fremtidens by. Du kan lese mer om dette under nyhetssakene; kommuneplanprosessen, innovasjonscamp og refreng-fortetting.

Studentene ved Universitetet i Agder tester appen iKRS. Foto: Ragna Marie Henden.

Ungdom gir planinnspill gjennom involveringsappen iKRS

Kristiansand prøvde ut appen iKRS som ny metode for medvirkning i revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i 2017 og ny strategi for universitetsby samarbeidet, særlig rettet mot involvering av unge. Den ble utprøvd som en pilot og levert av finske Future Dialog. Appen ble vurdert som vellykket for bruk i tidlig innspillfase i planarbeid, og kan med fordel videreutvikles. Du kan lese mer om dette her.


200 elever ved Kongsgård skolesenter med flyktning-bakgrunn har engasjert seg i debattene på prosjektsiden "Min stemme ut". Foto: Kristiansand kommune, facebook

Min stemme ut: hører unge innvandrerstemmer

Med min stemme ut bruker Kristiansand kommune sosiale medier som instragram og facebook for å mobilisere ungdom med minoritetsbakgrunn til å delta i samfunnsdebatten. Sammen med Kongsgård skolesenter og medie-elever på Tangen videregående skole jobber kommunen gjennom prosjektet for å overkomme språklige og kulturelle barrierer og at ungdom tør å stå opp for det de mener.

Metoden er også presentert som metode for å skape tryggere byer i Kristiansands deltagelse i Nordic safe cities guide.

Kontakt

Kontakt: Lukas Wedemeyer, koordinator smart Kristiansand

Telefon: 9019 7222

E-post: lukas.wedemeyer@kristiansand.kommune.no